Posėdyje – palydos, sutiktuvės ir brangstanti paslauga

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je at­si­svei­ki­ni­mo gė­lės įteik­tos į Sei­mą iš­rink­tam Ka­ziui Gry­baus­kui. Su puokš­te su­tik­tas jo vie­tą ta­ry­bo­je pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų ei­liš­ku­mo są­ra­šą už­ėmęs Jo­nas Gry­baus­kas. Jis iš­kil­min­gai pri­sie­kė vyk­dy­ti ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas.

 Gedimino Nemunaičio nuotr. Jonui Grybauskui rajono meras A. Kopūstas įteikė tarybos nario ženklelį.


So­cial­de­mok­ra­tas K. Gry­baus­kas pa­dė­ko­jo ko­le­goms ta­ry­bo­je, par­ti­jos na­riams, ra­jo­no me­rui Al­gir­dui Ko­pūs­tui už po­li­ti­kos pa­mo­kas, ana­li­ti­nį mąs­ty­mą bei su­teik­tą ga­li­my­bę da­ly­vau­ti dar­bo gru­pė­se ir taip pri­si­dė­ti prie ra­jo­nui svar­bių klau­si­mų spren­di­mo.

Po­sė­džio da­ly­viai bu­vo in­for­muo­ti ir apie So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pa­si­kei­ti­mus – K. Gry­baus­ką pa­kei­tė J. Gry­baus­kas. Frak­ci­jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Klav­di­ja Ste­pa­no­va.

Ap­žvel­gė pra­ei­tus me­tus

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas po­sė­dy­je pa­tei­kė pra­ei­tų me­tų veik­los ata­skai­tą. Jo­je iš­dės­tė svar­biau­sias dar­bo kryp­tis, pa­mi­nė­jo reikš­min­giau­sius ra­jo­nui įvy­kius ir pri­im­tus spren­di­mus.

Me­ras pri­mi­nė Kon­tro­lės ko­mi­te­to ne­su­ta­ri­mus ren­kant pir­mi­nin­ką, ta­čiau pa­si­džiau­gė, kad kon­struk­ty­viam dar­bui šie ne­su­ta­ri­mai di­de­lės įta­kos ne­tu­rė­jo. Ko­mi­te­to po­sė­džiai vy­ko re­gu­lia­riai ir vai­sin­gai.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai bu­vo de­le­guo­ti į įvai­rias ko­mi­si­jas, dar­bo gru­pes. Me­ro po­tvar­kiais su­da­ry­ta 10 ko­mi­si­jų ir 21 dar­bo gru­pė at­ski­riems klau­si­mams spręs­ti. Dar­bo gru­pių veik­lą me­ras gy­rė – ji bu­vo efek­ty­vi ir nau­din­ga.

Nau­jo­vę šios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je – pi­lie­čių tri­bū­ną – A. Ko­pūs­tas ver­ti­na kaip ga­li­my­bę uk­mer­giš­kiams da­ly­vau­ti sa­vi­val­do­je. Per­nai taip pro­ble­mas iš­dės­tė 18 gy­ven­to­jų. Jie pa­si­sa­kė gat­vių, vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo, so­dų ben­dri­jų in­fra­struk­tū­ros ir ki­tais klau­si­mais.

Ra­gi­no ne­mo­kė­ti

Kal­bė­da­mas apie ši­lu­mos ūkio rei­ka­lus, ra­jo­no va­do­vas pa­brė­žė, kad UAB „Mies­to ener­gi­ja“ veiks­mai, rei­ka­lau­jant iš gy­ven­to­jų mo­kė­ti karš­to van­dens par­da­vi­mo mo­kes­tį, yra ne­tei­sė­ti. Sa­vi­val­dy­bė esą ne kar­tą ra­gi­no ne­mo­kė­ti ir ne vie­nam gy­ven­to­jui su­tei­kė tei­si­nę pa­gal­bą.

A. Ko­pūs­tas in­for­ma­vo, kad pra­si­dė­jo tei­si­niai pro­ce­sai su „Mies­to ener­gi­ja“ dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo ir sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo skir­ti tam pi­ni­gų. Ant­raip, tei­sian­tis su mi­li­jo­ni­nes pa­ja­mas tu­rin­čia įmo­ne, jė­gos bū­tų ne­ly­gios.

Ki­tas iš­skir­ti­nis įvy­kis – Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ras­tas gyv­si­dab­ris. Kreip­ta­si į Vy­riau­sy­bę dėl pa­ra­mos šio įvy­kio pa­da­ri­niams ša­lin­ti. Jau aiš­ku, kad Na­cio­na­li­nei teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jai bus skir­ta 500 tūks­tan­čių li­tų.

6 ki­log­ra­mai gyv­si­dab­rio ap­tik­ti ir UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“. „Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad tai ne­su­si­ję su ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo klau­si­mu?“ – re­to­riš­kai klau­sė me­ras.

Iš­gir­do at­si­pra­šy­mą

Kal­bė­da­mas apie Eti­kos ko­mi­si­jos dar­bą, A. Ko­pūs­tas pri­si­mi­nė iš­skir­ti­nį dė­me­sį jo as­me­niui. Sa­vo pa­si­sa­ky­me me­ras įvyk­dė ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­ją – at­si­pra­šy­ti vie­šai dėl to, kad sa­vo as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ne­blai­vus. Ta­čiau pri­mi­nė ta­ry­bai ir sa­vo tei­sę – tei­sy­bės ieš­ko­ti teis­me. Po­li­ci­jai me­ras ne­blai­vus prie vai­ro įkliu­vo už­pra­ei­tų me­tų ru­de­nį.

04-05-1 straipsnio 2 nuotr


 

Ata­skai­tas per­skai­tė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys bei Kon­tro­lės ko­mi­si­jos lai­ki­na­sis pir­mi­nin­kas li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius.

Už nu­ty­lė­ji­mą – at­sa­ko­my­bė

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ti nau­ji Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tai.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to bei Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­tuo­se bu­vo iš­sa­ky­ta min­tis, kad svars­tant ga­li­mai etiš­kai nu­si­žen­gu­sį ta­ry­bos na­rį ir „įta­rus esant nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių, per­duo­ti me­džia­gą iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­goms ar pro­ku­ra­tū­rai“. Ta­čiau dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių to­kiam siū­ly­mui ne­pri­ta­rė.

Ta­čiau ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad toks po­li­ti­kų at­lai­du­mas ga­li kirs­tis su ša­lies įsta­ty­mais.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Sep­tin­to­jo sky­riaus vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis tei­gia, kad yra nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė kiek­vie­nam as­me­niui, taip pat ir po­li­ti­kui, už ne­pra­ne­ši­mą apie nu­si­kal­ti­mą.

Bau­džia­mo­jo Ko­dek­so 238 straips­ny­je sa­ko­ma, kad „tas, kas be svar­bios prie­žas­ties ne­pra­ne­šė tei­sė­sau­gos įstai­gai ar­ba teis­mui apie jam ži­no­mą da­ro­mą la­bai sun­kų nu­si­kal­ti­mą, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki vie­ne­rių me­tų“.

Žur­na­lis­tams du­ris už­vė­rė

Svars­tant Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tus ki­lo ir dar vie­na dis­ku­si­ja.

Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to na­riai su­abe­jo­jo dėl ži­niask­lai­dos at­sto­vų da­ly­va­vi­mo Eti­kos ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se svars­tant po­li­ti­kų el­ge­sį.

Pa­sak Lie­tu­vos ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­gos na­rės Ele­nos Mi­ri­na­vi­čie­nės, ka­me­ros ir fo­to­apa­ra­tai trik­do ko­mi­si­jos dar­bą.

Jai pri­ta­rė li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis: „Kol vyks­ta nag­ri­nė­ji­mas, mes tu­ri­me ne­iš­neš­ti iš po­sė­džių sa­lės jo­kios in­for­ma­ci­jos. O spau­dos at­sto­vai ją pa­skleis?“

Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė in­for­ma­vo, kad nuo­sta­tuo­se jau yra punk­tas, lei­džian­tis skelb­ti už­da­rus po­sė­džius. Ta­ry­bos na­riai su­ti­ko, kad to už­ten­ka ir už E. Mi­ri­na­vi­čie­nės pa­siū­ly­mą ne­bal­sa­vo.

Gar­siai pa­sva­jo­ti sau lei­do ir J. Ar­ma­na­vi­čius. Jam no­rė­tų­si, kad kiek­vie­nas straips­nis spau­do­je bū­tų pa­grįs­tas fak­tais, įro­dy­mais ir do­ku­men­tais.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Ja­sai­tis jam pri­mi­nė spau­dos at­sto­vų tei­sę – ne­at­skleis­ti sa­vo in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių.

Kal­ti­no sku­bo­tu­mu

Po­li­ti­kai bu­vo in­for­muo­ti apie Eti­kos ko­mi­si­jos su­dė­ties pa­si­kei­ti­mą. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad šio­je ko­mi­si­jo­je gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ben­druo­me­nių at­sto­vai tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip vie­ną treč­da­lį na­rių. Iki šiol ben­druo­me­nei ko­mi­si­jo­je at­sto­va­vo Sie­si­kų se­niū­ni­jos Be­la­za­riš­kių se­niū­nai­tė Jo­lan­ta Ma­čiu­lie­nė ir Žel­vos se­niū­ni­jos Ba­jo­rų se­niū­nai­tė Zi­ta Mor­kū­nie­nė. Pas­ta­ro­ji pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą dėl iš­brau­ki­mo iš ko­mi­si­jos su­dė­ties.

04-05-1 straipsnio 3 nuotr


 

Sa­vi­val­dy­bės me­ro su­si­ti­ki­mo su kai­mo ben­druo­me­nių at­sto­vais ir se­niū­nai­čiais me­tu ne­se­niai bu­vo iš­rink­ta nau­ja gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ben­druo­me­nių at­sto­vė – Ly­duo­kių se­niū­ni­jos Ly­duo­kių se­niū­nai­tė Jū­ra­tė Ger­vins­kie­nė.

Pa­sta­bą dėl to­kio iš­rin­ki­mo bū­do pa­da­rė kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas. Jis trak­tuo­ja, kad se­niū­nai­čių su­ei­ga, ku­rios me­tu rei­kė­jo rink­ti at­sto­vą, ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ta – apie jo­kius rin­ki­mus iš anks­to ne­bu­vo pra­neš­ta.

Ta­čiau ta­ry­bos na­riams tai ne­už­kliu­vo ir nau­jo­ji Eti­kos ko­mi­si­jos su­dė­tis bu­vo pa­tvir­tin­ta.

At­lie­kas bran­gins

Pa­tvir­tin­tie­ji Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tai taps naš­ta at­lie­kų tu­rė­to­jams. At­lie­kų iš­ve­ži­mas brangs­ta be­veik treč­da­liu.

Skai­čių ti­ra­dą grei­ta­kal­be ta­ry­bai pa­bė­rė ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. Jis aiš­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bei anks­tes­nis vie­ti­nės rin­klia­vos ap­skai­čia­vi­mo bū­das yra nuos­to­lin­gas. Tie­kė­jui sa­vi­val­dy­bės sko­la sie­kia 1 mi­li­jo­ną 332 tūks­tan­čius li­tų. Neat­si­skai­ty­ta su at­lie­kas ve­žu­sia UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ nuo lap­kri­čio mė­ne­sio.

R. Ba­ra­vy­kas pa­brė­žė, kad pa­di­di­nus vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tį at­si­ras ga­li­my­bė plė­to­ti ra­jo­ne at­lie­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­rą. Di­des­nis dė­me­sys bus ski­ria­mas ad­mi­nist­ra­vi­mui – ke­ti­na­ma pirk­ti kom­piu­te­ri­nes pro­gra­mas, įran­gą.

Vi­ce­me­ras ly­gi­no uk­mer­giš­kiams nu­sta­ty­tą 4,5 li­to mė­ne­si­nį mo­kes­tį nuo kiek­vie­no gy­ven­to­jo ir su ki­tais ra­jo­nais. Dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių jis di­des­nis, o Klai­pė­do­je – net dvi­gu­bai.

So­cial­de­mok­ra­tė Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­siū­lė kol kas su­si­lai­ky­ti ir šio klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti. Jos nuo­mo­ne, ver­tė­tų ge­riau pa­si­ruoš­ti, iš­ana­li­zuo­ti, o gy­ven­to­jams už pir­mą­jį pus­me­tį iš­siųs­ti są­skai­tas se­no­mis kai­no­mis. Už šį pa­siū­ly­mą bal­suo­ta, bet jam ne­pri­tar­ta.

Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Zi­ta Mor­kū­nie­nė pa­aiš­ki­no, kad nau­jo­sios kai­nos įsi­ga­lios nuo ant­ro­jo ket­vir­čio. Pir­mą­jį ket­vir­tį gy­ven­to­jams ir įmo­nėms bus iš­siųs­tos są­skai­tos, ap­skai­čiuo­tos dar se­nu vie­ti­nės rin­klia­vos ta­ri­fu.

So­cial­de­mok­ra­tas An­drius Lyš­ka do­mė­jo­si, ka­da bus pra­dė­tos iš­ieš­ko­ti sko­los iš ne­mo­kių klien­tų. Jam at­sa­ky­ta, kad šis pro­ce­sas pra­si­dė­jo. Gy­ven­to­jams ir įmo­nėms siun­čia­mi pri­mi­ni­mai. Jei ne­bus re­a­guo­ja­ma, bus iš­ieš­ko­ma teis­mo ke­liu.

Daug ne­tiks­lu­mų pa­ste­bi­ma Re­gist­rų cen­tro duo­me­nų ba­zė­je ir tai trik­do vie­ti­nės rin­klia­vos lė­šų įsi­sa­vi­ni­mą ir sko­lų iš­ieš­ko­ji­mą.

Ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą, už kiek­vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą plo­to mo­kė­si­me po 0,68 li­to, o nuo „gal­vos“ – po 54 li­tus per me­tus. Iki šiol mo­kė­jo­me ati­tin­ka­mai 0,48 li­to ir 38 li­tus.

No­ri per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė su­pa­žin­di­no su dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos dėl Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų pra­šy­mo per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, iš­va­do­mis.

Vals­ty­bės kon­tro­lės au­di­tas yra nu­sta­tęs, kad iš­nuo­mo­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos glo­bos na­mams ne­rei­ka­lin­gos, o jų nu­oma ne­su­si­ju­si su įstai­gos vyk­do­mo­mis funk­ci­jo­mis.

12 vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių bu­tų pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mai. 11 iš jų yra iš­nuo­mo­ti. Dar­bo gru­pė bu­vo su­da­ry­ta įver­tin­ti pa­siū­ly­mą per­duo­ti mi­nė­tus bu­tus sa­vi­val­dy­bei. Ji ana­li­za­vo ga­li­my­bę per­im­tas gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas pa­nau­do­ti kaip so­cia­li­nį būs­tą. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bei pa­teik­tos 302 uk­mer­giš­kių pa­raiš­kos dėl so­cia­li­nio būs­to.

Ta­čiau, pa­sak J. Ka­na­pec­kie­nės, pe­rė­mu­si pa­tal­pas, spręs­ti so­cia­li­nio būs­to pro­ble­mos sa­vi­val­dy­bė vis tiek ne­ga­lė­tų, nes jos yra ap­gy­ven­din­tos.

Iš­kel­din­ti gy­ven­to­jų ga­li­my­bių nė­ra. Kaip ir leis­ti pri­va­ti­zuo­ti bu­tus juo­se gy­ve­nan­tiems as­me­nims. Mat ne­ati­tin­ka įsta­ty­me nu­ma­ty­ti kri­te­ri­jai dėl pri­va­ti­za­vi­mo.

Dar­bo gru­pės na­rių nuo­mo­ne, sa­vi­val­dy­bė, pe­rė­mu­si gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, ne­ga­lės jų pa­nau­do­ti so­cia­li­niam būs­tui, o tik pa­tirs pa­pil­do­mų są­nau­dų jų prie­žiū­rai ir eks­plo­a­ta­ci­jai.

Ap­do­va­no­jo ge­riau­siuo­sius

2012 me­tų ge­riau­sio ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jo var­das su­teik­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo me­no va­do­vei Ni­jo­lei Ja­nu­lie­nei. Kul­tū­ros dar­buo­to­ja ap­do­va­no­ta už il­ga­me­tę pro­duk­ty­vią veik­lą, ug­dant įvai­rius Tau­jė­nų sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vus, aukš­tus šių ko­lek­ty­vų pa­sie­ki­mus. Jai pa­skir­ta 1500 li­tų pre­mi­ja.

Sėk­min­giau­siu 2012 me­tų Uk­mer­gės ra­jo­no kū­rė­jo kū­ry­bi­niu pro­jek­tu pa­skelb­tas fo­to­gra­fi­jų al­bu­mas „Uk­mer­gės kraš­to ar­chi­tek­tū­ra fo­to­gra­fi­jo­se 1900–1940“. Jo au­to­rei Jo­lan­tai Pet­ro­ny­tei skir­ta 1500 li­tų pre­mi­ją ir H. Ora­kaus­ko skulp­tū­rė­lė.

Jau ant­rus me­tus iš ei­lės ren­ka­mas Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­tas.

Šie­met Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­tu pri­pa­žin­tas AB „Ro­kiš­kio sū­ris“ fi­lia­las „Uk­mer­gės pie­ni­nė“. Ši įmo­nė – nuo­la­ti­nis kul­tū­ros ren­gi­nių rė­mė­jas, tal­ki­nan­tis įvai­rių kul­tū­ros įstai­gų veik­lai ir kon­kre­tiems pro­jek­tams.

Ap­do­va­no­ji­mai bus tei­kia­mi ba­lan­džio 15-ąją – Tarp­tau­ti­nės kul­tū­ros die­nos pro­ga.

Kur­sai tė­vams

Ta­ry­ba nu­spren­dė, kad vai­kų ne­pri­žiū­rin­tys ar juos ne­tin­ka­mai auk­lė­jan­tys tė­vai pri­va­lės lan­ky­ti spe­cia­lius kur­sus. Kam skir­ti kur­sus, spręs teis­mas, o juos or­ga­ni­zuo­ti įpa­rei­go­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Res­pub­li­ko­je ši tvar­ka įsi­ga­lio­jo nuo sau­sio. Ji reg­la­men­tuo­ja­ma Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo, Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so bei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu.

Pa­pil­do­mų iš­lai­dų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ne­bus – tė­vai, ku­riuos teis­mas įpa­rei­gos iš­klau­sy­ti ben­dra­vi­mo su vai­kais to­bu­li­ni­mo kur­sus, tu­rės su­si­mo­kė­ti po 130 li­tų už vie­ną as­me­nį.

Kur­sus or­ga­ni­zuos Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tras. Šių mo­ky­mų tiks­las – stip­rin­ti tė­vų so­cia­li­nius ir ben­dra­vi­mo su vai­kais įgū­džius.

Ben­dra­vi­mo su vai­kais to­bu­li­ni­mo kur­sų truk­mė – ne ma­žes­nė kaip 20 va­lan­dų. Vie­no su­si­ti­ki­mo truk­mė – ne trum­pes­nė kaip 2 ir ne il­ges­nė kaip 6 va­lan­dos. Jie tu­rė­tų vyk­ti ne re­čiau kaip kar­tą per sa­vai­tę.

Liks po sa­vo sto­gu

Ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės įstei­gi­mui Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­muo­se.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės glo­bos na­muo­se gy­ve­na 8 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai. 3 iš jų lan­ko Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lį-dar­že­lį ,,Bu­ra­ti­nas“. Ki­ti šio am­žiaus vai­kai iš vi­so nė­ra ug­do­mi pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą.

4 va­lan­dų miš­raus am­žiaus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­je bus ug­do­mi vi­si glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai – iki­mo­kyk­li­nu­kai. Gru­pė pra­dės veik­ti nuo ki­tų moks­lo me­tų pra­džios.

ukzinios: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų