Nors biu­dže­tas kiau­ras, at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja

Ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta nau­ja sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mų skai­čia­vi­mo tvar­ka. Ne­žiū­rint to, kad biu­dže­te nuo­lat trūks­ta pi­ni­gų bū­ti­niau­siems rei­ka­lams, dar di­di­na­mos įmo­nių di­rek­to­rių al­gos.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. E. Mirinavičienė pristatė tarybos kreipimąsi į etikos sergėtojus.


 

Po­sė­džio pra­džio­je ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys su­pa­žin­di­no su ta­ry­bo­je su­si­kū­ru­sio­mis frak­ci­jo­mis. Jų iš vi­so 7: Ne­pri­klau­so­ma, Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ris­tų), Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Vals­tie­čių liau­di­nin­kų, Jung­ti­nė ir Li­be­ra­lų frak­ci­jos.

Per­skai­ty­tas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rio Al­gir­do Ko­pūs­to krei­pi­ma­sis į me­rą, ku­riuo jis pra­šo ras­ti ga­li­my­bę jam dirb­ti Kai­mo rei­ka­lų ir ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te.

V. Pa­knys in­for­ma­vo, kad ko­mi­te­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti ge­gu­žės 28 die­ną, o fak­ti­nė pra­šy­mo ga­vi­mo da­ta – ge­gu­žės 29 die­na. Tai lė­mė, kad pra­šy­mas ne­bu­vo iš­pil­dy­tas. A. Ko­pūs­tas, ku­ris pa­skir­tas į Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­tą, ga­li pa­tek­ti į pa­gei­dau­ja­mą­jį tik pa­si­keis­da­mas vie­to­mis su sa­vo par­ti­jos ko­le­ga.

Su­abe­jo­jo dėl eti­kos

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pri­mi­nė, kad ra­jo­no ta­ry­bos na­riai krei­pė­si į Žur­na­lis­tų ir lei­dė­jų eti­kos ko­mi­si­ją bei Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bą dėl pa­va­sa­rį Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos įkur­to ty­ri­mų fon­do ir pa­skelb­to kon­kur­so at­lik­ti žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą te­ma „Ši­lu­mos ūkis Uk­mer­gė­je: po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių in­te­re­sų įta­ka vi­suo­me­nei“.

Nuo­gąs­tau­ja­ma dėl kon­kur­so, ku­rio fi­nan­suo­to­jas yra kon­flik­tuo­jan­ti su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be UAB „E - ener­gi­ja“, skaid­ru­mo.

„Ar etiš­ka, kai to­kį ty­ri­mą fi­nan­suo­ja vie­na iš kon­flik­te da­ly­vau­jan­čių pu­sių?“ – klau­sė E. Mi­ri­na­vi­čie­nė. Anot jos, nors bu­vo pra­šo­ma nu­trauk­ti kon­kur­są, šis krei­pi­ma­sis „ne­kal­tas“ dėl to, kad kon­kur­sas at­šauk­tas. „Mes įta­ria­mi šiuo krei­pi­mu­si su­grio­vę kon­kur­są. Ta­čiau žur­na­lis­tai pa­tys at­si­sa­kė, su­ži­no­ję, kas fi­nan­suo­ja kon­kur­są“, – ma­no ji ir pik­ti­no­si, kad Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ne­ga­vo kvie­ti­mo į vy­ku­sį pa­si­ta­ri­mą šia te­ma.

Rei­ka­la­vo ki­to­kio au­di­to

Svars­tant po­sė­džio die­not­var­kę, li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis re­pli­ka­vo, kad pa­ve­di­mas sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai at­lik­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tų fi­nan­si­nį au­di­tą už lai­ko­tar­pį nuo me­tų pra­džios iki ge­gu­žės 10 die­nos ne­tiks­lin­gas. Jis ne­iš­pil­do ta­ry­bos na­rio kon­ser­va­to­riaus An­driaus Ka­les­ni­ko ra­gi­ni­mo at­lik­ti ne­pri­klau­so­mą sa­vi­val­dy­bės tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mo bei veik­los au­di­tą.

„Ar sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba yra ne­pri­klau­so­ma? Ir ką ji tik­rins? Gai­la, kad nė­ra An­driaus Ka­les­ni­ko. Ar iš jo ty­čio­ja­ma­si?“ – pik­ti­no­si opo­zi­ci­jos na­rys.

Jis pri­mi­nė, kad bu­vo pra­šo­ma ne ke­lių mė­ne­sių, bet ke­lerių me­tų au­di­to, ku­rį tu­rė­tų at­lik­ti ne­pri­klau­so­mi tik­rin­to­jai, o ne sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Onu­tė Mi­ke­lie­nė. Juk pas­ta­ro­sios dar­bą kaip tik ir bu­vo pra­šo­ma pa­tik­rin­ti.

S. Ma­siu­lio­nis siū­lė ati­dė­ti klau­si­mo svars­ty­mą, bet jam ne­pri­tar­ta bal­suo­jant.

Anot me­ro V. Pa­knio, au­di­tas rei­ka­lin­gas tam, kad „ma­ty­tu­me at­skai­to­my­bės lai­ko­tar­pį“.

Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas Ri­mas Jur­gi­lai­tis pa­aiš­ki­no, kad pa­gal įsta­ty­mą me­ras tei­kia svars­ty­mui klau­si­mus ir šiuo at­ve­ju A. Ka­les­ni­ko pra­šy­mas ne­svar­bus.

Pa­si­ge­do par­tie­čių ko­mi­si­jo­je

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­si­ge­do sa­vo par­ti­jos at­sto­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jo­je. Ji pri­mi­nė, kad pas­ku­ti­nis šios ko­mi­si­jos po­sė­dis bu­vo ve­da­mas be „vals­tie­čių“ at­sto­vo ir tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mas ne­tei­sė­tu.

Jai pa­ža­dė­ta, kad ta­ry­bai šis klau­si­mas bus pa­teik­tas ki­tą po­sė­dį. V. Pa­knys pri­mi­nė, kad frak­ci­jų se­niū­nų su­ei­go­je šis klau­si­mas ne­už­kliu­vo ir siū­lė to­liau po­sė­džiau­ti ir „ne­si­blaš­ky­ti“.

Re­ko­men­da­vo at­si­pra­šy­ti

Sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė per­skai­tė ne­se­niai vy­ku­sio ko­mi­si­jos po­sė­džio iš­va­das. Ko­mi­si­ja svars­tė kon­ser­va­to­riaus Val­do Mi­ka­la­jū­no raš­tą dėl jo įžei­di­mo, ku­ria­me pik­ti­no­si, kad bu­vęs vi­ce­me­ras li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ne­tei­sin­gai jį ap­kal­ti­no ne­mo­kant sa­vi­val­dy­bei pa­sta­tų nuo­mos mo­kes­čio.

Eti­kos ko­mi­si­jos iš­va­da – R. Ba­ra­vy­kas pa­žei­dė po­li­ti­ko el­ge­sio prin­ci­pus ir ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus. Jam re­ko­men­duo­ja­ma at­si­pra­šy­ti V. Mi­ka­la­jū­no.

„O kas bus R. Ba­ra­vy­kui, jei jis neat­si­pra­šys?“ – klau­sė J. Ar­ma­na­vi­čius. Pa­sak A. Jo­ku­by­nie­nės, nors ko­mi­si­jos iš­va­da yra re­ko­men­duo­ja­mo­jo po­bū­džio, jei neat­si­pra­šys, tu­rė­tų bū­ti „trak­tuo­ja­ma kaip ta­ry­bos na­rio pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas“.

At­lei­do di­rek­to­rę

Ta­ry­bai pa­teik­tas Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro di­rek­to­rės Zi­tos Lium­pa­rai­tės pra­šy­mas at­leis­ti ją iš pa­rei­gų ša­lių su­si­ta­ri­mu. Ji pra­šo at­leis­ti iš dar­bo, iš­mo­kant 6 mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką ir kom­pen­sa­ci­ją už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas.

Pa­ti di­rek­to­rė po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo, kaip pa­aiš­ki­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė, dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių.

Švie­ti­mo cen­tre Z. Lium­pa­rai­tė dir­ba nuo 1994 me­tų.

Ta­ry­bos na­riams pra­šy­me iš­dės­ty­tos są­ly­gos ne­už­kliu­vo ir di­rek­to­rė bu­vo at­leis­ta.

Sky­rė mo­kyk­li­nį au­to­bu­siu­ką

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn ati­da­vė M2 kla­sės mo­kyk­li­nį au­to­bu­są IVECO DAILY. Jis per­duo­tas Se­na­mies­čio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je – 14 to­kių au­to­bu­sė­lių. Ta­čiau ga­vus šį, jų ne­pa­dau­gė­jo, nes vie­ną su­si­dė­vė­ju­sį rei­kia nu­ra­šy­ti.

Apie gan­dus ne­gir­dė­jo

Svars­tant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­tiks­li­ni­mus, klau­si­mų iš­ki­lo opo­zi­ci­jos na­riui S. Ma­siu­lio­niui. Jis tei­gė, jog prieš pus­an­tro mė­ne­sio sklan­dė gan­dai, kad sa­vi­val­dy­bė gaus tris mi­li­jo­nus. „Rei­kia tik pa­keis­ti esa­mą val­džią, pa­keis­ti Ko­pūs­tą ir so­cial­de­mok­ra­tai pa­ža­dė­jo per­ves­ti tris mi­li­jo­nus“, – gan­dus pa­vie­ši­no ta­ry­bos na­rys.

Val­dan­tie­ji gy­nė­si to­kių gan­dų ir pa­ža­dų nė gir­dė­ti ne­gir­dė­ję.

Pa­kei­tė pir­mi­nin­ką

Re­mian­tis vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu nu­ma­ty­ta, kad Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą tei­kia me­ras sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ma­žu­mos siū­ly­mu.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­nės Vals­tie­čių, Li­be­ra­lų ir Jung­ti­nė frak­ci­jos pa­siū­lė Gri­go­ri­jų Mal­ča­no­vą pa­skir­ti Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku.

Ta­ry­ba su to­kiu siū­ly­mu su­ti­ko. G. Mal­ča­no­vas pa­kei­tė iki šiol šiai ko­mi­si­jai dve­jus me­tus pir­mi­nin­ka­vu­sią dar­bie­tę A. Jo­ku­by­nie­nę.

At­ly­gi­ni­mai di­dė­ja šim­tais

Svars­ty­tas klau­si­mas dėl sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių va­do­vų, jų pa­va­duo­to­jų ir vy­riau­sių­jų bu­hal­te­rių dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos.

Iki šiol bū­da­vo mo­ka­mi fik­suo­ti at­ly­gi­ni­mai, skai­čiuo­ja­mi mi­ni­ma­lios al­gos dy­dį dau­gi­nant iš nu­sta­ty­to ko­e­fi­cien­to.

Kaip aiš­ki­na sa­vi­val­dy­bės Ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Na­vic­kie­nė, nau­jo­jo­je tvar­ko­je nu­ma­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bės įmo­nės va­do­vo mė­ne­si­nė al­ga su­si­dės iš pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lies.

Nuo įmo­nės veik­los re­zul­ta­tų ir dar­bo krū­vio pri­klau­sys mė­ne­si­nės al­gos kin­ta­mo­ji da­lis. Ta­čiau ji ne­ga­li bū­ti di­des­nė nei 50 pro­cen­tų pa­sto­vio­sios da­lies.

„Taip bū­tų ska­ti­na­ma dirb­ti pel­nin­gai. Įmo­nės va­do­vo at­ly­gi­ni­mas pri­klau­sys nuo veik­los re­zul­ta­tų, tai­gi va­do­vai tu­rės di­des­nį sti­mu­lą, kad įmo­nė ne­dirb­tų nuos­to­lin­gai“, – sa­ko A. Na­vic­kie­nė.

Tai­kant nau­ją al­gų skai­čia­vi­mo bū­dą, UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko va­do­vo at­ly­gi­ni­mas pa­di­dė­ja nuo 5418 iki 5880, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus – nuo 6000 iki 6300, UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ – nuo 7000 iki 7350.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ va­do­vo at­ly­gi­ni­mo nu­sta­ty­mo tvar­ką dar tu­ri pa­si­tvir­tin­ti įmo­nės val­dy­ba. Sa­vi­val­dy­bė jai re­ko­men­duo­ja tai pa­da­ry­ti. Jei tai bus iš­pil­dy­ta, va­do­vo al­ga di­dės nuo 7000 iki 7350 li­tų.

Pa­sak A. Na­vic­kie­nės, per­nai vi­sos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės dir­bo pel­nin­gai. Sa­vi­val­dy­bė pa­gal su­tar­tį kom­pen­suo­ja UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko nuos­to­lius.

Al­gos bus per­skai­čiuo­ja­mos kas­met. Kin­ta­mo­ji da­lis bus nu­sta­to­ma re­mian­tis pra­ei­tų me­tų veik­los re­zul­ta­tais.

Par­si­ve­žė slo­gią nuo­tai­ką

Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas pra­ei­to ta­ry­bos po­sė­džio me­tu bu­vo įpa­rei­go­tas da­ly­vau­ti UAB Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (VAATC) ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me ir su­si­lai­ky­ti nuo bal­sa­vi­mo.

Šio po­sė­džio me­tu jis at­si­skai­tė ta­ry­bai, teig­da­mas, kad taip ir pa­da­rė. Be­je, vie­nin­te­lis iš vi­sų bal­sa­vu­sių­jų.

R. Ja­nic­kas pa­ti­ki­no, kad at­mos­fe­ra bu­vo slo­gi, nes VAATC‘ą sle­gia di­džiu­lės sko­los, si­tu­a­ci­ja yra įtemp­ta.

Ta­ry­bos na­riai įsi­ti­ki­nę, kad šiai įmo­nei ban­dant nu­si­kra­ty­ti sko­lų, naš­ta teks sa­vi­val­dy­bėms. Mat re­a­liau­sias ke­lias – di­din­ti jos nu­si­sta­ty­tą var­tų mo­kes­tį. Jis da­bar yra apie 50 li­tų už vie­ną to­ną bui­ti­nių at­lie­kų.

Ne­at­me­ta­ma, kad jis ga­li pa­di­dė­ti tri­gu­bai ar net dau­giau.

Ta­ry­bos na­riai svars­tė, ar yra ga­li­my­bė mū­sų sa­vi­val­dy­bei nu­trauk­ti ry­šius su VAATC‘u, pa­vyz­džiui, per­ei­nant į UAB Ute­nos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą.

Dis­ku­tuo­ta, kad toks per­ėji­mas bū­tų kom­pli­kuo­tas – be teis­mų neap­si­ei­tų. Mat bu­vo gau­ta eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, ku­ri pa­skirs­ty­ta į re­gio­nus.

„Gal ir bū­tų ga­li­ma iš­ei­ti, bet be Sei­mo pa­gal­bos, be vy­riau­sy­bi­nio ly­gio spren­di­mų ne­iš­si­ver­sim“, – svars­tė R. Ja­nic­kas.

Pa­tei­kė iš­va­das

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas per­skai­tė dar­bo gru­pės dėl de­ta­lio­jo pla­no Vy­tau­to g. 102 iš­va­das. Šio­je vie­to­je UAB „Lidl“ no­ri sta­ty­ti pre­ky­bos cen­trą.

Dar­bo gru­pė siū­lo de­ta­lų­jį pla­ną tvir­tin­ti tik pa­ko­re­ga­vus Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo Uk­mer­gės mies­te spe­cia­lų­jį pla­ną.

Lei­di­mą pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bai siū­lo­ma iš­duo­ti tik su­de­ri­nus pro­jek­tą ir ga­vus lei­di­mus. Be to, „Lidl“ įpa­rei­go­ta fi­nan­suo­ti Ve­te­ri­na­ri­jos gat­vės tę­si­nį iki Vy­tau­to gat­vės ir taip iš­spręs­ti eis­mo pro­ble­mą.

Ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ta­ry­bos na­rius in­for­ma­vo, kad sa­vi­val­dy­bei bu­vo už­bėg­ta už akių. Mat ne­lau­kiant pa­ko­re­guo­to ir pa­tvir­tin­to Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo Uk­mer­gės mies­te spe­cia­laus pla­no, de­ta­lu­sis pla­nas bu­vo pa­tvir­tin­tas.

Tai pa­da­rė Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

S. Jac­kū­nas sa­ko, kad šia te­ma ar­ti­miau­siu me­tu įvyks dar­bi­niai su­si­ti­ki­mai su spe­cia­laus pla­no ren­gė­jais bei „Lidl“ at­sto­vais.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų