Miesto seniūną rinks iš naujo

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­skel­bė ne­ga­lio­jan­čiu kon­kur­są į Uk­mer­gės mies­to se­niū­no pa­rei­gas. Ar­ti­miau­siu me­tu kon­kur­sas bus skel­bia­mas iš nau­jo.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Miesto seniūnija dar neturi nuolatinio vadovo.


 

Lap­kri­čio 15 die­ną vy­ku­sia­me kon­kur­se da­ly­va­vo pen­ki pre­ten­den­tai. Dau­giau­siai ba­lų su­rin­ko „Lie­tu­vos ry­to“ ko­res­pon­den­tė Dai­va Zim­blie­nė.

Tai vie­nas iš itin re­tų, o gal net vie­nin­te­lis at­ve­jis, kuo­met sa­vi­val­dy­bė­je skel­bia­mas ne­ga­lio­jan­čiu kon­kur­sas vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­goms už­im­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Jac­kū­nas pri­pa­žįs­ta, kad toks spren­di­mas pri­im­tas pa­tiems pa­ste­bė­jus ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­ry­tą klai­dą: kon­kur­so ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta ne­si­lai­kant Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo.

Šio įsta­ty­mo 31 straips­nio 4 punk­tas skel­bia, kad ne ma­žiau kaip trys ir ne dau­giu kaip ke­tu­ri šios ko­mi­si­jos na­riai tu­ri bū­ti tos se­niū­ni­jos ap­tar­nau­ja­mos te­ri­to­ri­jos  gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ben­druo­me­nių at­sto­vai – se­niū­nai­čiai.

Šis įsta­ty­mo punk­tas ga­lio­ja tik ren­kant se­niū­ną.

Tuo tar­pu lap­kri­čio 15 d. sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio kon­kur­so mies­to se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti me­tu sep­ty­nių na­rių ko­mi­si­jos dau­gu­mą su­da­rė sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai.

Uk­mer­gės se­niū­ni­ja yra su­skirs­ty­ta į 13 se­niū­nai­ti­jų. Vi­si se­niū­nai­čiai yra vi­suo­me­nin­inkai. Kaip iš jų iš­rink­ti pa­čius kom­pe­te­tin­giau­sius, ku­rie su­ge­bės de­ra­mai įver­tin­ti kan­di­da­to ži­nias?

Pa­sak S. Jac­kū­no, de­le­guo­ti se­niū­nai­čius bus pa­ves­ta Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jai. Ji ar­ti­miau­siu me­tu tu­rės su­šauk­ti se­niū­nai­čių su­si­rin­ki­mą. Ja­me tu­rės bū­ti iš­rink­ti tin­ka­miau­si kon­kur­so ko­mi­si­jos na­riai.

Dėl žlu­gu­sio  kon­kur­so se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Jac­kū­nas pa­ve­dė at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą. Ne­tin­ka­mai do­ku­men­tus pa­ren­gęs as­muo, pa­sak S. Jac­kū­no, su­lauks nuo­bau­dos.

Ki­ta ver­tus, jo tei­gi­mu, ge­rai, kad klai­da ap­skri­tai bu­vo pa­ste­bė­ta, kol žmo­gus dar ne­pra­dė­jo dirb­ti. Ant­raip ne­ma­lo­nu­mų, o gal net tei­si­nių pro­ce­dū­rų, bū­tų dar dau­giau.

Kon­kur­sas į se­niū­no pa­rei­gas bu­vo pir­mas pa­gal šie­met įsi­ga­lio­ju­sią nau­ją tvar­ką.

Kan­di­da­tai tu­rė­jo už­si­re­gist­ruo­ti lai­ky­ti du – ben­drų­jų ge­bė­ji­mų ir va­do­va­vi­mo ge­bė­ji­mų – tes­tus Vil­niu­je Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te.

Tik juos iš­lai­kiu­sie­ji pa­kvies­ti į po­kal­bį su ko­mi­si­ja. Šį ga­lu­ti­nį eta­pą pa­sie­kė pen­ki as­me­nys į mies­to se­niū­no pos­tą.

Pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, gal nau­jo­vės ir pa­ki­šo ko­ją be­si­ruo­šiant kon­kur­sui. Kreip­tas dė­me­sys į nau­jo­ves, bet ne į se­niau ga­lio­ju­sį įsta­ty­mą.

Pa­sak S. Jac­kū­no, kon­kur­sas lais­voms Uk­mer­gės mies­to se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu bus skel­bia­mas pa­kar­to­ti­nai. Kiek truks vi­sa pro­ce­dū­ra, pri­klau­sys nuo ja­me pa­no­ru­sių da­ly­vau­ti žmo­nių.

Jei už­si­re­gist­ruos tik tie, ku­rie jau yra sėk­min­gai pra­ėję pir­mą­jį eta­pą, kon­kur­so ei­ga bus grei­tes­nė, mat iš­lai­kius ben­drų­jų ge­bė­ji­mų ir va­do­va­vi­mo ge­bė­ji­mų tes­tus, tai liu­di­jan­tys do­ku­men­tai ga­lio­ja ke­le­rius me­tus.

Ki­tu at­ve­ju teks lauk­ti, kol nau­jų kan­di­da­tų ži­nios bus įver­tin­tos Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te.

 Se­niū­no Uk­mer­gė ne­tu­rė­jo nuo ge­gu­žės, kai šias pa­rei­gas be­veik de­šimt me­tų ėjęs Sta­sys Jac­kū­nas ta­po sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

Šiuo me­tu se­niū­ni­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ja­nė Zim­blie­nė.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų