Spausdinti šį puslapį

Miesto seniūną rinks iš naujo

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­skel­bė ne­ga­lio­jan­čiu kon­kur­są į Uk­mer­gės mies­to se­niū­no pa­rei­gas. Ar­ti­miau­siu me­tu kon­kur­sas bus skel­bia­mas iš nau­jo.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Miesto seniūnija dar neturi nuolatinio vadovo.


 

Lap­kri­čio 15 die­ną vy­ku­sia­me kon­kur­se da­ly­va­vo pen­ki pre­ten­den­tai. Dau­giau­siai ba­lų su­rin­ko „Lie­tu­vos ry­to“ ko­res­pon­den­tė Dai­va Zim­blie­nė.

Tai vie­nas iš itin re­tų, o gal net vie­nin­te­lis at­ve­jis, kuo­met sa­vi­val­dy­bė­je skel­bia­mas ne­ga­lio­jan­čiu kon­kur­sas vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­goms už­im­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Jac­kū­nas pri­pa­žįs­ta, kad toks spren­di­mas pri­im­tas pa­tiems pa­ste­bė­jus ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­ry­tą klai­dą: kon­kur­so ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta ne­si­lai­kant Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo.

Šio įsta­ty­mo 31 straips­nio 4 punk­tas skel­bia, kad ne ma­žiau kaip trys ir ne dau­giu kaip ke­tu­ri šios ko­mi­si­jos na­riai tu­ri bū­ti tos se­niū­ni­jos ap­tar­nau­ja­mos te­ri­to­ri­jos  gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ben­druo­me­nių at­sto­vai – se­niū­nai­čiai.

Šis įsta­ty­mo punk­tas ga­lio­ja tik ren­kant se­niū­ną.

Tuo tar­pu lap­kri­čio 15 d. sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio kon­kur­so mies­to se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti me­tu sep­ty­nių na­rių ko­mi­si­jos dau­gu­mą su­da­rė sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai.

Uk­mer­gės se­niū­ni­ja yra su­skirs­ty­ta į 13 se­niū­nai­ti­jų. Vi­si se­niū­nai­čiai yra vi­suo­me­nin­inkai. Kaip iš jų iš­rink­ti pa­čius kom­pe­te­tin­giau­sius, ku­rie su­ge­bės de­ra­mai įver­tin­ti kan­di­da­to ži­nias?

Pa­sak S. Jac­kū­no, de­le­guo­ti se­niū­nai­čius bus pa­ves­ta Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jai. Ji ar­ti­miau­siu me­tu tu­rės su­šauk­ti se­niū­nai­čių su­si­rin­ki­mą. Ja­me tu­rės bū­ti iš­rink­ti tin­ka­miau­si kon­kur­so ko­mi­si­jos na­riai.

Dėl žlu­gu­sio  kon­kur­so se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Jac­kū­nas pa­ve­dė at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą. Ne­tin­ka­mai do­ku­men­tus pa­ren­gęs as­muo, pa­sak S. Jac­kū­no, su­lauks nuo­bau­dos.

Ki­ta ver­tus, jo tei­gi­mu, ge­rai, kad klai­da ap­skri­tai bu­vo pa­ste­bė­ta, kol žmo­gus dar ne­pra­dė­jo dirb­ti. Ant­raip ne­ma­lo­nu­mų, o gal net tei­si­nių pro­ce­dū­rų, bū­tų dar dau­giau.

Kon­kur­sas į se­niū­no pa­rei­gas bu­vo pir­mas pa­gal šie­met įsi­ga­lio­ju­sią nau­ją tvar­ką.

Kan­di­da­tai tu­rė­jo už­si­re­gist­ruo­ti lai­ky­ti du – ben­drų­jų ge­bė­ji­mų ir va­do­va­vi­mo ge­bė­ji­mų – tes­tus Vil­niu­je Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te.

Tik juos iš­lai­kiu­sie­ji pa­kvies­ti į po­kal­bį su ko­mi­si­ja. Šį ga­lu­ti­nį eta­pą pa­sie­kė pen­ki as­me­nys į mies­to se­niū­no pos­tą.

Pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, gal nau­jo­vės ir pa­ki­šo ko­ją be­si­ruo­šiant kon­kur­sui. Kreip­tas dė­me­sys į nau­jo­ves, bet ne į se­niau ga­lio­ju­sį įsta­ty­mą.

Pa­sak S. Jac­kū­no, kon­kur­sas lais­voms Uk­mer­gės mies­to se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu bus skel­bia­mas pa­kar­to­ti­nai. Kiek truks vi­sa pro­ce­dū­ra, pri­klau­sys nuo ja­me pa­no­ru­sių da­ly­vau­ti žmo­nių.

Jei už­si­re­gist­ruos tik tie, ku­rie jau yra sėk­min­gai pra­ėję pir­mą­jį eta­pą, kon­kur­so ei­ga bus grei­tes­nė, mat iš­lai­kius ben­drų­jų ge­bė­ji­mų ir va­do­va­vi­mo ge­bė­ji­mų tes­tus, tai liu­di­jan­tys do­ku­men­tai ga­lio­ja ke­le­rius me­tus.

Ki­tu at­ve­ju teks lauk­ti, kol nau­jų kan­di­da­tų ži­nios bus įver­tin­tos Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te.

 Se­niū­no Uk­mer­gė ne­tu­rė­jo nuo ge­gu­žės, kai šias pa­rei­gas be­veik de­šimt me­tų ėjęs Sta­sys Jac­kū­nas ta­po sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

Šiuo me­tu se­niū­ni­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ja­nė Zim­blie­nė.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)