Rinkimų katilas užvirė – skelbiami kandidatai į merus

Nuo spa­lio 1-osios pra­si­dė­jo sa­vi­val­dos rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja. Pa­tys rin­ki­mai vyks ko­vo 1-ąją, ta­čiau jų ka­ti­las pa­ma­žu pra­de­da vir­ti. Prog­no­zuo­ja­ma, kad aist­ras kai­tins pir­mie­ji tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rinkimų katilas jau verda.


 

Sa­vo kan­di­da­tus į Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės me­rus jau pa­skel­bė dvi po­li­ti­nės par­ti­jos.

Nuo spa­lio 1 die­nos pra­si­de­da ir po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­ci­ja. Pa­gal įsta­ty­mą ji bai­gia­ma li­kus 85 die­noms iki rin­ki­mų – gruo­džio 6-ąją. Pa­vė­la­vu­sie­ji už­si­re­gist­ruo­ti ne­ga­li kel­ti kan­di­da­tų są­ra­šų.

Di­džiau­sia in­tri­ga – pir­mą kar­tą tie­sio­giai bus ren­ka­mi me­rai.

Šią sa­vai­tę apie iš­rink­tą sa­vo par­ti­jos kan­di­da­tą į ko­vo 1 d. vyk­sian­čius rin­ki­mus pa­skel­bė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­rius.

Dau­ge­liui tai bu­vo di­džiu­lė staig­me­na. Se­nas tra­di­ci­jas tu­rin­ti par­ti­ja kan­di­da­te pa­skel­bė kiek dau­giau kaip du mė­ne­sius jų par­ti­jos gre­to­se esan­čią Ag­nę Bal­čiū­nie­nę.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Čes­nai­tis, pri­sta­tęs ra­jo­no ži­niask­lai­dai kan­di­da­tę į me­rus, in­for­ma­vo, kad toks spren­di­mas pri­im­tas šį ant­ra­die­nį įvy­ku­sia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je. Už A. Bal­čiū­nie­nę bal­suo­ta be­veik vien­bal­siai – iš 12 ta­ry­bos na­rių su­si­lai­kė tik vie­nas.

27 me­tų A. Bal­čiū­nie­nė Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te yra bai­gu­si ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo ba­ka­lau­ro stu­di­jas, o My­ko­lo Rio­me­rio uni­ver­si­te­te ga­vo tei­sės ma­gist­ro di­plo­mą.

2007 me­tais kan­di­da­tė dir­bo UAB „Uk­mer­gės bio­fab­ri­kas“ sek­re­to­re-re­fe­ren­te. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je nuo 2008 me­tų dir­bo sa­vi­val­dy­bės Pri­ima­ma­ja­me, nuo 2009 me­tų – vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riu­je.

Apie sa­vo kan­di­da­tą į ra­jo­no me­rus rug­sė­jo pra­džio­je pa­si­skel­bė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­rius. Jis į me­rus siū­lo Val­dą Pet­ro­nį.

V. Pet­ro­nis – UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ di­rek­to­rius. Nuo 2000 iki 2011 me­tų kan­di­da­tas dir­bo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, ėjo Ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, bu­vo iš­rink­tas į Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bą, dir­bo ra­jo­no Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ta­ry­bo­je. Nuo 2011-ųjų – so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus na­rys, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, ta­ry­bos na­rys, Uk­mer­gės LSDP sky­riaus rin­ki­mų šta­bo va­do­vas.

Lau­kia­ma ir ki­tų kan­di­da­tų pa­si­skel­bi­mo. Ta­čiau par­ti­jos dar tu­ri lai­ko. Pas­ku­ti­nis ter­mi­nas, iki ka­da tai ga­li­ma pa­da­ry­ti, – gruo­džio 6 d.

Ren­ka­mų sa­vi­val­dy­bės na­rių skai­čių VRK pa­skelbs iki lap­kri­čio 11 die­nos. Pa­ti po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja pa­si­bai­gia pra­ėjus 100 die­nų nuo rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo die­nos.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

2014-10-03-4 straipsnio 2 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų