Pavaduotojas – jauniausias savivaldybės darbuotojas

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo iš­rink­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Šias pa­rei­gas už­ėmė 24 me­tų Gied­rius Po­cius. Ki­ta nau­jie­na – kai ku­rie frak­ci­jas įstei­gę na­riai at­vi­rai pa­reiš­kė apie per­ėji­mą į po­li­tiš­kai prie­šin­gas po­zi­ci­jas. 

 

Au­to­rės nuotr. Administracijos direktorius S. Jackūnas (kairėje) savo pavaduotoju pasirinko G. Pocių.


 

Pra­si­dė­jus po­sė­džiui, ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys in­for­ma­vo apie gau­tus pa­reiš­ki­mus dėl nau­jų frak­ci­jų su­da­ry­mo. Įsteig­ta Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ne­pri­klau­so­ma frak­ci­ja. Jos na­riai – V. Pa­knys, Vai­da Mi­ke­ly­tė-Smir­no­va, Arū­nas Ci­vil­ka bei Rim­vy­das Ci­vil­ka.

Šis ofi­cia­lus pa­reiš­ki­mas iš­sklai­dė vi­sas dvi­pras­my­bes – pa­aiš­kė­jo, ko­kių bal­sų są­skai­ta bu­vo lai­mė­ti slap­tu bal­sa­vi­mu prieš ke­le­tą sa­vai­čių vy­kę me­ro V. Pa­knio rin­ki­mai. Opo­zi­ci­jo­je šiuo me­tu „drei­fuo­jan­tį“ Vals­tie­čių ža­lių­jų są­jun­gos lai­vą at­vi­rai pa­li­ko bro­liai A. ir R. Ci­vil­kos. Ne­pri­klau­so­ma iki šiol sa­ve va­di­no ir V. Mi­ke­ly­tė-Smir­no­va.

Nors apie tai, kad už nau­ją­jį me­rą sa­vo bal­sus ati­da­vė šie as­me­nys, kal­bos sklan­dė, jos ga­lė­jo lik­ti tik spė­lio­nių lyg­me­ny­je – aki­vaiz­des­nio „pri­si­pa­ži­ni­mo“ su­lauk­ta tik po­sė­džio me­tu.

Pa­si­skel­bė ir Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ris­tų) frak­ci­ja. Jos na­riai – An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė, Ro­lan­das Ja­nic­kas bei Ka­zys Ce­se­vi­čius. Ši frak­ci­ja drau­ge su Ne­pri­klau­so­ma, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų bei So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jo­mis su­da­rė su­tar­tį dėl ko­a­li­ci­jos su­da­ry­mo. Ka­dan­gi šių frak­ci­jų na­riai su­da­ro dau­gu­mą ta­ry­bo­je, tam­pa val­dan­čiai­siais. Jų pri­im­ti spren­di­mai bal­suo­jant „ims vir­šų“.

Pa­si­skel­bė ir opo­zi­ci­nės frak­ci­jos. Jung­ti­nės frak­ci­jos na­riai – G. Mol­ča­no­vas, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Vla­dis­lo­vas Spruo­gis. Vals­tie­čiais liau­di­nin­kais pa­si­va­di­nu­si frak­ci­ja – Zo­fi­ja Be­lic­kie­nė, Al­gir­das Ko­pūs­tas bei Va­len­ti­nas Ge­nys.

Vie­ni­ša li­ko „vals­tie­tė“ Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė. Mat tai pa­čiai po­li­ti­nei gru­pe­lei – Liau­di­nin­kų frak­ci­jai – pri­klau­sė ir A. bei R. Ci­vil­kos.

Opo­zi­ci­ja su­si­jun­gė į vie­ną Jung­ti­nę opo­zi­ci­jos frak­ci­ją.

Val­dan­tie­ji pa­reiš­kė, kad vie­nas as­muo ir opo­zi­ci­ja ne­ga­li su­da­ry­ti at­ski­rų frak­ci­jų, nes tai ne­nu­ma­ty­ta reg­la­men­te. E. Mi­ri­na­vi­čie­nė re­pli­ka­vo, jog ko­le­gos apie per­ėji­mą į ki­tą frak­ci­ją jos ofi­cia­liai ne­in­for­ma­vo. Kaip iš­ei­ti iš frak­ci­jos, ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te ne­nu­ma­ty­ta, ir pa­siū­lė keis­ti reg­la­men­tą.

Kar­je­ros pra­džia – val­džia

Svars­tant klau­si­mą apie sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo sky­ri­mą, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­siū­lė vie­nin­te­lį kan­di­da­tą. 24 me­tų Gied­riaus Po­ciaus kan­di­da­tū­rą pa­lai­kė ir me­ras V. Pa­knys, so­cial­de­mok­ra­tas An­drius Lyš­ka, kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas.

Slap­tu bal­sa­vi­mu jau­ni­mo at­ėji­mui prie ra­jo­no val­džios vai­ro du­ris at­vė­rė 16 ta­ry­bos na­rių iš 21  bal­sa­vu­sio.

Prieš jo kan­di­da­tū­rą bu­vo 5. Po trum­pos kan­di­da­to pri­sis­ta­ty­mo kal­bos li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis už­da­vė klau­si­mą apie dar­bi­nę kan­di­da­to pa­tir­tį. G. Po­cius pri­pa­ži­no tu­rįs te­ori­nių ži­nių, ku­rias ti­ki­si pri­tai­ky­ti bū­si­ma­me dar­be.

Jis bai­gė Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tą, mo­kė­si įstai­gų va­dy­bos. Pa­sa­ko­jo jis apie prak­ti­nius įgū­džius Eu­ro­pos Par­la­men­te, vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais nu­veik­tus dar­bus, va­do­vau­jant Uk­mer­gės jau­ni­mo ap­skri­ta­jam sta­lui. Dar­bo ko­man­do­je pa­tir­ties įgy­ta ve­dant se­mi­na­rus.

Lig šiol dir­ba UAB „Sys­te­mair“ ga­my­bos dar­bi­nin­ku.

Po­li­ti­nio–as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo prin­ci­pu pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas G. Po­cius – šiuo me­tu jau­niau­sias sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas.

Pa­tvir­tin­tas ir jo pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas – 3334 li­tai. Pa­rei­gas jis pra­dės ei­ti šią sa­vai­tę.

Nu­spren­dė „su­si­lai­ky­ti“

Svars­tant klau­si­mą dėl at­sto­va­vi­mo Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro – UAB VAATC val­dy­bo­je, dis­ku­tuo­ta, kaip Uk­mer­gės ra­jo­no vi­ce­me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas tu­rė­tų bal­suo­ti vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me.

Įmo­nės fi­nan­si­nę būk­lę trum­pai pri­sta­tė UAB VAATC di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ži­lius. Jis sa­kė, kad įmo­nės įsi­sko­li­ni­mai sie­kia 30 mi­li­jo­nų li­tų – 12 mi­li­jo­nų li­tų ban­kams bei 18 mi­li­jo­nų li­tų ran­go­vams.

Šiuo me­tu vi­sos įmo­nės ak­ci­jų tu­rin­čios Vil­niaus re­gio­no sa­vi­val­dy­bės, tarp ku­rių ir mū­siš­kė, at­lie­ka 2012 me­tų veik­los pa­tik­ri­ni­mą dėl var­tų mo­kes­čio pa­grįs­tu­mo.

Bal­suo­jant nu­ma­to­ma­me val­dy­bos su­si­rin­ki­me dėl fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės tvir­ti­ni­mo ta­ry­bo­je, nu­spręs­ta „su­si­lai­ky­ti“. Mat ta­ry­bos na­riai no­ri su­lauk­ti at­lie­ka­mo pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tų ir tu­rė­ti  re­a­lų vaiz­dą apie įmo­nės fi­nan­si­nę būk­lę.

Nau­ja tvar­ka

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tvar­ką.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, kad nu­sta­tant at­stu­mus nuo al­ko­ho­lio pre­ky­bos vie­tos iki ug­dy­mo įstai­gų, sa­vi­val­dy­bės tu­ri va­do­vau­tis Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mu.

Iš­duo­dant li­cen­ci­ją pre­ky­bai al­ko­ho­liu, vie­nas svar­biau­sių ro­dik­lių – par­duo­tu­vės ar ka­vi­nės vie­ta ug­dy­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, po­li­ci­jos, ka­ri­nių tar­ny­bų, mal­dos na­mų at­žvil­giu.

Nau­jo­je tvar­ko­je nu­ro­do­ma, kad jei­gu pre­ky­bos vie­ta yra ra­jo­no ar mies­to te­ri­to­ri­jo­je, bet ne se­na­mies­ty­je, ji ne­ga­li bū­ti ar­čiau nei 15 met­rų nuo ug­dy­mo įstai­gų te­ri­to­ri­jų.

Tuo tar­pu Uk­mer­gės  se­na­mies­ty­je šis at­stu­mas su­ma­žin­tas iki 1 met­ro. Lig šiol nuo ug­dy­mo įstai­gų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vės ar ka­vi­nės ga­lė­jo bū­ti ne ar­čiau kaip 50 met­rų.

Tai­gi, li­cen­ci­jų pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ga­vi­mo tvar­ka nuo šiol ge­ro­kai su­švel­nė­jo. Ra­jo­no po­li­ti­kai ti­ki­na: taip ti­ki­ma­si ras­ti bū­dą, kaip at­gai­vin­ti se­na­mies­tį, pa­da­ry­ti jį trau­kos ob­jek­tu va­ka­rais ar ne dar­bo die­no­mis.

Se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je yra Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­rius, Spor­to, Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­los, vai­kų lop­še­lis-dar­že­lis „Žio­ge­lis“, spe­cia­lio­ji mo­kyk­la „Ry­tas“.

Apie at­stu­mus nuo al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­čių vie­tų iki ug­dy­mo įstai­gų kal­bė­ta su ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis. Nors di­džio­ji dau­gu­ma prieš­ta­ra­vo prieš to­kią ar­ti­mą kai­my­nys­tę, jų nuo­mo­nė li­ko ant­ra­me pla­ne ir įta­kos iš anks­to nu­ma­ty­tam spren­di­mui ne­tu­rė­jo.

Spren­di­mas įsi­ga­lios nuo rug­sė­jo 1 die­nos.

Pla­nas lau­kia vyk­dy­mo

Ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkio op­ti­mi­za­vi­mo stra­te­gi­nį pla­ną.

Jį su­da­ro ke­le­tas pa­grin­di­nių sri­čių – ši­lu­mos ga­my­bos, tie­ki­mo, var­to­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mo bei pa­pil­do­ma sri­tis. Pla­ne nu­ro­do­mi tiks­lai ir prie­mo­nės jiems pa­siek­ti, vyk­dy­mo ter­mi­nai bei už tai at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja. Prie­mo­nių pla­nas ap­ima 2013–2020 me­tus.

Pa­grin­di­niai jo tiks­lai ir už­da­vi­niai – kur­ti pa­ti­ki­mą ir sau­gų, kon­ku­ren­cin­gą, lanks­tų ši­lu­mos ga­my­bos šal­ti­nių at­žvil­giu ši­lu­mos ūkį. Ti­ki­ma­si, kad taip pla­nuo­jant ši­lu­mos ga­my­bą, tie­ki­mą ir var­to­ji­mą, pa­vyks ma­žin­ti ši­lu­mos ga­my­bos są­nau­das ir jos kai­ną.

Įžvel­gė in­te­re­sų kon­flik­tą

Ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas klau­si­mas dėl pri­ta­ri­mo pro­jek­to „Tau­jė­nų kul­tū­ros na­mų su bib­lio­te­ka ap­lin­kos  su­tvar­ky­mas“ įgy­ven­di­ni­mui.

Ka­dan­gi ra­jo­no vi­ce­me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas – Tau­jė­nų kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas, kai ku­rie ta­ry­bos na­riai su­abe­jo­jo, ar šis pro­jek­tas ne­bu­vo „pra­stum­tas“.

Pa­sak E. Mi­ri­na­vi­čie­nės, yra sku­bes­nių dar­bų, ku­rių ne­at­li­ki­mas ne­ša eko­no­mi­nę ne­nau­dą. Tai ir re­mon­tuo­ti­ni pa­sta­tai ar ne­su­tvar­ky­ta ap­lin­ka Žel­vo­je, Krikš­tė­nuo­se, Del­tu­vo­je, Ant­akal­ny­je. Ji abe­jo­jo, „ar rei­kia šian­dien in­ves­tuo­ti į ap­lin­kos su­tvar­ky­mą“.

R. Ja­nic­kas pa­ti­ki­no, kad pa­na­šūs pro­jek­tai ra­jo­ne bus iš­dė­lio­ja­mi to­ly­giai, o šis skir­tas Tau­jė­nams dėl to, kad ši gy­ven­vie­tė, pa­ly­gin­ti su Žel­va, Vi­diš­kiais, Del­tu­va, nu­skriaus­ta – nei ša­li­gat­vių, nei nor­ma­lių gat­vių.

Opo­zi­ci­ja įžvel­gė ir vie­šų in­te­re­sų kon­flik­tą. Mat vi­ce­me­ras ne­nu­si­ša­li­no bal­suo­jant šiuo klau­si­mu.

Ad­mi­nist­ruos Bu­tų ūkis

Ne­se­niai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va pa­reng­tas nau­jas dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo mo­de­lis.  Jis skir­tas dau­giau­siai ener­gi­jos su­nau­do­jan­čių dau­gia­bu­čių pa­sta­tų ener­gi­niam efek­ty­vu­mui di­din­ti. Šio nau­jo­jo mo­de­lio es­mė – būs­to sa­vi­nin­kams ne­rei­kia pri­si­im­ti jo­kių or­ga­ni­za­ci­nių ir kre­di­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų bei ga­li­mų pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ri­zi­kų.

Ta­ry­bos na­riai nu­ta­rė, kad UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis – tech­niš­kai ge­riau­siai pa­si­ren­gęs ad­mi­nist­ruo­ti dau­gia­bu­čių na­mų nau­jo mo­de­lio pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą.

Uk­mer­gė­je šiuo pir­muo­ju eta­pu bus re­no­vuo­ja­ma 15 dau­gia­bu­čių pa­sta­tų.

Drau­džia ir bau­džia

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos 2012 me­tų veik­los ata­skai­tą ta­ry­bai pri­sta­tė Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kė E. Mi­ri­na­vi­čie­nė.

Iš­var­di­ju­si vy­ku­sius ren­gi­nius, or­ga­ni­zuo­tas veik­las svei­ka­tos te­ma, pir­mi­nin­kė pa­brė­žė, kad orien­tuo­ja­ma­si į ben­dra­dar­bia­vi­mą su sa­vi­val­dy­be.

Pra­šy­ta pa­gal­bos ir kon­tro­liuo­jant ne­rū­ky­mo zo­nas mies­to cen­tre – Kęs­tu­čio aikš­tė­je ir Vie­nuo­ly­no gat­vė­je.

Nuo 2010 me­tų, kuo­met bu­vo pa­skelb­ta apie ne­rū­ky­mo zo­nas, ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis bau­do­mis nu­baus­ta per 150 as­me­nų. Bau­džia­mi rū­kan­tie­ji, o jei jie ne­pil­na­me­čiai, pi­ni­gi­nes kre­čia jų tė­vai.

Mies­to cen­tre – šu­niu­kas

Svars­tant biu­dže­to pa­tiks­li­ni­mus, iš­ki­lo dis­ku­si­jų dėl 7 000 li­tų sky­ri­mo ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­nių mies­to erd­vėms įsi­gi­ji­mui. Tiks­liau – skulp­to­riaus Ri­čar­do Šir­ve­lio skulp­tū­ros „Šu­niu­kas“ įsi­gi­ji­mui. Skulp­tū­rė­lė – na­tū­ra­laus šu­niu­ko dy­džio.

Kon­ser­va­to­rės Bi­ru­tės Ži­lė­nie­nės nuo­mo­ne, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­niai su­šil­do ir žvilgs­nį, ir sie­lą. Tai mies­to puoš­me­na, esan­ti mū­sų erd­vė­je – ne­iš­kel­ta ant po­sta­men­to, ne­iš­di­din­ta. Čia pat vaikš­čios pra­ei­viai, „Šu­niu­ką“ ga­lės pa­glos­ty­ti vai­kai. 

Na­tū­ra­laus dy­džio po­li­ruo­to gra­ni­to su bron­zos de­ta­lė­mis „Šu­niu­kas“ bus „pri­riš­tas“ prie Vie­nuo­ly­no gat­vės erd­vė­je prie­šais teis­mą esan­čio stul­po.  

Jo įsi­gi­ji­mas fi­nan­suo­ja­mas iš Dai­lės-di­zai­no ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­nių mies­to vie­šo­sioms erd­vėms įsi­gi­ji­mo iš­lai­doms skir­tų lė­šų pa­gal Kul­tū­ros pa­slau­gų plėt­ros pro­gra­mą.

Pa­sko­lai pri­ta­rė

Pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą dėl pa­sko­los lai­ki­nam pa­ja­mų trū­ku­mui pa­deng­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to ta­ry­bos na­riai pa­lai­mi­no. Nu­tar­ta pra­šy­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos iš vals­ty­bės biu­dže­to su­teik­ti 1 mi­li­jo­no 965 tūks­tan­čių pa­sko­lą.

Pa­sko­la bus trum­pa­lai­kė – ją ke­ti­na­ma grąžin­ti iki me­tų pa­bai­gos. 1,5 mi­li­jo­no bus nau­do­ja­ma dar­bo už­mo­kes­čiui, li­ku­sio­ji da­lis – įna­šams so­cia­li­niam drau­di­mui.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų