Opozicija žeria priekaištus valdžiai

Sko­lų ir taip spau­džia­mai Uk­mer­gės li­go­ni­nei – dar vie­nas smū­gis. Ji ne­te­ko sa­vo ka­ti­li­nės. Ma­no­ma, kad šil­dy­mas po šios re­for­mos li­go­ni­nei pa­brangs. Tuo įsi­ti­ki­nę dėl pra­ras­tos ka­ti­li­nės ra­jo­no va­do­vams prie­kaiš­tus že­rian­tys opo­zi­ci­nių par­ti­jų ra­jo­no ta­ry­bo­je po­li­ti­kai.

 

Au­to­rės nuotr. Opozicijos nuomone, rajono šilumos ūkis tvarkomas nuostolingai.


 

Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nių par­ti­jų ko­a­li­ci­jos na­riai nuo­mo­nę apie val­dan­čių­jų pri­ima­mus spren­di­mus, su­si­ju­sius su ši­lu­mos ūkiu, iš­sa­kė tre­čia­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

Ši­lu­mos ūkį lie­čian­tys spren­di­mai opo­zi­ci­jos įvar­di­ja­mi kaip „ne­pa­ma­tuo­ti ir net „ken­kė­jiš­ki“.

Vie­nas iš to­kių, esą at­ne­šian­tis eko­no­mi­nių nuos­to­lių, – Uk­mer­gės li­go­ni­nės ši­lu­mos ūkio re­for­mos.

Iki šiol karš­tu van­de­niu ir ši­lu­ma li­go­ni­nė ap­si­rū­pin­da­vo sa­vo­je ka­ti­li­nė­je. Ta­čiau ne­se­niai nu­spręs­ta pri­jung­ti Uk­mer­gės li­go­ni­nės ši­lu­mos ūkį prie UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ tin­klų. Kad pri­si­jung­tų prie šios įmo­nės tin­klų, teks nu­ties­ti ši­lu­mi­nę tra­są. Šis pro­jek­tas kai­nuos 200 tūks­tan­čių li­tų.

Opo­zi­ci­ja pa­si­pik­ti­no, kad toks spren­di­mas bu­vo pri­im­tas ne­ga­vus nei įmo­nės val­dy­bos, nei ra­jo­no ta­ry­bos na­rių su­ti­ki­mo.

Ma­no, kad kai­na augs

Re­mian­tis ma­žu­mos skai­čia­vi­mais, Uk­mer­gės li­go­ni­nei ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­na po to­kių re­for­mų iš­augs treč­da­liu. Li­go­ni­nę jau se­niai sle­gia sko­los už pa­slau­gas, vais­tus, pa­sko­las, pa­lū­ka­nas. Po­li­ti­kai ne­abe­jo­ja, kad ši­lu­mos ener­gi­jos pa­bran­gi­ni­mas dar dau­giau gramz­dins įstai­gą į sko­las.

Ma­no­ma, kad sa­va ka­ti­li­nė li­go­ni­nei bū­ti­na, nes pri­va­lo­ma už­tik­rin­ti karš­to van­dens tie­ki­mą kas­me­ti­nių ka­ti­li­nės ir tra­sų pro­fi­lak­ti­nių re­mon­tų me­tu.

Ta­ry­bos ma­žu­ma kal­ti­na ra­jo­no va­do­vus ir ne­su­in­te­re­suo­tu­mu ma­žin­ti ši­lu­mos ener­gi­jos kai­nos. Šis kal­ti­ni­mas pa­rem­tas bio­ku­ro ka­ti­li­nės Del­tu­vos gat­vė­je sta­ty­bų vil­ki­ni­mu. Įta­ri­nė­ja­ma, kad del­si­mas sta­ty­ti bio­ku­ro ka­ti­li­nę ga­li­mai su­si­jęs su „Mies­to ener­gi­jai“ pri­klau­san­čios Kau­no gat­vė­je esan­čios ka­ti­li­nės sie­kiu įsijung­ti į mies­to šil­dy­mo sis­te­mą.

Taip pat prie­kaiš­tau­ta, kad van­giai or­ga­ni­zuo­ja­mi karš­to van­dens skai­tik­lių kei­ti­mo dar­bai. Iš 9000 skai­tik­lių pa­keis­ti tik 500. Ne­pa­kei­tus skai­tik­lių įmo­nė ne­ten­ka tei­sė­tai jai pri­klau­san­čių lė­šų.

Kal­bė­ta ir apie Tau­jė­nų ir Del­tu­vos mo­kyk­lų ka­ti­li­nė­se pla­nuo­tus sta­ty­ti bio­ku­ro ka­ti­lus. Ku­ro są­nau­dos taip su­ma­žė­tų treč­da­liu. Ta­čiau iki šiol ne­pa­skelb­tas kon­kur­sas ran­go­vo pir­ki­mui.

At­sa­ky­mo ne­ga­vo

Spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je ap­tar­ti mi­nė­ti klau­si­mai, vy­ko par­duo­tu­vės „Ge­ras sko­nis“ sa­lė­je. Jo­je da­ly­va­vo opo­zi­ci­nių par­ti­jų at­sto­vai Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė, Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, Al­gir­das Ko­pūs­tas, Juo­zas Varž­ga­lys, Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vo pa­ste­bė­ji­mus mi­nė­tais ši­lu­mos ūkio klau­si­mais po­li­ti­kai bu­vo iš­dės­tę ir ra­jo­no va­do­vams. Ta­čiau ti­ki­na kon­kre­taus at­sa­ky­mo ne­iš­gir­dę.

Ty­rė dar­bo gru­pė

Pa­si­do­mė­jus apie li­go­ni­nės ka­ti­li­nės li­ki­mą ra­jo­no me­ro Vy­do Pa­knio, jis sa­kė ne­ma­nan­tis, kad per­tvar­ka iš­au­gins ši­lu­mos kai­ną ir tuo pa­čiu li­go­ni­nės sko­las.

Jis sa­ko, kad iki šiol de­kla­ruo­ta ši­lu­mos kai­na Uk­mer­gės li­go­ni­nei bu­vo ne­pa­grįs­ta – „nuo lu­bų“. Pri­jun­gus li­go­ni­nės ši­lu­mos ūkį prie „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ tin­klų, eko­no­mi­nis da­ly­kas tik­rai ne­pa­blo­gės. Šias iš­va­das pa­da­rė me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.

Pa­sak me­ro, li­go­ni­nės ka­ti­li­nė – sa­vi­val­dy­bės bei UAB „Izo­ba­ra“ nuo­sa­vy­bė. Ta­čiau liepos 5 dieną gau­tas raš­tas iš AB „DNB li­zin­gas“, ku­ria­me tei­gia­ma, kad li­go­ni­nės ka­ti­li­nės įranga nuo šiol yra ban­ko nuo­sa­vy­bė dėl ne­vyk­do­mų „Izo­ba­ros“ įsi­pa­rei­go­ji­mų ban­kui.

„Šiuo me­tu svar­biau­si ne eko­no­mi­niai da­ly­kai, bet tai, kad li­go­ni­nė iš vi­so ga­lė­tų pra­dė­ti šil­dy­mo se­zo­ną lai­ku“, – aiš­ki­no ra­jo­no va­do­vas.

Pra­šė va­do­vas

Pa­sak V. Pa­knio, rug­pjū­čio 7 die­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo ne­se­niai pa­skir­to Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo Rim­vy­do Ci­vil­kos pra­šy­mą pri­jung­ti įstai­gos ši­lu­mos ūkį prie „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ tin­klų.

Ko­dėl ne­bu­vo pra­šo­ma li­go­ni­nės val­dy­bos ir ra­jo­no ta­ry­bos pri­ta­ri­mo? „Šiuos reik­lus spręs­ti – li­go­ni­nės va­do­vo kom­pe­ten­ci­ja“, – pa­aiš­ki­no me­ras.

Ieš­ko ki­to ban­ko

Kal­bė­da­mas apie bio­ka­ti­li­nės Del­tu­vos gat­vė­je sta­ty­bas, V. Pa­knys pa­aiš­ki­no, kad šiuo me­tu ieš­ko­ma ki­to ban­ko – „vis­kas žval­gy­bų ir ta­ri­mo­si sta­di­jo­je“.

Anot jo, kal­ti­ni­mas, kad į ši­lu­mos ūkį vėl ban­do­ma įsi­leis­ti „Mies­to ener­gi­ją“, ne­tu­ri pa­grin­do.

Per­nai su Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­du pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl ne ga­lin­ges­nės kaip 5 MW ga­lios bio­ka­ti­li­nės sta­ty­bos Del­tu­vos gat­vė­je. Šioms sta­ty­boms pri­reik­tų apie 5 mi­li­jo­nų li­tų.

Bio­ka­ti­li­nės sta­ty­bos pa­ren­gia­mie­ji dar­bai už­stri­go dėl su Ūkio ban­ku su­si­ju­sių fi­nan­si­nių bė­dų. Mat UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ bu­vo pa­skel­bu­si kon­kur­są pa­sko­lą su­tei­kian­čiam ban­kui iš­rink­ti. Lai­mė­jo Ūkio ban­kas, ku­rio jau ne­bė­ra. Su juo su­tar­tis taip ir ne­bu­vo su­da­ry­ta.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų