Nori valdiškos pastogės

Sens­tan­ti vi­suo­me­nė – di­džiu­lis gal­vo­sū­kis so­cia­li­nės sri­ties ins­ti­tu­ci­joms. Apie tai su­si­ti­ki­muo­se su ra­jo­no va­do­vais vi­sa­da pri­me­na ir kai­mo ben­druo­me­nių at­sto­vai. Jie no­rė­tų steig­ti se­ne­lių na­mus ir pra­šo fi­nan­sa­vi­mo. Ta­čiau ra­jo­no biu­dže­to fi­nan­si­nės ga­li­my­bės per men­kos, kad pa­ten­kin­tų to­kius pra­šy­mus.

 

 

Šiuo me­tu mū­sų ra­jo­ne vei­kia dve­ji pa­ra­pi­niai se­ne­lių na­mai. Del­tu­vo­je vei­kian­čiuo­se gy­ve­na per 40 žmo­nių, Žel­vo­je – 15.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad no­rin­tie­ji ap­si­gy­ven­ti se­ne­lių na­muo­se re­gist­ruo­ja­mi jų įstai­go­je. Šiuo me­tu šia­me są­ra­še – ke­lios de­šim­tys gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kių. Iš vi­so per pra­ėju­sius me­tus už­re­gist­ruo­ti 35 gy­ven­to­jų pra­šy­mai dėl ap­gy­ven­di­ni­mo glo­bos įstai­go­se.

Tie­sa, re­a­liai ši ei­lė at­ro­dy­tų kiek trum­pes­nė, mat kai jau pa­siū­lo­ma žmo­gui vie­ta, jis ne vi­sa­da ir su­tin­ka – ban­do ieš­ko­ti ki­tos iš­ei­ties nei val­diš­ka pa­sto­gė.

„Ne tik Žel­vos ir Del­tu­vos, bet ir ki­tų se­niū­ni­jų ben­druo­me­nių at­sto­vai pa­gei­dau­ja stei­gia to­kią įstai­gą“, – pa­sa­ko­jo V. Gi­nai­tie­nė. Kai ku­rio­se iš kai­mo vie­to­vių stūk­so ir tuš­ti tam tin­kan­tys pa­sta­tai. Ta­čiau tai dar ne vis­kas – rei­ka­lin­gos lė­šos jiems įreng­ti, ki­tas fi­nan­sa­vi­mas...

Ki­ta ka­te­go­ri­ja žmo­nių, lau­kian­čių ei­lė­je prie val­diš­kos pa­sto­gės, – tu­rin­tie­ji psi­chi­kos su­tri­ki­mų ir ga­lin­tie­ji gy­ven­ti tik spe­cia­liuo­se – psi­cho­neu­ro­lo­gi­niuo­se glo­bos na­muo­se. Šiuo me­tu yra ke­lio­li­ka to­kių as­me­nų.

Te­oriš­kai jie tu­ri ga­li­my­bę ap­si­gy­ven­ti bet ku­rio­se Lie­tu­vo­je esan­čio­se jų po­rei­kius ati­tin­kan­čio­se įstai­go­se, ta­čiau pa­gei­dau­ja įsi­kur­ti sa­va­me kraš­te – Ja­siu­liš­kiuo­se esan­čiuo­se so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se.

„Per­nai la­bai pa­dė­jo tai, kad at­si­ra­do ga­li­my­bė mū­sų žmo­nes ap­gy­ven­din­ti Šir­vin­tų ra­jo­ne esan­čiuo­se se­ne­lių na­muo­se“, – džiau­gia­si at­si­ra­du­sia ga­li­my­be pa­dė­ti V. Gi­nai­tie­nė.

Pri­me­na ir dar vie­ną val­diš­kos pa­sto­gės pa­gei­dau­jan­čių­jų gru­pę – žmo­nes, ku­rie gy­ve­ni­me la­bai ma­žai ar­ba vi­sai ne­dir­bo ir ne­mo­kė­jo so­cia­li­nių įmo­kų. Šie as­me­nys gau­na la­bai men­kas pa­šal­pas, tad glo­bos įstai­gos jų pri­im­ti ne­ga­li.

„Vi­si val­diš­ki glo­bos na­mai yra pa­si­tvir­ti­nę sa­vo įkai­nius, ku­rie sie­kia iki 2000 per mė­ne­sį“, – pri­me­na V. Gi­nai­tie­nė.

Ji ak­cen­ta­vo, kad se­ne­lių na­mų plėt­ra yra įtrauk­ta į ra­jo­no stra­te­gi­nį pla­ną. Ar pa­vyks šį pla­ną įgy­ven­din­ti, ne­ma­ža da­li­mi pri­klau­sys ir nuo ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos.

Kal­bė­da­ma apie val­diš­kos pa­sto­gės po­rei­kį So­cia­li­nės pa­ra­mos skyriaus ve­dė­ja ak­cen­ta­vo dar ir   nak­vy­nės na­mų po­rei­kį. To­kių na­mų, skir­tų bent ke­lio­li­kai žmo­nių, nė­ra, tad iš­ki­lus po­rei­kiui, sky­riaus dar­buo­to­jams vi­sa­da ten­ka suk­ti gal­vą, kaip žmo­gui su­teik­ti lai­ki­ną pa­sto­gę.    

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų