Spausdinti šį puslapį

Miestą viliasi gaivinti iniciatyvomis

Pa­sau­ly­je po­pu­lia­rias idė­jas sa­va­no­riau­ti gra­ži­nant bei gar­si­nant sa­vo kraš­tą ban­do­ma per­kel­ti į Uk­mer­gę. Su­si­bū­rę en­tu­zias­tai ti­ki­na, jog kar­tais tam už­ten­ka vien ge­ro pa­vyz­džio. „Ly­de­rių kar­ta. Uk­mer­gė“ – taip pa­si­va­di­no gru­pė ben­dra­min­čių, nu­spren­du­sių ge­riems dar­bams telk­ti vi­suo­me­nę. 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.  Me­rui įteik­ta sim­bo­li­nė do­va­na – pin­ti­nė obuo­lių.


 

Ją su­bū­rę uk­mer­giš­kiai Au­re­li­jus De­viat­ni­ko­vas ir Ag­nė Tė­ve­ly­tė-Pet­ro­nie­nė tai da­ry­ti vi­lia­si, pa­si­kvie­tę ko­le­gas iš ki­tų mies­tų. „At­vy­ku­siems bi­čiu­liams kar­tais ge­riau ma­ty­ti, ko pas mus trūks­ta“, – sa­ko jie.

„Ly­de­rių kar­ta“ sa­vo veik­lą pri­sta­tė ra­jo­no val­džios at­sto­vams: sa­vi­val­dy­bės me­rui Vy­dui Pa­kniui ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Gied­riui Po­ciui.

Or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­ty­va ne­se­niai su­tvar­ky­ti trys mies­to dau­gia­bu­čių kie­mai. „Su gy­ven­to­jais rin­kom šiukš­les, nu­da­žėm suo­liu­kus, tu­rėk­lus, at­ve­žėm smė­lio. Pa­kvies­ti tvar­ky­tis, žmo­nės ak­ty­viai įsi­trau­kė, pri­pa­ži­no, kad tie­siog trū­ko ini­cia­to­riaus. Bu­vo pro­ga ir kai­my­nams pa­ben­drau­ti, o kai ku­riems – net­gi su­si­pa­žin­ti“, – pa­sa­ko­jo „Ly­de­rių kar­tos“ at­sto­vai. Gy­ven­to­jų pra­šy­mu jie už­re­gist­ra­vo dvi de­šim­tis kie­mų, ku­riuos dar ren­gia­ma­si tvar­ky­ti.

Tarp idė­jų – va­ka­rais ap­švies­ti tam­sius dau­gia­bu­čių kie­mus. Kad ir – iš­si­nuo­mo­to­mis lem­pu­tė­mis, ku­rių ne­rei­kia de­gin­ti iš­ti­są pa­rą – už­tek­tų ke­lių va­lan­dų.

Kur ieš­ko lė­šų sa­vo tiks­lams įgy­ven­din­ti? Ti­ki­na ne­sun­kiai ran­dan­tys rė­mė­jų: „La­bai pa­gel­bė­jo miš­kų urė­di­ja, pa­de­da kai ku­rios įmo­nės. Se­niū­ni­ja pa­dė­jo žo­lę nu­šie­naut, da­vė įran­gos.“

„Tai – sa­va­no­rys­te pa­rem­tas pro­jek­tas. Mū­sų tiks­las – bur­ti ak­ty­vius žmo­nes, pa­dė­ti įgy­ven­din­ti idė­jas, ga­biems žmo­nėms – pa­si­reikš­ti. Ska­tin­sim ne vien jau­ni­mą, bet kad ir vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos glau­džiau ben­dra­dar­biau­tų“, – sa­ko A. De­viat­ni­ko­vas.

Šiuo me­tu vie­nai įmo­nei Kau­ne va­do­vau­jan­tis uk­mer­giš­kis ti­ki­na, kad jam rū­pi Uk­mer­gės ge­ro­vė. Ar už­si­de­gi­mas ne­iš­blės, ne­su­lau­kus vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo? „Bus ma­ty­ti, kiek mes gy­vuo­sim – me­tus, dve­jus ar il­giau. Ne­iš­eis – ne­be­dirb­sim“, – ne­sle­pia jis.

„Ly­de­rių kar­ta“ nė­ra ju­ri­di­nis vie­ne­tas, ne­sam nie­kam at­skai­tin­gi. Esam ne pel­no sie­kian­ti apo­li­tiš­ka or­ga­ni­za­ci­ja, tie­siog – ben­dra­min­čių ko­man­da. Čia nė­ra na­rių ar ne na­rių: vi­sus kvie­čiam vie­ny­tis sa­vo mies­to la­bui“, – tei­gė su Uk­mer­ge jau spė­jęs su­si­pa­žin­ti Vy­tau­tas Ja­su­tis, at­sto­vau­jan­tis vie­nai ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo įmo­nei. Ma­no, jog iš ra­jo­no va­do­vams pa­teik­tos jų stra­te­gi­jos mies­tas pri­si­tai­kys ne vie­ną idė­ją.

Sam­bū­rio da­ly­viai pa­sa­ko­jo Uk­mer­gė­je su­ren­gę kon­cer­tų, pa­kvie­tę į ren­gi­nį šven­tu­piš­kių ben­druo­me­nę, nu­ve­žę bal­dų pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms. Tarp ar­ti­miau­sių pla­nų – ka­lė­di­nės ak­ci­jos, me­no pa­ro­dos, ži­no­mų žmo­nių pa­skai­tos ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nėms.

Kū­ry­bos, or­ga­ni­za­ci­nius pro­jek­tus ku­ruo­jan­ti Li­na Pet­ra­vi­čiū­tė ža­da ir kū­ry­bi­nių mai­nų, sa­vi­raiš­kos Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny ga­li­my­bes. Pa­sa­ko­da­ma apie da­nų, is­pa­nų pa­tir­tį, tei­gė, jog ten ly­de­rių sam­bū­riai – ne nau­jie­na. Po­li­ti­kai, me­di­kai, moks­lei­viai, ki­tos ben­druo­me­nės bu­ria­si tam, kad da­ly­tų­si idė­jo­mis ir jas įgy­ven­din­tų.

Iš uk­mer­giš­kių lau­kia­ma min­čių ir pa­siū­ly­mų. In­for­ma­ci­ją ga­li ras­ti „Fa­ce­bo­ok“ var­to­to­jai, o ne­tru­kus mies­te du­ris at­ver­ti ža­da vie­ta, kur lau­kia­ma no­rin­čių­jų pri­si­jung­ti prie ko­man­dos.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)