Paviešinti kandidatai savivaldos rinkimuose

Ryš­kė­ja bū­si­mų sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų pa­veiks­las – par­ti­jos vie­šai at­sklei­džia pa­var­des tų, už ku­riuos ga­lė­si­me ati­duo­ti sa­vo bal­sus ko­vo 1-ąją vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos ir me­rų rin­ki­muo­se. Pre­ten­den­tų bū­ti kan­di­da­tais į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius są­ra­šus skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į ra­jo­no ta­ry­bą – šim­tai kan­di­da­tų.


 

Il­giau­sius – 50 as­me­nų – są­ra­šus pri­sta­tė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ir Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai. 48 kan­di­da­tus pri­sta­to Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, 30 – Dar­bo par­ti­ja, 22 – par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas, 15 – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Li­be­ra­lų są­jū­dis, 25 – Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), 18 – vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „N. Pu­tei­kio ko­man­da“.

Mū­sų ra­jo­no kan­di­da­tais į me­rus pa­gal šį ket­vir­ta­die­nį vie­šai pa­skelb­tus duo­me­nis pre­ten­duo­ja tap­ti: Val­das Pet­ro­nis (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), Juo­zas Varž­ga­lys (Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga), Jo­li­ta Žu­raus­kie­nė (par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas), Ro­lan­das Ja­nic­kas (Dar­bo par­ti­ja), An­drius Ka­les­ni­kas (Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai)), Ag­nė Bal­čiū­nie­nė (Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai), Ni­jo­lė Gied­rai­tie­nė (vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „N. Pu­tei­kio ko­man­da“), Ju­lius Ka­zė­nas (iš­si­kė­lė pats).

Ta­čiau dar ne­ži­nia, ar vi­si pre­ten­den­tai taps kan­di­da­tais.

Šiuo me­tu pre­ten­den­tai ren­ka rin­kė­jų pa­lai­ky­mo pa­ra­šus. Juos pri­sta­ty­ti rei­kia sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je nu­sta­ty­tas skir­tin­gas rei­kia­mų su­rink­ti pa­ra­šų skai­čius. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je rei­kia pa­teik­ti są­ra­šą su 270 pa­ra­šų. Tiek pa­ra­šų tu­ri su­rink­ti ne tik po­li­ti­nės par­ti­jos, bet ir pa­tys sa­vo kan­di­da­tū­ras iš­kė­lę as­me­nys.

Ko­mi­si­ja, pa­tik­ri­nu­si gau­tus do­ku­men­tus, pri­ims spren­di­mus dėl kan­di­da­tų są­ra­šo ar kan­di­da­to re­gist­ra­vi­mo.

Sau­sio 30 die­ną bus su­tei­kia­mi ir VRK in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­mi rin­ki­mų nu­me­riai, kan­di­da­tų są­ra­šai ir kan­di­da­tai.

Nu­ma­ty­ta nau­jo­vė

Šiuo­se rin­ki­muo­se nu­ma­ty­ta nau­jo­vė – už kan­di­da­tus, ku­rių pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis, pri­va­lu su­mo­kė­ti dvi­gu­bą už­sta­tą. Tai tu­rė­tų la­biau ap­sau­go­ti nuo rin­kė­jų mul­ki­ni­mo, kuo­met ta­ry­bos na­rio man­da­tas per­duo­da­mas ko­le­gai.

Iš anks­tes­nių rin­ki­mų prak­ti­kos ži­no­ma, kad po­li­ti­nių par­ti­jų są­ra­šų vir­šu­je bū­da­vo įra­šo­mi to­kie kan­di­da­tai, ku­rių pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis.

Su­rin­kęs dau­giau­siai rin­kė­jų bal­sų toks po­li­ti­kas pa­pras­tai sa­vo po­zi­ci­ją už­lei­džia po jo są­ra­še esan­čiam ben­dra­par­tie­čiui.

„Ne­pa­si­ten­ki­ni­mas dėl to­kių per­si­stum­dy­mų kan­di­da­tų są­ra­še bu­vo di­de­lis. Rin­kė­jai iš­ren­ka tuos, ku­riais pa­si­ti­ki, o ta­ry­bo­je at­si­ran­da ki­ti“, – sa­ko Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Gi­na­si dvi­gu­bin­da­mi mo­kes­tį

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ėmė­si prie­mo­nių prieš rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mą. Šie­met vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se nu­ma­ty­ta nau­jo­vė – už kiek­vie­ną to­kį kan­di­da­tą po­li­ti­nės par­ti­jos ar rin­ki­mų ko­mi­te­tai tu­ri su­mo­kė­ti pa­pil­do­mą dvi­gu­bą rin­ki­mų už­sta­tą.

VRK pa­tvir­tin­tas rin­ki­mų už­sta­tas – 682,35 eu­ro (2 356 li­tai). Jis į VRK są­skai­tą tu­ri bū­ti įneš­tas už vie­ną kan­di­da­tų są­ra­šą, kai kar­tu ke­lia­mas kan­di­da­tas į me­rus. Vie­no­das už­sta­tas yra ir ta­da, jei są­ra­šas yra be kan­di­da­to į me­rus ar į me­rus kan­di­da­tas iš­si­ke­lia pats.

Ta­čiau jei są­ra­še yra to­kių, ku­rių ei­na­mos pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis, už­sta­tas už kiek­vie­ną to­kį kan­di­da­tą pa­dvi­gu­bė­ja – iki 1 364,70 eu­ro (4 712 li­tų).

Z. Vai­gaus­kas sa­ko, kad ieš­kant spren­di­mo, kaip už­kirs­ti ke­lią sa­vo­tiš­koms po­li­ti­kų spe­ku­lia­ci­joms kai ku­rių as­me­nų po­pu­lia­ru­mu, ana­li­zuo­ta ir už­sie­nio ša­lių pa­tir­tis.

Pa­vyz­džiui, lat­viai tai­kė rin­ki­muo­se dar griež­tes­nes prie­mo­nes – jei į ta­ry­bą iš­ren­ka­mas ne­su­de­ri­na­mo­se pa­rei­go­se dir­ban­tis po­li­ti­kas, jis iš dar­bo bū­da­vo at­lei­džia­mas.

Tu­rės at­si­sa­ky­ti pa­rei­gų ar­ba man­da­to

Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų įsta­ty­me nu­ro­do­ma, ko­kios pa­rei­gos yra ne­su­de­ri­na­mos su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio.

Ne­su­de­ri­na­mos yra sa­vi­val­dy­bės me­ro, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, kon­tro­lie­riaus, ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jo ir dar­buo­to­jo, dir­ban­čio pa­gal dar­bo su­tar­tį, Vy­riau­sy­bės at­sto­vo ap­skri­ty­je pa­rei­gos, vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus ir jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gos.

Taip pat ta­ry­bos na­riu ne­ga­li tap­ti biu­dže­ti­nės bei vie­šo­sios įstai­gos, ku­rios sa­vi­nin­kas ar vie­nas iš sa­vi­nin­kų yra sa­vi­val­dy­bė, va­do­vas ar sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ak­ci­nės ben­dro­vės va­do­vas.

Kaip ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio iš­var­din­tos ir la­bai aukš­tos – Pre­zi­den­to, Sei­mo na­rio, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio – pa­rei­gos.

Jei­gu toks as­muo lai­mi rin­ki­mus, jis tu­ri at­si­sa­ky­ti ar­ba tų pa­rei­gų, ar­ba ta­ry­bos na­rio man­da­to.

Už­sta­tas ga­li ir „nu­plauk­ti“

Pa­si­bai­gus po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai, VRK grą­ži­na rin­ki­mų už­sta­tus juos su­mo­kė­ju­siems rin­ki­mų ko­mi­te­tams, par­ti­joms ar iš­si­kė­lu­siems kan­di­da­tams į me­rus.

Už­sta­tas ne­grą­ži­na­mas, jei iš­rink­tas as­muo iki ta­ry­bos pir­mo­jo po­sė­džio ne­at­si­sa­kė ta­ry­bos na­rio man­da­to, nors jo ei­na­mos ir ta­ry­bos na­rio pa­rei­gos – ne­su­de­ri­na­mos.

Jei­gu iš ke­lių są­ra­še esan­čių kan­di­da­tų, ku­rių pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio sta­tu­su, po rin­ki­mų nors vie­nas at­si­sa­ko man­da­to, ne­grą­ži­na­ma vi­sa už kan­di­da­tų są­ra­šą su­mo­kė­ta už­sta­to su­ma.

No­rint at­gau­ti pi­ni­gus, bū­ti­na iš­pil­dy­ti ir ki­tas są­ly­gas. Vie­na iš jų – kan­di­da­tų są­ra­šas ar kan­di­da­tas į me­rus tu­ri bū­ti su­rin­kęs ne ma­žiau kaip 3 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų.

Už­sta­tas ne­grą­ži­na­mas, jei bu­vo nu­sta­ty­tas rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mas, lai­ku ne­pa­teik­tos fi­nan­sa­vi­mo ata­skai­tos, pa­žeis­tas Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų