Ministras ragino ugdyti patriotizmą

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gė­je vie­šė­jęs kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą pa­trio­ti­niu jau­ni­mo ug­dy­mu. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je tu­rė­tų steig­tis šau­lių bū­re­liai. Tai moks­lei­vius ska­tin­tų su­vok­ti, jog pri­rei­kus, pri­va­lo ei­ti gin­ti sa­vo tė­vy­nę.                         

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mi­nist­ras J. Ole­kas bei Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­nės 805 Pės­ti­nin­kų kuo­pos va­das Š. Kis­nie­rius kal­bė­jo­si ir apie kuo­pos pa­tal­pų re­mon­to bū­ti­ny­bę.


 

Mi­nist­ras su­si­ti­ko su ra­jo­no va­do­vais, ka­ri­nės tar­ny­bos klau­si­mus ap­ta­rė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je. Vė­liau at­vy­ko į Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­nės 805 Pės­ti­nin­kų kuo­pą, įsi­kū­ru­sią Del­tu­vos gat­vė­je.

Uk­mer­gės kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Ša­rū­nas Kis­nie­rius pa­sa­ko­jo, jog be­si­krei­pian­čių­jų į kuo­pą ak­ty­vu­mas pa­di­dė­jęs. Ka­ro tar­ny­ba do­mi­si ir dau­giau jau­ni­mo. „Įta­ką tam da­ro jau­nų­jų šau­lių bū­re­liai mo­kyk­lo­se. La­bai pa­dė­jo An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je prieš po­rą me­tų įkur­tas toks bū­re­lis“, – sa­kė jis.

Tai – Uk­mer­gės šau­lių 2-osios kuo­pos jau­nie­ji šau­liai. Kuo­pa kol kas ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo. „Bū­ti­nai rei­kia va­do, ini­cia­ty­vos, kad tuos šau­lius už­deg­tų“, – sa­ko Š. Kis­nie­rius.

Mi­nist­ras tei­ra­vo­si, ko­kios pa­gal­bos rei­kė­tų. „La­biau pa­rem­ti šau­lių są­jun­gą – ta­da mums at­kris­tų ver­ba­vi­mas į ka­riuo­me­nę, nes mes tie­sio­giai pri­klau­so­mi nuo jau­ni­mo su­in­te­re­suo­tu­mo at­ei­ti į tar­ny­bą“, – sa­kė jis.

„Ne­ma­tau da­bar pra­smin­ges­nės veik­los kaip pi­lie­ti­nio ir pa­trio­ti­nio ug­dy­mo ska­ti­ni­mas per šau­lius, – kal­bė­jo kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras. – Rei­kia ska­tin­ti ir pa­lai­ky­ti jų bū­re­lių veik­lą. Tu­rė­tų bū­ti ne vie­no­je gim­na­zi­jo­je – ir ki­to­se mo­kyk­lo­se. To rei­kia, nes da­bar toks lai­ko­tar­pis mū­sų vals­ty­bės gy­ve­ni­me.“

Pa­sa­ko­jo ne­se­niai vie­šė­jęs Aly­tu­je: čia iš 53 pa­grin­di­nių mo­kyk­lų ir gim­na­zi­jų jau­nų­jų šau­lių bū­re­liai vei­kia 46-io­se. „Ir vai­kų su­draus­mi­ni­mas bū­tų, mies­te – dau­giau tvar­kos, draus­mės. Šau­lių ri­kiuo­tės, pa­si­ro­dy­mai puoš­tų mies­to šven­tes, spor­to ren­gi­nius“, – svars­tė J. Ole­kas.

Pa­sak jo, nuo šio rug­sė­jo Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te bus nau­ja stu­di­jų pro­gra­ma, pa­gal ku­rią bus ruo­šia­mi pi­lie­ti­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tai. Ji ku­ria­ma ben­dra­dar­biau­jant su Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja.

To­kią nau­jo­vę įves­ti nu­spręs­ta, su­ne­ri­mus dėl pi­lie­ti­nio ug­dy­mo stip­ri­ni­mo Lie­tu­vo­je. Dvi­gu­bos is­to­ri­jos ir pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mos tu­ri­nio vie­na pu­sė bus ski­ria­ma is­to­ri­jai, ki­ta pu­sė – pi­lie­ti­niam ug­dy­mui.

Sve­čias taip pat pa­sa­ko­jo, jog Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja kas­met skel­bia vi­suo­me­nei skir­tus te­mi­nius kon­kur­sus. Ug­dy­mo įstai­gos, įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia­mos da­ly­vau­ti ra­ši­nių, pie­ši­nių, kny­gų ver­ti­ni­mo, fo­to­gra­fi­jų kon­kur­suo­se ka­ri­ne, pa­trio­tiz­mo te­ma­ti­ko­mis. Lau­re­a­tams ski­ria­mos so­li­džios pre­mi­jos. To­kie kon­kur­sai pri­si­de­da vie­ši­nant mi­nis­te­ri­jos, ka­riuo­me­nės veik­lą, ak­cen­tuo­jant tar­ny­bos svar­bą. Tai ypač ak­tu­a­lu da­bar, kai, mi­nist­ro tei­gi­mu, vyks­ta in­for­ma­ci­nis ka­ras.

Vi­zi­to me­tu ap­žiū­rė­tos re­mon­to be­si­pra­šan­čios 805 Pės­ti­nin­kų kuo­pos pa­tal­pos. Svars­ty­ta, jog rei­kė­tų su­si­ko­o­pe­ruo­ti ir įsi­kur­ti vie­no­je vie­to­je kar­tu su šau­lių są­jun­ga.

Ši kuo­pa Uk­mer­gė­je už­tik­ri­na sa­va­no­rių ko­vi­nį ren­gi­mą. Pa­grin­di­nė jos funk­ci­ja – reng­ti ka­rius sa­va­no­rius vals­ty­bės gy­ny­bai ir ki­toms už­duo­tims vyk­dy­ti. Kuo­po­je šiuo me­tu – 86 sa­va­no­riai, jos ži­nio­je – ir šir­vin­tiš­kiai.

Ka­riai sa­va­no­riai da­ly­vau­ja pra­ty­bo­se, mo­ky­muo­se, ku­rių me­tu at­lie­ka­mos įvai­rios ko­vi­nės už­duo­tys. Taip pat ve­da mo­ky­mus Šau­lių są­jun­gos na­riams, pa­de­da už­tik­rin­ti jau­nų­jų šau­lių ko­vi­nį ren­gi­mą sto­vyk­lo­se. Į mo­kyk­las, kaip ir Ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nist­ra­vi­mo tar­ny­bos at­sto­vai, sa­va­no­riai vyks­ta agi­tuo­ti jau­nuo­lių, pa­sa­ko­ja apie ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus, pro­fe­si­nę tar­ny­bą. Ko­vi­nis jų pa­si­ren­gi­mas nuo­lat tik­ri­na­mas.

Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-oji rink­ti­nė ne­se­niai pa­si­ra­šė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Uk­mer­gės ra­jo­no me­ru. Jos tiks­las – ben­dra­dar­biau­ti in­for­muo­jant vi­suo­me­nę Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo klau­si­mais, or­ga­ni­zuo­jant ben­drus vie­šuo­sius ren­gi­nius, ren­gian­tis eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mui mū­sų ra­jo­ne. „Vis­kas bu­vo da­ro­ma ir anks­čiau, tik da­bar tai įfor­min­ta su­tar­ti­mi“, – sa­kė Š. Kis­nie­rius.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų