Spausdinti šį puslapį

Mažesniame teisme – ir mažiau darbuotojų

Į prie­kį ju­da nau­jo­jo Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­to, ku­ris iš­kils ša­lia Del­tu­vos ir A. Sme­to­nos gat­vių, pro­jek­tas. Ma­no­ma jam skir­ti ma­žiau lė­šų nei bu­vo pla­nuo­ta. Per­nai bu­vo pa­reng­tas dau­giau nei 1200 kv. m plo­to teis­mo pa­sta­to sta­ty­bi­nis tech­ni­nis pro­jek­tas. Iš­duo­tas ir sta­ty­bos lei­di­mas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Sta­ty­boms pla­nuo­ta iš­leis­ti per 1 mln. 780 tūkst. eu­rų, ta­čiau pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą kai­na pa­ki­lo iki be­veik 2 mln. 500 tūkst.

Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­se­niai krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą, pra­šy­da­ma pri­tar­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nių kei­ti­mui. Ta­čiau su­abe­jo­ta, ar tai bū­ti­na.

„Da­bar – tar­pi­nis mo­men­tas, jo­kių kon­kre­čių spren­di­mų kol kas nė­ra. Tei­sė­jų ta­ry­bos Biu­dže­to ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­tas svars­tys, ar per­žiū­rė­ti pa­sta­to pro­jek­tą. Mąs­to­ma, kaip ra­cio­na­liau pa­nau­do­ti vals­ty­bės lė­šas“, – sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo lai­ki­no­ji va­do­vė Edi­ta Za­rem­bie­nė.

Ma­no­ma, jog pro­jek­te nu­ma­ty­tas sta­ti­nys – per bran­gus ir tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis. Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­gi­mu, su­tau­py­ti bū­tų ga­li­ma apie 20 proc. lė­šų.

Iš se­nų­jų teis­mo rū­mų mies­to cen­tre dar­buo­to­jai bu­vo pri­vers­ti iš­si­kel­ti, pa­sta­tą už­ter­šus gyv­si­dab­riu. Nuo 2012 m. gruo­džio vi­du­rio iki 2013 m. ko­vo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­tal­po­se jo bu­vo ras­ti trys ki­log­ra­mai.

Teis­mą po sa­vo sto­gu pri­glau­dė ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Da­lis dar­buo­to­jų, anot E. Za­rem­bie­nės, čia at­si­kė­lė 2013-ųjų sau­sį, ki­ti – po pus­me­čio. „Rei­kė­jo su­si­spaus­ti, ta­čiau pri­si­tai­kėm, kaž­kaip dir­bam“, – sa­ko ji.

Ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jams ir dar­buo­to­jams bu­vo skir­tos vien­kar­ti­nės pa­šal­pos dėl bū­ti­ny­bės stip­rin­ti svei­ka­tą ap­si­nuo­di­jus gyv­si­dab­rio ga­rais. Jos iš­mo­kė­tos 25 as­me­nims. Vie­no­do – 1,5 mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos – dy­džio ma­te­ria­li­nėms pa­šal­poms iš vals­ty­bės re­zer­vo lė­šų bu­vo skir­ta 50 tūkst. li­tų.

Nau­ją­jį Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­tą pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sta­ty­ti ki­tų me­tų pra­džio­je. Ta­čiau prieš tai tu­ri bū­ti per­žiū­rė­tas pro­jek­tas ir su­de­rin­tas sta­ty­bos lei­di­mas.

Pa­sta­to ma­ži­ni­mas pro­jek­te su­si­jęs ir su ša­ly­je vyk­do­ma teis­mų re­for­ma. „Po jos gal kaž­kiek ir dar­buo­to­jų su­ma­žės, to­dėl to­kio di­de­lio ne­rei­kia. Ap­skri­tai pla­nuo­ja­ma, kad res­pub­li­ko­je liks 12 teis­mų, vi­si Vil­niaus ap­skri­ties teis­mai bus su­jung­ti į vie­ną“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Da­bar ša­ly­je – 49 apy­lin­kių teis­mai. Li­kus dvy­li­ka, tiek bus ir jų pir­mi­nin­kų. Teis­mai to­liau veiks to­se pa­čio­se vie­to­vė­se ir pa­tal­po­se, ta­čiau jų ad­mi­nist­ra­vi­mas bus vyk­do­mas iš pa­grin­di­nių cen­trų. „Pas mus tei­sė­jų skai­čius ne­tu­rė­tų keis­tis, ta­čiau su­ma­žė­tų bu­hal­te­ri­jos, ki­tų dar­buo­to­jų“, – pa­sa­ko­jo ji.

Mū­sų ra­jo­no apy­lin­kės teis­me dir­ba še­ši tei­sė­jai.

E. Za­rem­bie­nė svars­to, jog teis­mų per­tvar­ka iš da­lies lė­mė ir tai, jog iki šiol ne­tu­rim nuo­la­ti­nio teis­mo va­do­vo. Teis­mui ji lai­ki­nai pir­mi­nin­kau­jan­ti nuo 2012 m. lie­pos. Šio­se pa­rei­go­se pa­kei­tė ko­le­gą Eval­dą Pa­ši­lį, kai bai­gė­si jo pen­ke­rių me­tų ro­ta­ci­jos ka­den­ci­ja.

Apy­lin­kių teis­mų pir­mi­nin­kus, kaip ir tei­sė­jus, ski­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė.

Teis­mų re­for­ma sie­kia­ma su­re­gu­liuo­ti tei­sė­jų dar­bo krū­vį, op­ti­ma­liau pa­nau­do­ti teis­mams ski­ria­mas lė­šas. Su­ma­ži­nus ad­mi­nist­ra­vi­mui skir­tas iš­lai­das, at­si­ras­tų ga­li­my­bių teis­mams įsi­gy­ti trūks­ta­mos įran­gos, skir­ti lė­šų pa­tal­pų re­no­va­ci­jai, fi­nan­suo­ti pa­pil­do­mus tei­sė­jų pa­dė­jė­jų eta­tus.

Pir­ma­sis Lie­tu­vos teis­mų re­for­mos eta­pas įvy­ko 2013 m., su­jun­gus Vil­niu­je, Kau­ne ir Šiau­liuo­se vei­kian­čius apy­lin­kių teis­mus.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)