Policija laukia naujojo vadovo

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas lau­kia nau­jo­jo va­do­vo. Pre­ten­den­tai į šias pa­rei­gas pa­aiš­kės prieš at­ran­ką, ku­rią ke­ti­na­ma skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

 

 

At­ran­ko­je už­im­ti Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ga­li da­ly­vau­ti bet ku­ris vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos pa­rei­gū­nas. Jis tu­ri ati­tik­ti pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­me nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Juos, pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Li­nos Ne­mei­kai­tės, ver­tins ko­mi­si­ja.

At­ran­kos me­tu at­si­žvel­gia­ma į pre­ten­den­tų pro­fe­sio­na­lu­mą, tar­ny­bi­nę veik­lą, tu­ri­mą kva­li­fi­ka­ci­ją, bū­ti­ną nau­joms pa­rei­goms ei­ti. „At­ran­ka dar nė­ra pa­skelb­ta, tad ne­tu­ri­me ir in­for­ma­ci­jos apie pa­rei­gū­nus, pre­ten­duo­jan­čius už­im­ti šias pa­rei­gas. Ją pla­nuo­ja­ma skelb­ti per ke­lias ar­ti­miau­sias sa­vai­tes“, – tei­gė spe­cia­lis­tė.

Įstai­gai šiuo me­tu lai­ki­nai va­do­vau­ja Uk­mer­gės ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė In­ga Ma­li­naus­kie­nė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro įsa­ky­mu yra pa­tvir­tin­tas At­ran­kos į lais­vas aukš­tes­nes pa­rei­gū­no pa­rei­gas tvar­kos ap­ra­šas, ku­riuo va­do­vau­jan­tis ir yra or­ga­ni­zuo­ja­mos at­ran­kos vi­daus rei­ka­lų sta­tu­ti­nė­se įstai­go­se.

Anot L. Ne­mei­kai­tės, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų vir­ši­nin­kų sky­ri­mo tvar­ką nu­ma­to ir Po­li­ci­jos veik­los įsta­ty­mas. Juos at­ran­kos bū­du ski­ria į pa­rei­gas ir iš jų at­lei­džia te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos – vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to – vir­ši­nin­kas. Tai de­ri­na­ma su po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru ir sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai at­lie­ka jiems nu­sta­ty­tas funk­ci­jas, me­ru.

Te­ri­to­ri­nių po­li­ci­jos įstai­gų ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų vir­ši­nin­kai į pa­rei­gas ski­ria­mi 5 me­tų lai­ko­tar­piui. Šiems pa­rei­gū­nams Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nu­sta­ty­ta tvar­ka tai­ko­ma ro­ta­ci­ja.

Nau­jas Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas ren­ka­mas, anks­tes­niam va­do­vui Ro­lan­dui Kiš­kiui ta­pus Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro va­do­vu. At­ran­ka šioms pa­rei­goms už­im­ti vy­ko ge­gu­žės 6 die­ną. 38 me­tų R. Kiš­kį ir dar vie­ną kan­di­da­tą ver­ti­no Pre­ten­den­tų į lais­vas aukš­tes­nes pa­rei­gū­no pa­rei­gas at­ran­kos ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Sau­liaus Skver­ne­lio. 

Nuo ge­gu­žės 13 d. jo įsa­ky­mu uk­mer­giš­kis bu­vo pa­skir­tas į LKPB vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. Uk­mer­gės po­li­ci­jai jis ati­da­vė 14 me­tų.

„Su nau­juo­ju vir­ši­nin­ku vi­sa­da sie­ja­mos nau­jos vil­tys. Ti­ki­ma­si, kad ge­ro­ji prak­ti­ka bus tę­sia­ma, o to­bu­lin­ti­ni da­ly­kai bus to­bu­li­na­mi“, – apie jo su­tik­tu­ves ko­lek­ty­ve „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė šio Biu­ro Ad­mi­nist­ra­vi­mo val­dy­bos vie­šų­jų ry­šių vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Je­le­na Zuj.

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re va­do­vų kai­ta įvy­ko, jo vir­ši­nin­ką Al­gir­dą Ma­to­nį at­lei­dus iš tar­ny­bos už pa­rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mą. Ko­vo 22 d. jis ne­blai­vus vai­ra­vo tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų