Policijos vadovai rengiasi rotacijai

Ša­lies po­li­ci­jo­je pir­mą kar­tą per vi­są jos is­to­ri­ją įve­da­ma ro­ta­ci­ja. Ji pa­lies pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją bai­gian­čius ap­skri­čių bei ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vus. Ar bus po­ky­čių Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, pa­aiš­kės po ko­mi­si­jos, ver­tin­sian­čios jo va­do­vo veik­lą, iš­va­dų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ro­lan­das Kiš­kis va­do­vau­ti Uk­mer­gės po­li­ci­jai ėmė­si prieš pen­ke­rius me­tus.


 

Ro­ta­ci­ja bus vyk­do­ma ki­tais me­tais, pir­ma­sis jos eta­pas pra­si­dės va­sa­rį. Iki to lai­ko pra­tęs­tas ka­den­ci­ją be­bai­gian­čių pa­rei­gū­nų tar­ny­bos lai­kas, kad vi­sų jų va­do­va­vi­mo re­zul­ta­tai bū­tų pra­dė­ti ver­tin­ti vie­no­du me­tu.

Ro­ta­ci­jos pro­ce­sas vyks pa­gal vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro pa­tvir­tin­tą ap­ra­šą. Įver­ti­nus po­li­ci­jos va­do­vo veik­lą, jam ga­li bū­ti siū­lo­ma pra­tęs­ti tar­ny­bos ei­na­mo­se pa­rei­go­se lai­ko­tar­pį ne il­giau kaip 5 me­tams ar­ba per­kel­ti jį į ki­tas pa­rei­gas to­je pa­čio­je ar­ba ki­to­je vi­daus rei­ka­lų įstai­go­je. Va­do­vui ne­su­ti­kus, kad bū­tų tai­ko­ma ro­ta­ci­ja, jis bū­tų per­ke­lia­mas į že­mes­nes pa­rei­gas ar­ba at­leis­tas iš tar­ny­bos vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je.

Ren­gia­si ver­ti­ni­mui

Sau­sio 28-ąją su­eis pen­ke­ri me­tai, kai Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui va­do­vau­ja 37 me­tų Ro­lan­das Kiš­kis. Jis – tarp maž­daug pus­šim­čio pa­rei­gū­nų, ku­rių dar­bą ir va­do­vau­ja­mos įstai­gos veik­lą ver­tins spe­cia­li po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ta ko­mi­si­ja. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ims ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras.

Vir­ši­nin­kas pa­sa­ko­jo taip pat be­si­ren­gian­tis ver­ti­ni­mui, ku­rio me­tu bus ana­li­zuo­ja­mi jo veik­los re­zul­ta­tai, nu­si­kals­ta­mu­mo ra­jo­ne ro­dik­liai. Bus at­si­žvel­gia­ma ir į ra­jo­no va­do­vų at­si­lie­pi­mus.

Tuo me­tu pa­ties R. Kiš­kio nuo­mo­nės tei­rau­ta­si, jam pa­tei­kus pa­siū­ly­mų są­ra­šą: no­rė­tų lik­ti dirb­ti to­je pa­čio­je įstai­go­je ar su­tin­kąs bū­ti per­kel­tas į ki­tą ra­jo­ną, jei ši­taip nu­spręs­tų ko­mi­si­ja. „Ro­ta­ci­ja skir­ta tam, kad bū­tų iš­veng­ta pa­rei­gū­nų ša­liš­ku­mo, jei per daug su­si­gy­ve­na­ma su dar­buo­to­jais, ben­druo­me­ne, įstai­gų, įmo­nių va­do­vais“, – sa­ko jis.

Po­li­ci­jos per­so­na­lo ro­ta­ci­jos pro­gra­mo­je api­brėž­ta, jog ro­ta­ci­ja sie­kia­ma su­for­muo­ti to­kias są­ly­gas, kad bū­tų iš­veng­ta te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos ar po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko sub­jek­ty­vaus pa­rei­gū­nų ver­ti­ni­mo, kai at­si­ran­da tam tik­ros sim­pa­ti­jos ar an­ti­pa­ti­jos. Taip pat sie­kia­ma iš­veng­ti at­ve­jų, kai pa­rei­gū­nai ar­ti­mai ben­drau­ja su vie­ti­nės val­džios at­sto­vais ar pa­žei­džia Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.

Re­zul­ta­tai ten­ki­na

Pas­ta­rų­jų pen­ke­rių me­tų Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to veik­lą pa­šne­ko­vas ver­ti­nan­tis tei­gia­mai: „Iš­lai­kėm sta­bi­lią si­tu­a­ci­ją, nors trū­ko ir lė­šų, ir žmo­giš­kų­jų re­sur­sų. Nu­si­kal­ti­mų iš­ty­ri­mas sta­bi­liai au­go tre­ti me­tai iš ei­lės, jų iš­aiš­kin­ta dau­giau nei pu­sė.“

Taip pat pa­sa­ko­jo, jog, lė­šo­mis pri­si­dė­jus sa­vi­val­dy­bei, sta­bi­li­zuo­ta eis­mo si­tu­a­ci­ja ra­jo­no ke­liuo­se, kai­muo­se. Sėk­min­gai dir­ba­ma, aiš­ki­nan­tis ne­tei­sė­tus at­ve­jus, su­si­ju­sius su ak­ci­zais ap­mo­kes­tin­to­mis pre­kė­mis, nar­ko­ti­kais. Ben­dra­dar­bia­vi­mo su ki­tų ra­jo­nų ko­le­go­mis, kon­tro­liuo­jant nu­si­kals­ta­mas gru­puo­tes, pa­sek­mė – jų Uk­mer­gė­je ne­be­li­ko.

Ty­rė mik­ro­kli­ma­tą

Vi­sa tai, anot R. Kiš­kio, – su­si­tel­ku­sio ir vie­nin­gai dir­ban­čio po­li­ci­jos ko­lek­ty­vo dar­bo vai­sius. Ge­ro įstai­gos mik­ro­kli­ma­to svar­bą veik­lai dar­buo­to­jai ak­cen­ta­vo ir at­sa­ky­da­mi į an­ke­tos klau­si­mus. Tai – Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to psi­cho­lo­gų gru­pės ne­se­niai at­lik­tas psi­cho­lo­gi­nio kli­ma­to ty­ri­mas. Va­do­vams ir dar­buo­to­jams įver­ti­nus sa­vo veik­lą, sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ar ją vyk­do tin­ka­mai.  

„Dau­gu­mą dar­bo są­ly­gos ten­ki­na. Dar­buo­to­jai pa­si­sa­kė, kad jiems ten­kan­čios už­duo­tys – aiš­kiai su­for­muo­tos, jie ži­no, už ką yra at­sa­kin­gi ir ko­kių re­zul­ta­tų iš jų ti­ki­ma­si“, – ty­ri­mo iš­va­das ko­men­ta­vo R. Kiš­kis.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te šiuo me­tu – 122 dar­buo­to­jai, dir­ba pa­rei­gū­nų iš Šir­vin­tų, Anykš­čių, Jo­na­vos, Laz­di­jų. Še­ši dar­buo­to­jai iš­leis­ti mo­ti­nys­tės ar tė­vys­tės atos­to­gų. Trūks­ta de­vy­nių eta­tų, dau­giau­sia – pa­tru­lių. Jų, anot pa­šne­ko­vo, tu­rė­tų dirb­ti 24, ta­čiau yra ko­ne per­pus ma­žiau. Pa­tru­lių trū­ku­mą ban­do­ma „kom­pen­suo­ti“, or­ga­ni­zuo­jant pa­pil­do­mas prie­mo­nes, įsi­jun­gus ki­tiems ko­mi­sa­ria­to pa­da­li­niams.

No­rė­tų lik­ti

Ki­tą mė­ne­sį R. Kiš­kio lau­kian­ti ne­ei­li­nė ates­ta­ci­ja, kai rei­kės at­si­skai­ty­ti sa­vo va­do­vams. Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je 1995 me­tais dirb­ti pra­dė­jęs pa­rei­gū­nas sa­ko, jog jau ki­tų me­tų spa­lį tu­rė­tų tei­sę iš­ei­ti į pen­si­ją. Apie spren­di­mus ti­ki­na dar ne­gal­vo­jan­tis, ta­čiau ne­sle­pia, jog po ro­ta­ci­jos mie­les­nė bū­tų ga­li­my­bė lik­ti Uk­mer­gės ko­mi­sa­ria­te.

Pa­si­bai­gus pir­mam po­li­ci­jos ro­ta­ci­jos eta­pui, ant­ra­sis nu­ma­to­mas 2014 m. bir­že­lio 1 d., tre­čia­sis – rug­sė­jo 1 d.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ   

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų