Spausdinti šį puslapį

Politikas darbą sostinėje iškeitė į Ukmergę

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB Uk­mer­gės bu­tų ūky­je pa­dau­gė­jo va­do­vų. Čia pra­dė­jo dirb­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas. Jis ta­po nau­jo – Būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo – sky­riaus vir­ši­nin­ku.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas ta­po UAB Ukmergės butų ūkio  Būsto administravimo sky­riaus vir­ši­nin­ku.


 

27-erių me­tų A. Ka­les­ni­kas – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku.

Po­li­ti­kas bai­gęs Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. 2008 m. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te įgi­jo in­for­ma­ti­kos ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį, 2010 m. My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – va­dy­bos ir ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. Tais pa­čiais me­tais Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te bai­gė in­for­ma­ti­kos ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas.

Ką tik at­šo­kęs sa­vo ves­tu­ves A. Ka­les­ni­kas prieš tai dir­bo Vil­niu­je Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bo­je, dar anks­čiau – ūkio mi­nist­ro pa­ta­rė­ju. Jau mė­nuo, kai ei­na pa­rei­gas Uk­mer­gės bu­tų ūky­je. 

„Uk­mer­gė­je – ma­no po­li­ti­nė veik­la, esu įsi­pa­rei­go­jęs rin­kė­jams ir ma­nau, kad ga­liu bū­ti nau­din­gas, dirb­da­mas čia, – sa­vo spren­di­mą dirb­ti Bu­tų ūky­je ko­men­ta­vo A. Ka­les­ni­kas. – O ir įmo­nė ieš­ko­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­ty­je pa­stip­ri­ni­mo, tuo la­biau, kad at­ei­na re­no­va­ci­ja. Pa­siū­ly­mą pri­ėmiau, dėl dar­bo su­de­rė­jom, są­ly­gos abiem pu­sėms ti­ko ir pra­dė­jom dar­buo­tis.“ 

Ju­da re­no­va­ci­jos rei­ka­lai

Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ją jis va­di­na vie­nu iš di­džiau­sių lau­kian­čių dar­bų. „Įgy­ven­di­nant būs­to at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mą Uk­mer­gė­je, ku­rį lai­ką vis­kas bu­vo ap­sto­ję. Ta­čiau da­bar rei­ka­lai pa­ju­dė­jo: ruo­šia­mi pir­ki­mai, tuoj bus pra­dė­ti reng­ti su­si­rin­ki­mai, ku­riuo­se kal­bė­sim apie in­ves­ti­ci­jas – ką ir už kiek rei­kia at­nau­jin­ti. Pla­nuo­jam į vi­sus klau­si­mus gy­ven­to­jams at­sa­ky­ti iki spa­lio, o pa­va­sa­rį tu­rė­tų pra­si­dė­ti ran­gos dar­bai“, – sa­kė nau­ja­sis re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­čio Bu­tų ūkio dar­buo­to­jas.

Anot jo, uk­mer­giš­kiai ne­tu­rė­tų bai­min­tis lau­kian­čių nau­jo­vių: „Ra­gi­nam gy­ven­to­jus ne­bū­ti abe­jin­gus ir pri­tar­ti pir­mi­niams re­no­va­ci­jos žings­niams, kad ga­lė­tu­me pa­teik­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai at­si­nau­jin­ti no­rin­čių na­mų są­ra­šą. To­kių dau­gia­bu­čių tu­rė­tų at­si­ras­ti kuo dau­giau.“

Pri­me­na, jog va­do­vau­jan­tis so­cia­li­nės pa­ra­mos tvar­ką reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo pa­tai­so­mis, ne­pri­ta­ru­sie­ji re­no­va­ci­jai ne­teks da­lies kom­pen­sa­ci­jos už ši­lu­mą. 

Pa­si­telks pa­tir­tį

Pa­šne­ko­vas ti­ki­na ma­tąs įmo­nės ir gy­ven­to­jų ben­dra­vi­mo pro­ble­mų, ku­rias rei­kia spręs­ti. Ne­abe­jo­ja, jog jam ypač pra­vers dir­bant Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bo­je įgy­ta pa­tir­tis.

Ne­sle­pia opo­nen­tų kri­ti­kos su­lau­kian­tis ne tik dėl sa­vo po­li­ti­nių pa­žiū­rų: puo­li­mą pa­ju­to ir pra­dė­jus dirb­ti Uk­mer­gės bu­tų ūky­je. Esą nar­plio­ja­mos jo at­ėji­mo į įmo­nę, at­ly­gi­ni­mo pe­ri­pe­ti­jos. „Ne­pa­tin­ku, nes esu drą­sus ir ne­bi­jau tie­siai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Esu po­li­ti­kas, ir ne­to­le­ruo­ti­na ne­pa­grįs­ta kri­ti­ka. Ge­riau te­gul kri­ti­kuo­ja ma­no dar­bus ir veiks­mus. O al­ga – tai ma­no ir įmo­nės rei­ka­las“, – jos sky­riaus va­do­vu ta­pęs po­li­ti­kas ne­pa­no­ro at­skleis­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mo.

Tu­rė­tų pa­skelb­ti 

Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Si­gi­to Ože­lio tei­gi­mu, Būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­rius – nau­jas jų įmo­nė­je. Ja­me be vir­ši­nin­ko dir­ba dar vie­nas dar­buo­to­jas. Ar jų bus dau­giau, pri­klau­sys, anot S. Ože­lio, nuo po­rei­kio.

„Ad­mi­nist­ra­vi­mo dar­bą mū­sų žmo­nės at­lik­da­vo ir se­niau, ta­čiau da­bar bus ga­li­ma iš­spręs­ti daug pa­pil­do­mų klau­si­mų. Šio sky­riaus veik­la – tai ir su­si­rin­ki­mai – ne tik dar­bo, bet ir šven­čių die­no­mis, dar­bas su sko­li­nin­kais, fi­nan­sa­vi­mas, są­ra­šų su­da­ry­mas... Žo­džiu – be­ga­lė or­ga­ni­za­ci­nių da­ly­kų“, – veik­los sri­tis var­di­jo pa­va­duo­to­jas.

Ti­ki­no tiks­liai ne­ži­nan­tis, ko­kia yra Būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­ko al­ga. Svars­tė, kad ir ši in­for­ma­ci­ja, kaip ir ki­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, anks­čiau ar vė­liau tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ta vie­šai ir pri­ei­na­ma in­ter­ne­te.     

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)