Mažesniame teisme – ir mažiau darbuotojų

Į prie­kį ju­da nau­jo­jo Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­to, ku­ris iš­kils ša­lia Del­tu­vos ir A. Sme­to­nos gat­vių, pro­jek­tas. Ma­no­ma jam skir­ti ma­žiau lė­šų nei bu­vo pla­nuo­ta. Per­nai bu­vo pa­reng­tas dau­giau nei 1200 kv. m plo­to teis­mo pa­sta­to sta­ty­bi­nis tech­ni­nis pro­jek­tas. Iš­duo­tas ir sta­ty­bos lei­di­mas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Sta­ty­boms pla­nuo­ta iš­leis­ti per 1 mln. 780 tūkst. eu­rų, ta­čiau pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą kai­na pa­ki­lo iki be­veik 2 mln. 500 tūkst.

Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­se­niai krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą, pra­šy­da­ma pri­tar­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nių kei­ti­mui. Ta­čiau su­abe­jo­ta, ar tai bū­ti­na.

„Da­bar – tar­pi­nis mo­men­tas, jo­kių kon­kre­čių spren­di­mų kol kas nė­ra. Tei­sė­jų ta­ry­bos Biu­dže­to ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­tas svars­tys, ar per­žiū­rė­ti pa­sta­to pro­jek­tą. Mąs­to­ma, kaip ra­cio­na­liau pa­nau­do­ti vals­ty­bės lė­šas“, – sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo lai­ki­no­ji va­do­vė Edi­ta Za­rem­bie­nė.

Ma­no­ma, jog pro­jek­te nu­ma­ty­tas sta­ti­nys – per bran­gus ir tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis. Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­gi­mu, su­tau­py­ti bū­tų ga­li­ma apie 20 proc. lė­šų.

Iš se­nų­jų teis­mo rū­mų mies­to cen­tre dar­buo­to­jai bu­vo pri­vers­ti iš­si­kel­ti, pa­sta­tą už­ter­šus gyv­si­dab­riu. Nuo 2012 m. gruo­džio vi­du­rio iki 2013 m. ko­vo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­tal­po­se jo bu­vo ras­ti trys ki­log­ra­mai.

Teis­mą po sa­vo sto­gu pri­glau­dė ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Da­lis dar­buo­to­jų, anot E. Za­rem­bie­nės, čia at­si­kė­lė 2013-ųjų sau­sį, ki­ti – po pus­me­čio. „Rei­kė­jo su­si­spaus­ti, ta­čiau pri­si­tai­kėm, kaž­kaip dir­bam“, – sa­ko ji.

Ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jams ir dar­buo­to­jams bu­vo skir­tos vien­kar­ti­nės pa­šal­pos dėl bū­ti­ny­bės stip­rin­ti svei­ka­tą ap­si­nuo­di­jus gyv­si­dab­rio ga­rais. Jos iš­mo­kė­tos 25 as­me­nims. Vie­no­do – 1,5 mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos – dy­džio ma­te­ria­li­nėms pa­šal­poms iš vals­ty­bės re­zer­vo lė­šų bu­vo skir­ta 50 tūkst. li­tų.

Nau­ją­jį Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­tą pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sta­ty­ti ki­tų me­tų pra­džio­je. Ta­čiau prieš tai tu­ri bū­ti per­žiū­rė­tas pro­jek­tas ir su­de­rin­tas sta­ty­bos lei­di­mas.

Pa­sta­to ma­ži­ni­mas pro­jek­te su­si­jęs ir su ša­ly­je vyk­do­ma teis­mų re­for­ma. „Po jos gal kaž­kiek ir dar­buo­to­jų su­ma­žės, to­dėl to­kio di­de­lio ne­rei­kia. Ap­skri­tai pla­nuo­ja­ma, kad res­pub­li­ko­je liks 12 teis­mų, vi­si Vil­niaus ap­skri­ties teis­mai bus su­jung­ti į vie­ną“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Da­bar ša­ly­je – 49 apy­lin­kių teis­mai. Li­kus dvy­li­ka, tiek bus ir jų pir­mi­nin­kų. Teis­mai to­liau veiks to­se pa­čio­se vie­to­vė­se ir pa­tal­po­se, ta­čiau jų ad­mi­nist­ra­vi­mas bus vyk­do­mas iš pa­grin­di­nių cen­trų. „Pas mus tei­sė­jų skai­čius ne­tu­rė­tų keis­tis, ta­čiau su­ma­žė­tų bu­hal­te­ri­jos, ki­tų dar­buo­to­jų“, – pa­sa­ko­jo ji.

Mū­sų ra­jo­no apy­lin­kės teis­me dir­ba še­ši tei­sė­jai.

E. Za­rem­bie­nė svars­to, jog teis­mų per­tvar­ka iš da­lies lė­mė ir tai, jog iki šiol ne­tu­rim nuo­la­ti­nio teis­mo va­do­vo. Teis­mui ji lai­ki­nai pir­mi­nin­kau­jan­ti nuo 2012 m. lie­pos. Šio­se pa­rei­go­se pa­kei­tė ko­le­gą Eval­dą Pa­ši­lį, kai bai­gė­si jo pen­ke­rių me­tų ro­ta­ci­jos ka­den­ci­ja.

Apy­lin­kių teis­mų pir­mi­nin­kus, kaip ir tei­sė­jus, ski­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė.

Teis­mų re­for­ma sie­kia­ma su­re­gu­liuo­ti tei­sė­jų dar­bo krū­vį, op­ti­ma­liau pa­nau­do­ti teis­mams ski­ria­mas lė­šas. Su­ma­ži­nus ad­mi­nist­ra­vi­mui skir­tas iš­lai­das, at­si­ras­tų ga­li­my­bių teis­mams įsi­gy­ti trūks­ta­mos įran­gos, skir­ti lė­šų pa­tal­pų re­no­va­ci­jai, fi­nan­suo­ti pa­pil­do­mus tei­sė­jų pa­dė­jė­jų eta­tus.

Pir­ma­sis Lie­tu­vos teis­mų re­for­mos eta­pas įvy­ko 2013 m., su­jun­gus Vil­niu­je, Kau­ne ir Šiau­liuo­se vei­kian­čius apy­lin­kių teis­mus.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų