Karo tarnyba domisi ir dėl neramumų

Ne­ra­mu­mai Eu­ro­po­je lė­mė dar di­des­nį uk­mer­giš­kių do­mė­ji­mą­si ka­ro tar­ny­ba. Ga­li­my­be at­nau­jin­ti ži­nias no­riai nau­do­ja­si ka­dais tar­na­vu­sie­ji ka­riuo­me­nė­je. Be to, ne­ma­žai jau­nuo­lių ren­ka­si ka­rio sa­va­no­rio tar­ny­bą.

 

Au­to­rės nuotr. Pa­sak Ša­rū­no Kis­nie­riaus (de­ši­nė­je), tap­ti ka­riu sa­va­no­riu vien iš­tver­mės ne­pa­kan­ka.


 

Uk­mer­gė­je sa­va­no­rių ko­vi­nį ren­gi­mą už­tik­ri­na Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­nės 805 Pės­ti­nin­kų kuo­pa. Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-oji rink­ti­nė (ta­da – SKAT Vil­niaus rink­ti­nė) bu­vo įkur­ta Vil­niu­je 1991 m. ko­vo 1 d.

Šiuo me­tu Rink­ti­nės šta­bas dis­lo­kuo­tas Vil­niu­je, o kuo­pos – Vil­niu­je, Tra­kuo­se, Šven­čio­ny­se, Ig­na­li­no­je, Mo­lė­tuo­se ir Uk­mer­gė­je. Pa­grin­di­nė jos funk­ci­ja – reng­ti ka­rius sa­va­no­rius vals­ty­bės gy­ny­bai ir ki­toms už­duo­tims vyk­dy­ti.

Uk­mer­gės kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Ša­rū­nas Kis­nie­rius pa­sa­ko­jo, jog sa­va­no­riu ga­li tap­ti as­muo, su­lau­kęs 18 me­tų ir ati­tin­kan­tis svei­ka­tai ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Tam ne­rei­kia vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo. Tar­nau­ti ga­li­ma iki 55-erių. Sa­va­no­ris ga­li tap­ti ir pro­fe­si­nės tar­ny­bos ka­riu.

„Uk­mer­gė­je sa­va­no­rių tik­rai daug. Stan­dar­ti­nis kuo­pos dy­dis – apie 100 ka­rių. Žmo­nės do­mi­si, dau­giau­sia at­ei­na jau­nuo­liai – į juos la­biau­siai orien­tuo­ja­mės“, – pa­sa­ko­jo Š. Kis­nie­rius. Sa­ko, jog ka­riš­ki da­ly­kai ne­sve­ti­mi dai­lia­jai ly­čiai: mer­gi­nų ir mo­te­rų kuo­po­je – ne vie­na.

Anot pa­šne­ko­vo, at­rink­ti ka­riai tu­ri baig­ti kur­sus: „Sa­va­no­riai ga­li įgy­ti įvai­rių ka­riš­kų spe­cia­ly­bių, ta­da tę­sia tar­ny­bą pas mus.“ Nors su­tar­tis dėl tar­ny­bos kraš­to ap­sau­go­je pa­si­ra­šo­ma ke­le­riems me­tams, tęs­ti tar­ny­bą ga­li­ma ir il­giau, o esant svar­bioms prie­žas­tims – su­tar­tį bet ka­da nu­trauk­ti.

Tar­ny­ba – tar­si dar­bas  

Ka­riais sa­va­no­riais tam­pa be­si­mo­kan­tys, dir­ban­tys as­me­nys, o tar­ny­ba kuo­po­je – ne tik lais­va­lai­kis, bet tar­si ant­ra­sis dar­bas. Da­ly­vau­ja­ma pra­ty­bo­se, mo­ky­muo­se, ku­rių me­tu at­lie­ka­mos įvai­rios ko­vi­nės už­duo­tys. Jie, pa­sak Š. Kis­nie­riaus, daž­niau­siai vyks­ta sa­vait­ga­liais.  

Taip pat po­li­ci­jai pa­de­da at­lik­ti pa­ieš­kos ir ki­tus dar­bus, ben­dra­dar­biau­ja su gam­to­sau­gi­nin­kais, pri­si­de­da or­ga­ni­zuo­jant ci­vi­li­nės sau­gos prie­mo­nes. Ko­vi­nis pa­si­ren­gi­mas nuo­lat tik­ri­na­mas, bū­ti­na at­nau­jin­ti ir pa­pil­dy­ti te­ori­nes ži­nias, kad kil­tų ka­rio laips­nis. Nuo jo ir pri­klau­so už sa­va­no­riš­ką tar­ny­bą mo­ka­mas ka­rio at­ly­gi­ni­mas.  

Pri­rei­kus mū­siš­kiai gelbs­ti ki­tų rink­ti­nę su­da­ran­čių Vil­niaus ap­skri­ties kuo­pų sa­va­no­riams, ve­da mo­ky­mus Šau­lių są­jun­gos na­riams, pa­de­da už­tik­rin­ti jau­nų­jų šau­lių ko­vi­nį ren­gi­mą sto­vyk­lo­se. Uk­mer­gės kuo­pos ži­nio­je – ir šir­vin­tiš­kiai ka­riai sa­va­no­riai.

„Nu­krei­piam žmo­nes ir į ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus – nu­vy­kę gy­ve­na ka­rei­vi­nė­se, ga­li įsi­dar­bin­ti pro­fe­si­nei tar­ny­bai ar­ba grįž­ti tar­nau­ti sa­va­no­riš­ko­se pa­jė­go­se“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas. Už kiek­vie­ną mo­ky­mų die­ną taip pat mo­ka­mas nu­sta­ty­tas ka­rio at­ly­gi­ni­mas.

Pa­trio­tiz­mo ne­trūks­ta

Tre­čius me­tus va­do­vau­jan­tis Del­tu­vos gat­vė­je įsi­kū­ru­siai kuo­pai Š. Kis­nie­rius čia va­ži­nė­ja iš Kai­šia­do­rių. „Pas mus – la­bai ge­ra kuo­pa: mies­tas ne­ma­žas, žmo­nės – pa­trio­tiš­kes­ni, sma­gu, kad pa­lai­ko ši­tą idė­ją“, – džiau­gia­si Uk­mer­gės sa­va­no­riais.

Pa­ste­bi di­des­nį vy­res­nio am­žiaus žmo­nių su­si­do­mė­ji­mą tar­ny­ba. Sie­ja tai su įvy­kiais ap­lin­kui: „Ypač tie, ku­rie so­vie­tų ka­riuo­me­nėj pa­tar­na­vę, gal – ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nėj prieš ko­kius dvi­de­šimt me­tų, do­mi­si, ko­kias ži­nias at­nau­jin­ti, kur kreip­tis įvai­rių įvy­kių at­ve­jais. Ap­skri­tai ben­dras ko­vi­nio pa­reng­tu­mo ly­gis ka­riuo­me­nėj pa­kel­tas. Si­tu­a­ci­ja ana­li­zuo­ja­ma, ati­tin­ka­mam at­sa­kui ren­gia­ma vi­sa ka­riuo­me­nė.“

Pa­sa­ko­ja, jog ren­gia­mi ir re­zer­vis­tų mo­ky­mai tiems, ku­rie ati­tar­na­vę šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė­je ar­ba jo­je dir­bę. Jie at­nau­jin­ti įgū­džių kvie­čia­mi į Ruk­lo­je vyks­tan­čius mo­ky­mus – į juos nuo­lat va­žiuo­ja ir uk­mer­giš­kiai.

At­ren­ka tin­ka­mus

Anot kuo­pos va­do, jo­je tu­ri bū­ti nuo­la­ti­nė ka­rių kai­ta: „Ieš­ko­da­mi sa­va­no­rių, va­ži­nė­jam po mo­kyk­las, kal­ba­mės su moks­lei­viais, kad su­do­min­tu­me, pri­trauk­tu­me į tar­ny­bą. Iš at­ėju­sių­jų ten­ka at­si­rink­ti, nes kai ku­riems svar­būs tik pi­ni­gai, ki­ti bū­na pa­si­me­tę gy­ve­ni­me, ne­ran­dan­tys sa­vęs, neap­si­spren­dę, ko no­ri, – to­kie ka­riais ne­tap­tų.“

Tei­gia, jog čia žmo­gus tu­ri bū­ti emo­ciš­kai sta­bi­lus, do­mė­tis ka­ry­ba, ge­bė­ti su­tar­ti ko­lek­ty­ve. Svei­ka­ta ir iš­tver­mė ir­gi la­bai svar­bu.

To­kių sa­va­no­rių ir lau­kia­ma kuo­po­je. Jau­nuo­liai, no­rin­tys tar­nau­ti sa­va­no­riš­ko­se pa­jė­go­se, kvie­čia­mi kreip­tis tel. (8 340) 52396, 8 620 15612.

Vyks žai­dy­nės

Pa­šne­ko­vas sa­ko, jog ran­da ka­riai lai­ko ir pra­mo­goms. Vie­na jų – kas­met vis ki­ta­me ra­jo­ne vyks­tan­čios sa­va­no­rių spor­to žai­dy­nės. Šie­met ge­gu­žės 31 die­ną jos vyks pas mus – Mū­šios par­ke. Jė­gas ka­riš­ko­se spor­to ša­ko­se iš­mė­gins vi­sos žai­dy­nė­se da­ly­vau­sian­čios Vil­niaus ap­skri­čiai pri­klau­san­čios kuo­pos.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų