Iš­tuš­tė­ju­sios mo­kyk­los pa­sta­tą ban­do­ma gai­vin­ti

Dėl ra­jo­ne vyk­do­mos švie­ti­mo sis­te­mos re­or­ga­ni­za­ci­jos už­da­rant mo­kyk­las iš­ky­la gal­vo­sū­kis – kaip pa­nau­do­ti jų pa­sta­tus. Šį klau­si­mą ban­do spręs­ti ra­jo­no va­do­vai ir po­li­ti­kai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Jaunimo mokyklos pastatui savivaldybė surado šeimininką.


 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė sa­ko, kad už­da­rius ar su­jun­gus mo­kyk­las kas­kart iš­ky­la ir pro­ble­ma – ką da­ry­ti su iš­tuš­tė­ju­sio­mis pa­tal­po­mis.

Taip iš­tuš­tė­jus mo­kyk­lų pa­sta­tams Ba­le­liuo­se bei Re­čio­ny­se, švie­ti­mo įstai­gų vie­to­je įkur­ti uni­ver­sa­lūs dau­gia­funk­ciai cen­trai.

Ta­čiau to­kius spren­di­mus pa­vyks­ta ras­ti to­li gra­žu ne vi­sa­da. Ne­džiu­gi­na ne­nau­do­ja­mos bu­vu­sios mo­kyk­los Ly­duo­kiuo­se ir Krikš­tė­nuo­se.

I. Krikš­ta­po­nie­nė sa­ko, kad jie ati­duo­ti se­niū­ni­joms, ta­čiau ir šios ne­su­gal­vo­ja, kaip nau­din­gai iš­nau­do­ti juos.

Mat be ben­druo­me­nių pa­gal­bos se­niū­ni­joms pa­sta­tus iš­lai­ky­ti sun­ku. Daž­nai ben­druo­me­nės jau yra įsi­kū­ru­sios ki­to­se pa­tal­po­se ir gel­bė­ti mo­kyk­lų ne­ap­si­i­ma.

Jau ne pir­mus me­tus ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ka gal­vas, ką da­ry­ti su bu­vu­siu „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių bei Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­dra­bu­čio kor­pu­sais. Ta­čiau spren­di­mo vis ne­ran­da­ma.

Trūks­ta ne idė­jų – lė­šų

Anot I. Krikš­ta­po­nie­nės, pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl pa­tal­pos iki šiol dar ne­nau­do­ja­mos, ne idė­jų ir ga­li­mų spren­di­mų sto­ka, bet lė­šų trū­ku­mas.

Pa­va­duo­to­ja sa­ko, kad bu­vo svars­to­ma į šias pa­tal­pas per­kel­ti Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą, ku­ri da­bar yra įsi­kū­ru­si per du kor­pu­sus. Vie­na­me pa­sta­te bū­tų pa­to­giau tiek dar­buo­to­jams, tiek vai­kams. Pa­tal­pos erd­vios, be to, ša­lia bu­vu­sios mo­kyk­los yra ir to­kiai įstai­gai la­bai rei­ka­lin­gas kie­me­lis.

Šio spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mui ko­ją ki­ša lė­šų sty­gius. Esa­mas pa­tal­pas pri­tai­ky­ti spe­cia­lius po­rei­kius tu­rin­tiems vai­kams, pa­sak pa­šne­ko­vės, „in­ves­ti­ci­jų rei­kia la­bai daug“.

Biu­dže­tui tam­pa naš­ta

Šie­met mies­te li­ko tuš­čias dar vie­nas švie­ti­mo įstai­gai pri­klau­sęs pa­sta­tas. Šį pa­va­sa­rį ra­jo­no ta­ry­ba nu­ta­rė re­or­ga­ni­zuo­ti Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą ją pri­jun­giant prie Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Taip di­džio­ji da­lis pa­sta­to li­ko tuš­čia – ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mui Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tas ta­po ne­rei­ka­lin­gas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas sa­ko, kad iš­lai­ky­ti ne­nau­do­ja­mus pa­sta­tus ar pa­tal­pas – ne­men­ka naš­ta sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui.

„Už­tat vis grįž­ta­ma prie šių pro­ble­mų ir ieš­ko­ma jų spren­di­mo bū­dų. Ide­a­liau­sias va­rian­tas, kai pa­sta­tas mak­si­ma­liai iš­nau­do­ja­mas – tuo­met jo iš­lai­ky­mo kaš­tai sa­vi­val­dy­bei su­ma­žė­ja“, – tei­gia vi­ce­me­ras.

Anot jo, ki­tu at­ve­ju sa­vi­val­dy­bei iš­tuš­tė­ju­siais pa­sta­tais nau­din­giau­sia at­si­kra­ty­ti – įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šus ir par­duo­ti.

Spe­cia­liai su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ne­se­niai spren­dė ir Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­tal­pų pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių klau­si­mą.

Svars­ty­ta ke­le­tas va­rian­tų, kaip kuo tiks­lin­giau eks­plo­a­tuo­ti ka­dai­se bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio, vė­liau – mo­kyk­los iš­tuš­tė­ju­sį sta­ti­nį. Įreng­ti Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų at­ski­rą kor­pu­są, Jau­ni­mo nak­vy­nės na­mus – to­kie bu­vo ko­mi­si­jos na­rių pa­siū­ly­mai. Jie pa­si­ro­dė per bran­gūs.

Ant ki­tų pe­čių

Pri­im­tas spren­di­mas ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą per­duo­ti VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui. Toks sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas dar tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­tas ket­vir­ta­die­nį įvyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

VšĮ Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rė Dai­va Prans­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad rū­pes­čių cen­trui pa­dau­gės – teks ieš­ko­ti no­rin­čių pri­sig­laus­ti po vie­nu sto­gu or­ga­ni­za­ci­jų, įstai­gų ar klu­bų.

„Jei pa­sta­to ad­mi­nist­ra­vi­mas bus pri­skir­tas mums, pa­tys ir bū­si­me su­in­te­re­suo­ti su­si­ras­ti jų kuo dau­giau – taip nuo mū­sų pe­čių nu­kris­tų da­lis jo iš­lai­ky­mo naš­tos“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Su kai ku­rio­mis įstai­go­mis jau su­si­tar­ta – veik­lą vyk­dys ir Uk­mer­gės spor­to klu­bas „Vil­kas“, VšĮ „Yama­ha“ mu­zi­kos mo­kyk­la, NVO „Gel­bė­kit vai­kus“. Ti­ki­ma­si, kad po šiuo sto­gu no­rės įsi­kur­ti ir dau­giau or­ga­ni­za­ci­jų.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų