Naujasis policijos vadas: „Norėjau dirbti arčiau žmogaus“

Nau­ja­sis Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Min­dau­gas Pet­raus­kas dar­bą mū­sų mies­te ver­ti­na kaip dar vie­ną la­bai svar­bų sa­vo dar­bi­nės veik­los eta­pą.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui nuo šios sa­vai­tės va­do­vau­ja M. Pet­raus­kas.


 

Lai­mė­jęs kon­kur­są į šias pa­rei­gas, mū­sų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui va­do­vau­ti M. Pet­raus­kas pra­dė­jo nuo pir­ma­die­nio. Su­si­pa­ži­no su ko­lek­ty­vu, stu­di­juo­ja vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus. Su­si­ti­ko ir su ra­jo­no me­ru.

Tre­čia­die­nį spau­dos at­sto­vus į sve­čius pa­kvie­tęs nau­ja­sis va­do­vas tvir­ti­no, kad pir­ma­sis įspū­dis nau­ja­me dar­be – kuo pui­kiau­sias: jau­ku, tvar­kin­ga, ge­ra au­ra.

Pa­šne­ko­vui anks­čiau mū­sų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te lan­ky­tis ne­te­ko.

Ži­nias pri­tai­kys prak­ti­ko­je

Lig šiol M. Pet­raus­kas ėjo Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Veik­los ko­or­di­na­vi­mo ir kon­tro­lės val­dy­bos Stra­te­gi­nės ana­li­zės sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. Sa­ko, kad keis­ti dar­bo kryp­tį svars­tęs jau ku­rį lai­ką. Anks­tes­nė­je dar­bo­vie­tė­je veik­la bu­vo la­biau kom­piu­te­ri­nė, ana­li­ti­nė, be są­ly­čio su žmo­gu­mi. „Po tam tik­ro lai­ko pa­ju­tau, kad to la­bai trūks­ta“, – sa­kė M. Pet­raus­kas.

Sa­vo te­ori­nes ži­nias, įgy­tas Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re, nau­ja­sis va­do­vas da­bar steng­sis pri­tai­ky­ti prak­ti­ko­je.

Į dar­bą va­ži­nės iš sos­ti­nės

Ka­dan­gi pats yra vil­nie­tis, sos­ti­nė­je gi­męs, au­gęs ir da­bar gy­ve­nan­tis su šei­ma, ko­dėl rin­ko­si bū­tent Uk­mer­gę?

Jo­kių są­sa­jų su mies­tu nau­ja­sis po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas ne­tu­ri. Tie­siog at­si­ra­do bū­tent toks pa­siū­ly­mas.

Ki­ta ver­tus, tai, kad čia ne­tu­ri nei gi­mi­nių, nei drau­gų, va­di­na pri­va­lu­mu. Taip leng­viau ap­lenk­ti pro­vin­ci­jo­je iš­ky­lan­čias bė­das, kuo­met vie­ni su ki­tais žmo­nės su­sais­ty­ti ar­ti­mais ry­šiais.

Į dar­bą iš Vil­niaus ir na­mo po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas kas­dien va­ži­nės jam pri­skir­tu tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu. Po­li­ci­jo­je įve­dus va­do­vų ro­ta­ci­jos sis­te­mą to­kioms ke­lio­nėms yra nu­ma­ty­tos lė­šos. Ži­no­ma, lai­kan­tis ri­dos kvo­tų.

Ma­no, jog tik­rai pa­si­tai­kys at­ve­jų, kai Uk­mer­gė­je teks ir per­nak­vo­ti. Svars­tys, kaip iš­spręs­ti šią pro­ble­mą.

Pa­tir­tis – įvai­ria­pu­sė

41 me­tų M. Pet­raus­kas po­li­ci­jos įstai­go­se dir­ba 20 me­tų.

Pa­si­rin­ko šią pro­fe­si­ją, nes vi­sa­da trau­kė hu­ma­ni­ta­ri­niai moks­lai, pa­ti­ko spor­tuo­ti, o bū­tent į spor­to nor­ma­ty­vų įvyk­dy­mą sto­jant į Aka­de­mi­ją skir­tas di­džiu­lis dė­me­sys.

Nors vai­kys­tė­je bū­ti po­li­ci­nin­ku ne­sva­jo­jo ir to­kio pa­vyz­džio šei­mo­je ne­tu­rė­jo, pa­me­na, kad la­biau­siai no­rė­jo žais­ti ne su ma­ši­ny­tė­mis, o su pis­to­le­tais...

1998 m. bai­gė Lie­tu­vos tei­sės aka­de­mi­ją ir įgi­jo tei­sės ma­gist­ro laips­nį.

Po stu­di­jų te­ko dirb­ti vie­šo­jo­je po­li­ci­jo­je, vė­liau pus­me­tį – ke­lių po­li­ci­jos ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riu­je. Ten nuo­lat ben­drau­da­vo su žur­na­lis­tais, da­ly­vau­da­vo te­le­vi­zi­jos lai­do­se ir net ta­po už­sie­nie­čių kur­to fil­mo apie Lie­tu­vos po­li­ci­nin­ko dar­bą he­ro­ju­mi...

Da­ly­va­vo mi­si­jo­se už­sie­ny­je

M. Pet­raus­kui te­ko ne vie­ne­rius me­tus pra­leis­ti Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos mi­si­jo­se už­sie­ny­je. Me­tus dir­bo Kro­a­ti­jo­je, pus­an­trų – Ko­so­ve, ne vie­ne­rius me­tus – Lie­tu­vos po­li­ci­jos ata­šė Eu­ro­po­le ir Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė­je.

Vi­sai ne­se­niai grį­žo iš ke­lių sa­vai­čių ko­man­di­ruo­tės Kir­gi­zi­jo­je.

Sa­ko, kad ly­gi­nant su Va­ka­rų ša­li­mis mū­sų ko­mi­sa­ria­tas nei tu­ri­ma kom­piu­te­ri­ne įran­ga, nei dar­bo są­ly­go­mis be­veik ne­nu­si­lei­džia. Ta­čiau, pa­vyz­džiui, Kir­gi­zi­jo­je vis­kas pri­me­na Lie­tu­vos po­li­ci­ją prieš du de­šimt­me­čius...

Li­ki­mas nu­krei­pia pats

Il­giau­siai – 12 me­tų M. Pet­raus­kas dir­bo kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re. Šios pa­rei­gos jam la­biau­siai pa­ti­ko, kaip pats pri­pa­žįs­ta, tai – „dar­bas, tu­rin­tis re­zul­ta­tą“.

Tuo­me­ti­nė veik­la bu­vo su­si­ju­si su tarp­tau­ti­niu ben­dra­dar­bia­vi­mu. At­si­vė­rus sie­noms mū­sų nu­si­kal­tė­liai pa­ži­ro po Eu­ro­pą, tad M. Pet­raus­kas bu­vo vie­nas iš tų, ku­rie pa­dė­jo ko­le­goms už­sie­ny­je su­si­pa­žin­ti su mū­siš­kė­mis nu­si­kal­tė­lių gru­pė­mis. Taip pat te­ko gi­lin­tis į pre­ky­bos žmo­nė­mis sri­tį.

Sa­ko, kad į vi­sas dar­bo vie­tas li­ki­mas jį tar­si sa­vai­me nu­krei­pia pats...

„At­ei­na tar­nau­ti žmo­nėms“

Po to­kios spal­vin­gos ir ne­vien­pu­siš­kos veik­los ar dar­bą pro­vin­ci­jo­je ver­ti­na kaip kar­je­rą? Vie­na­reikš­miš­kai įsi­ti­ki­nęs, kad – taip. Pir­mą kar­tą teks va­do­vau­ti to­kiam di­de­liam ko­lek­ty­vui.

O ko­kiu va­do­vu pats sa­ve įsi­vaiz­duo­ja? Ko­kiu ren­gia­si bū­ti?

Pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad tar­ny­bos pra­džio­je, kuo­met pa­čiam te­ko da­ly­vau­ti ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų ver­ti­ni­mo pro­ce­se, ben­drau­da­vo su dau­ge­lio ko­mi­sa­ria­tų va­do­vais.

Tie­są sa­kant, įspū­džių bū­ta slo­gių. Dar­be to­le­ruo­tas al­ko­ho­lis, o ko­mi­sa­ria­tų va­dai at­ro­dė lyg ca­rai, kles­tė­jo ky­ši­nin­ka­vi­mas. Ta­čiau 1996 me­tais tar­nau­jant mi­si­jo­je Ser­bi­jo­je te­ko dirb­ti su vi­sai ki­to­kio ti­po va­du.

„Va­do­vas at­ei­na ne tam, kad jam tar­nau­tų. Jis at­ei­na tar­nau­ti žmo­nėms“, – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas. Ma­no, kad va­do­vui svar­bu su­da­ry­ti dar­buo­to­jams ge­ras dar­bo są­ly­gas, aiš­kiai pa­skirs­ty­ti už­duo­tis, ug­dy­ti žmo­nes ir leis­ti jiems pa­si­reikš­ti.

Pra­ėju­siais me­tais Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas bu­vo iš­rink­tas ge­riau­siu ko­lek­ty­vu ap­skri­ty­je, o vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis – Me­tų va­do­vu.

Nau­ja­sis va­do­vas la­bai ver­ti­na šiuos pa­sie­ki­mus, o su Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko pa­rei­gas da­bar ei­nan­čiu R. Kiš­kiu pa­lai­ko nuo­la­ti­nius ry­šius.

Pa­tin­ka krep­ši­nis

Pa­si­do­mė­jus apie lais­va­lai­kį pa­sa­ko­jo la­biau­siai ver­ti­nan­tis spor­tą. Pir­miau­siai – krep­ši­nį. Vi­sa­da bu­vo ir li­ko aist­rin­gu „Lie­tu­vos ry­to“ ko­man­dos ger­bė­ju. No­rė­tų ir mū­sų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te su­bur­ti krep­ši­nio ko­man­dą.

Na­muo­se kiek ga­li­ma dau­giau dė­me­sio ski­ria šei­mai – 16-me­čiam sū­nui, 12-me­tei duk­rai ir teis­mo sek­re­to­re dir­ban­čiai žmo­nai.

Kaip šei­ma ver­ti­no jo pa­si­rin­ki­mą dirb­ti ne sos­ti­nė­je, o Uk­mer­gė­je? Juk nuo­la­ti­nis va­ži­nė­ji­mas at­ima ne­ma­žai lai­ko, o da­bar­ti­nės pa­rei­gos pri­vers da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se ir sa­vait­ga­liais.

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad šei­ma jau įpra­tu­si prie už­im­tu­mo. Juk ne vie­ne­ri me­tai pra­leis­ti mi­si­jo­se už­sie­ny­je, daž­nos ir ko­man­di­ruo­tės.

Nau­ja­sis va­do­vas ne­ke­ti­na im­tis stra­te­gi­nių per­mai­nų, ta­čiau pa­si­ry­žęs siek­ti, kad uni­for­mą dė­vin­tis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas gar­bin­gai at­spin­dė­tų vals­ty­bės vei­dą.

Vie­nas iš pra­šy­mų sa­vo ko­lek­ty­vo na­riam – ne­rū­ky­ti kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių. Juk sie­kiant už­tik­rin­ti tei­sė­tu­mą, pir­miau­siai pra­dė­ti rei­kia nuo sa­vęs.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų