Miestą viliasi gaivinti iniciatyvomis

Pa­sau­ly­je po­pu­lia­rias idė­jas sa­va­no­riau­ti gra­ži­nant bei gar­si­nant sa­vo kraš­tą ban­do­ma per­kel­ti į Uk­mer­gę. Su­si­bū­rę en­tu­zias­tai ti­ki­na, jog kar­tais tam už­ten­ka vien ge­ro pa­vyz­džio. „Ly­de­rių kar­ta. Uk­mer­gė“ – taip pa­si­va­di­no gru­pė ben­dra­min­čių, nu­spren­du­sių ge­riems dar­bams telk­ti vi­suo­me­nę. 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.  Me­rui įteik­ta sim­bo­li­nė do­va­na – pin­ti­nė obuo­lių.


 

Ją su­bū­rę uk­mer­giš­kiai Au­re­li­jus De­viat­ni­ko­vas ir Ag­nė Tė­ve­ly­tė-Pet­ro­nie­nė tai da­ry­ti vi­lia­si, pa­si­kvie­tę ko­le­gas iš ki­tų mies­tų. „At­vy­ku­siems bi­čiu­liams kar­tais ge­riau ma­ty­ti, ko pas mus trūks­ta“, – sa­ko jie.

„Ly­de­rių kar­ta“ sa­vo veik­lą pri­sta­tė ra­jo­no val­džios at­sto­vams: sa­vi­val­dy­bės me­rui Vy­dui Pa­kniui ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Gied­riui Po­ciui.

Or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­ty­va ne­se­niai su­tvar­ky­ti trys mies­to dau­gia­bu­čių kie­mai. „Su gy­ven­to­jais rin­kom šiukš­les, nu­da­žėm suo­liu­kus, tu­rėk­lus, at­ve­žėm smė­lio. Pa­kvies­ti tvar­ky­tis, žmo­nės ak­ty­viai įsi­trau­kė, pri­pa­ži­no, kad tie­siog trū­ko ini­cia­to­riaus. Bu­vo pro­ga ir kai­my­nams pa­ben­drau­ti, o kai ku­riems – net­gi su­si­pa­žin­ti“, – pa­sa­ko­jo „Ly­de­rių kar­tos“ at­sto­vai. Gy­ven­to­jų pra­šy­mu jie už­re­gist­ra­vo dvi de­šim­tis kie­mų, ku­riuos dar ren­gia­ma­si tvar­ky­ti.

Tarp idė­jų – va­ka­rais ap­švies­ti tam­sius dau­gia­bu­čių kie­mus. Kad ir – iš­si­nuo­mo­to­mis lem­pu­tė­mis, ku­rių ne­rei­kia de­gin­ti iš­ti­są pa­rą – už­tek­tų ke­lių va­lan­dų.

Kur ieš­ko lė­šų sa­vo tiks­lams įgy­ven­din­ti? Ti­ki­na ne­sun­kiai ran­dan­tys rė­mė­jų: „La­bai pa­gel­bė­jo miš­kų urė­di­ja, pa­de­da kai ku­rios įmo­nės. Se­niū­ni­ja pa­dė­jo žo­lę nu­šie­naut, da­vė įran­gos.“

„Tai – sa­va­no­rys­te pa­rem­tas pro­jek­tas. Mū­sų tiks­las – bur­ti ak­ty­vius žmo­nes, pa­dė­ti įgy­ven­din­ti idė­jas, ga­biems žmo­nėms – pa­si­reikš­ti. Ska­tin­sim ne vien jau­ni­mą, bet kad ir vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos glau­džiau ben­dra­dar­biau­tų“, – sa­ko A. De­viat­ni­ko­vas.

Šiuo me­tu vie­nai įmo­nei Kau­ne va­do­vau­jan­tis uk­mer­giš­kis ti­ki­na, kad jam rū­pi Uk­mer­gės ge­ro­vė. Ar už­si­de­gi­mas ne­iš­blės, ne­su­lau­kus vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo? „Bus ma­ty­ti, kiek mes gy­vuo­sim – me­tus, dve­jus ar il­giau. Ne­iš­eis – ne­be­dirb­sim“, – ne­sle­pia jis.

„Ly­de­rių kar­ta“ nė­ra ju­ri­di­nis vie­ne­tas, ne­sam nie­kam at­skai­tin­gi. Esam ne pel­no sie­kian­ti apo­li­tiš­ka or­ga­ni­za­ci­ja, tie­siog – ben­dra­min­čių ko­man­da. Čia nė­ra na­rių ar ne na­rių: vi­sus kvie­čiam vie­ny­tis sa­vo mies­to la­bui“, – tei­gė su Uk­mer­ge jau spė­jęs su­si­pa­žin­ti Vy­tau­tas Ja­su­tis, at­sto­vau­jan­tis vie­nai ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo įmo­nei. Ma­no, jog iš ra­jo­no va­do­vams pa­teik­tos jų stra­te­gi­jos mies­tas pri­si­tai­kys ne vie­ną idė­ją.

Sam­bū­rio da­ly­viai pa­sa­ko­jo Uk­mer­gė­je su­ren­gę kon­cer­tų, pa­kvie­tę į ren­gi­nį šven­tu­piš­kių ben­druo­me­nę, nu­ve­žę bal­dų pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms. Tarp ar­ti­miau­sių pla­nų – ka­lė­di­nės ak­ci­jos, me­no pa­ro­dos, ži­no­mų žmo­nių pa­skai­tos ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nėms.

Kū­ry­bos, or­ga­ni­za­ci­nius pro­jek­tus ku­ruo­jan­ti Li­na Pet­ra­vi­čiū­tė ža­da ir kū­ry­bi­nių mai­nų, sa­vi­raiš­kos Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny ga­li­my­bes. Pa­sa­ko­da­ma apie da­nų, is­pa­nų pa­tir­tį, tei­gė, jog ten ly­de­rių sam­bū­riai – ne nau­jie­na. Po­li­ti­kai, me­di­kai, moks­lei­viai, ki­tos ben­druo­me­nės bu­ria­si tam, kad da­ly­tų­si idė­jo­mis ir jas įgy­ven­din­tų.

Iš uk­mer­giš­kių lau­kia­ma min­čių ir pa­siū­ly­mų. In­for­ma­ci­ją ga­li ras­ti „Fa­ce­bo­ok“ var­to­to­jai, o ne­tru­kus mies­te du­ris at­ver­ti ža­da vie­ta, kur lau­kia­ma no­rin­čių­jų pri­si­jung­ti prie ko­man­dos.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų