Naujojo kempingo niekam nereikia

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­tas Šven­tu­pė­je įreng­to kem­pin­go li­ki­mas. Kem­pin­go te­ri­to­ri­jo­je ty­vu­liuo­ja pa­tvi­nęs Šven­to­sios van­duo. Kol kas sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vyks­ta su­ras­ti ob­jek­to nuo­mi­nin­kų.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Išnuomoti pastato nepavyksta.


 

Po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­ta net 16 sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių bei įstai­gų fi­nan­si­nių ata­skai­tų. Nors ne­ma­žai jų dir­bo nuos­to­lin­gai, ta­ry­bos na­riai prie­ka­biai „ne­eg­za­mi­na­vo“ jų va­do­vų.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus Al­fon­so Pra­bi­šo tei­rau­ta­si, ko­kių žings­nių im­sis, kad at­gau­tų apie 2 mi­li­jo­nų li­tų sko­lą iš sa­vi­val­dy­bės. Va­do­vas at­sa­kė, kad grei­čiau­siai bus ban­do­ma da­lį sko­los per­duo­ti ban­kui.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Vy­gan­tas Ka­se­lis ma­no, kad 1 mi­li­jo­ną li­tų sa­vi­val­dy­bės sko­los pa­vyks at­gau­ti da­li­mis.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus Ri­mo Ar­lins­ko tei­rau­ta­si, kas pa­da­ry­ta, kad Sie­si­kų se­niū­ni­jos Pet­ro­nių kai­mo gy­ven­to­jams bū­tų iš­spręs­ta van­den­tie­kio bei nuo­te­kų pro­ble­ma. Se­nos nuo­te­kų sis­te­mos tra­sos čia ne­be­at­lie­ka sa­vo funk­ci­jos.

At­sa­ky­ta, kad ge­ria­mo van­dens ge­ri­ni­mo dar­bai at­lik­ti, o nuo­te­kų sis­te­mai at­nau­jin­ti ti­ki­ma­si pri­trauk­ti lė­šų iš 2014–2020 me­tų van­dent­var­kos plėt­ros ir re­konst­ruk­ci­jos pro­gra­mos. Tam rei­kė­tų apie 1 mi­li­jo­no li­tų.

4 straipsnio nuotr. 3

Jaunimo centro direktorė Daiva Pranckevičienė.


 

At­ly­gi­ni­mas su­ma­žė­jo

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­me nu­ma­to­ma, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos (LNSS) vie­šų­jų įstai­gų va­do­vų mė­ne­si­nė al­ga su­si­de­da iš pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lių.

Mė­ne­si­nės al­gos kin­ta­mo­sios da­lies dy­dis pri­klau­so nuo pra­ėju­sių ka­len­do­ri­nių me­tų įstai­gos veik­los fi­nan­si­nių re­zul­ta­tų ir nu­sta­to­mas vie­ne­riems me­tams. Šis dy­dis ne­ga­li vir­šy­ti 40 proc. va­do­vau­jan­čia­jam dar­buo­to­jui nu­sta­ty­tos mė­ne­si­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio.

Mė­ne­si­nės al­gos kin­ta­mo­ji da­lis ne­ga­li bū­ti nu­sta­to­ma, jei­gu pra­ėju­sių me­tų įstai­gos veik­los fi­nan­si­niai re­zul­ta­tai nei­gia­mi.

Va­do­vau­da­ma­si šiais nu­ro­dy­mais, ta­ry­ba nu­spren­dė nu­sta­ty­ti Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vui 40 proc. mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo kin­ta­mo­sios da­lies dy­dį. Uk­mer­gės PSPC vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos pa­rei­gas ei­nan­čios Ja­ni­nos Ga­liaus­kie­nės at­ly­gi­ni­mo kin­ta­mo­ji da­lis pa­di­dės nuo 1068 iki 1512 li­tų.

Pa­sto­vio­ji at­ly­gi­ni­mo da­lis su­ma­žės nuo 4275 iki 3780.

Ga­lu­ti­nia­me re­zul­ta­te PSPC va­do­vės al­ga su­ma­žė­ja nuo 5343 iki 5292 li­tų. Spren­di­mas ga­lio­ja iki ki­tų me­tų ge­gu­žės 1 die­nos.

Pir­tį pa­ža­dė­jo

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mą nu­trauk­ti UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio tei­kia­mas pir­ties pa­slau­gas Gruo­džio 17-osios gat­vė­je.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas in­for­ma­vo, kad ga­vo 150 gy­ven­to­jų pa­ra­šų su pra­šy­mu teik­ti šias pa­slau­gas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys at­sa­kė, kad da­bar­ti­nė­se nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se sa­vi­val­dy­bei tu­rė­ti pir­tį per bran­gu. Jis pa­ža­dė­jo, kad pir­tis ru­de­nį bus, tik ki­to­je vie­to­je. Ma­no­ma, kad per va­sa­rą pa­tal­pas jai pa­vyks pri­tai­ky­ti.

Gal­vo­sū­kis – nau­ja­sis kem­pin­gas

Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas do­mė­jo­si, ko­kia si­tu­a­ci­ja pa­gal eu­ro­pi­nį pro­jek­tą „Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mui“ įreng­ta­me kem­pin­ge. Pra­si­de­da va­sa­ra, tu­riz­mo se­zo­nas ir kem­pin­gas tu­rė­tų bū­ti eks­plo­a­tuo­ja­mas. Kol kas jo te­ri­to­ri­ja su vi­sa in­fra­struk­tū­ra skęs­ta po­tvy­nio van­de­ny­se.

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Jus­ti­na Sta­lio­nė at­sa­kė, kad kol kas ne­pa­vyks­ta iš­spręs­ti klau­si­mo, kaip šis 1 mi­li­jo­ną 614 tūks­tan­čių li­tų kai­na­vęs sta­ti­nys ga­lė­tų bū­ti pel­nin­gas ra­jo­nui.

Bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas jo nuo­mai, ta­čiau ne­įvy­ko. Su­si­do­mė­jo tik vie­nas pre­ten­den­tas, bet ir tas, ap­žiū­rė­jęs kem­pin­gą, ap­si­gal­vo­jo.

Anot J. Sta­lio­nės, kem­pin­gas – ne tik Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro rei­ka­las. Dau­giau ini­cia­ty­vos tu­rė­tų ro­dy­ti ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Šių­me­tis pa­va­sa­ri­nis po­tvy­nis pa­sta­to ne­pa­sie­kė, ta­čiau te­ri­to­ri­ja, ap­švie­ti­mo įren­gi­niai yra ap­sem­ti.

At­sto­vas į sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją

Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos įsta­tais, at­sto­vai į aso­cia­ci­jos su­va­žia­vi­mą ren­ka­mi ta­ry­bos ka­den­ci­jos lai­kui. Kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei at­sto­vau­ja vie­nas as­muo nuo 10 sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, taip pat vie­nas as­muo nuo li­ku­sios ne vi­sos de­šim­ties – dau­giau kaip 5.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 25 ta­ry­bos na­riai. Su­va­žia­vi­me tu­ri at­sto­vau­ti 2.

Per­nai į aso­cia­ci­jos su­va­žia­vi­mą bu­vo iš­rink­ti sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ir so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas. A. Du­dė­nui ta­pus Sei­mo na­riu, ta­ry­bos na­riai de­le­ga­vo so­cial­de­mok­ra­tą An­drių Lyš­ką.

„Pra­lei­do“ leng­vai

Pa­gal vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką siū­lo val­dan­čio­ji ma­žu­ma.

Prieš dve­jus me­tus su­for­ma­vus ta­ry­bos ko­mi­te­tus, opo­zi­ci­ja į Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­rei­gas siū­lė kon­ser­va­to­rių An­drių Ka­les­ni­ką. Val­dan­čių­jų dau­gu­ma šiai kan­di­da­tū­rai prieš­ta­ra­vo.

Ke­li ban­dy­mai opo­zi­ci­jai pa­skir­ti šį ta­ry­bos na­rį bai­gė­si ne­sėk­me. Ku­rį lai­ką pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ėjo pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius. Vė­liau pa­siū­ly­tas ir pa­tvir­tin­tas A. Du­dė­nas. Ta­čiau jam iš­ėjus dirb­ti į Sei­mą, vėl iš­kel­ta A. Ka­les­ni­ko kan­di­da­tū­ra.

Šį kar­tą ta­ry­ba už kan­di­da­tą pa­si­sa­kė vien­bal­siai.

Šie­met įveiks ne vis­ką

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys su­pa­žin­di­no su veiks­mų pla­nu ta­ry­bos iš­va­žiuo­ja­mo­jo po­sė­džio Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je me­tu iš­kel­toms pro­ble­moms spręs­ti.

Iš 2014–2020 me­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų pro­jek­tų ža­da­ma su­re­mon­tuo­ti šar­vo­ji­mo sa­lę. Ne­le­ga­lus šiukš­ly­nas bu­vu­sių fer­mų te­ri­to­ri­jo­je bus su­tvar­ky­tas, at­lie­kų su­rin­ki­mo pro­ble­mas įpa­rei­go­tas spręs­ti se­niū­nas.

Ten pat lė­šų ma­no­ma gau­ti van­den­tie­kio, nuo­te­kų įren­gi­nių at­nau­ji­ni­mui.

Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ke­ti­na­ma re­mon­tuo­ti bib­lio­te­kos pa­tal­pas. Ta­čiau šie­met ne­pa­vyks su­re­mon­tuo­ti Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pų – tai ati­de­da­ma ki­tiems me­tams. Pa­bais­ko ben­druo­me­nei siū­lo­ma įsi­kur­ti mo­kyk­lo­je.

Kon­tro­liuos sa­vi­val­dy­bės

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė de­le­guo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rę Onu­tę Mi­ke­lie­nę į jung­ti­nę Vil­niaus re­gio­no sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­rių gru­pę. Ji su­da­ro­ma at­lik­ti UAB Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro pra­ėju­sių me­tų veik­los pa­tik­ri­ni­mą.

Toks pa­siū­ly­mas ta­ry­bai pa­teik­tas, va­do­vau­jan­tis Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mu.

Au­di­to tiks­lai – per­žiū­rė­ti var­tų mo­kes­čio pa­grįs­tu­mą ir skai­čia­vi­mus, pa­siū­ly­ti jo al­ter­na­ty­vas, iš­tir­ti įmo­nės veik­lą ir dar­bo už­mo­kes­čio fon­do ten­den­ci­jas.

Įta­ri­mų ra­jo­no va­do­vams dėl ne­skaid­ru­mo ke­lia aki­vaiz­džiai di­de­lės įmo­nės in­ves­ti­ci­jos. Pa­sak me­ro A. Ko­pūs­to, „ne­ga­li sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­ti jų no­ro gy­ven­ti per­ne­lyg pla­čiai“. Ta­ry­ba spren­di­mo pro­jek­tui pri­ta­rė.

Ži­no, kas lau­kia

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no kon­kur­so į Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gas nu­ga­lė­to­ją Dai­vą Pranc­ke­vi­čie­nę. Lais­va vie­ta at­si­ra­do po to, kai šias pa­rei­gas pa­li­ko Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė.

Nau­jo­ji di­rek­to­rė iš­dės­tė sa­vo su­pra­ti­mą apie jos lau­kian­tį dar­bą. Ji tei­gė su­pran­tan­ti, jog dirb­ti su jau­ni­mu – reiš­kia ne­skai­čiuo­ti sa­vo va­lan­dų po dar­bo ar sa­vait­ga­liais.

Sa­vo pro­gra­mą ji tu­ri, ta­čiau nu­tol­ti nuo anks­tes­nės di­rek­to­rės vyk­dy­tų dar­bo kryp­čių ne­ža­da. Vie­na iš di­rek­to­rės nuo­sta­tų – Uk­mer­gė­je tu­ri bū­ti kuo dau­giau jau­ni­mui tin­kan­čių veik­lų.  

D. Pranc­ke­vi­čie­nei įteik­ta gė­lių puokš­tė, pa­lin­kė­ta sėk­mės. Dirb­ti ji pra­dės nuo ge­gu­žės 2 die­nos.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų