Savivaldybė retins paramos gavėjų gretas

Įsi­ga­lio­ju­sios Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­tai­sos su­tei­kia dau­giau tei­sių sa­vi­val­dy­bėms da­li­jant pa­ra­mą. Ti­ki­ma­si, kad dėl su­griež­tin­tos tvar­kos pa­ra­mos ga­vė­jų ma­žės.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pašalpų gavėjų laukia griežtesnė kontrolė.


 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad pa­tai­sos įga­li­na to­bu­lin­ti pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos tei­ki­mo me­cha­niz­mą, už­kirs­ti ke­lią pik­tnau­džia­vi­mo pa­ra­ma ga­li­my­bėms. Nau­ją pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams tei­ki­mo tvar­ką jau pa­tvir­ti­no mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba.

Pa­sak V. Gi­nai­tie­nės, gy­ven­to­jai da­bar ska­ti­na­mi ak­ty­viau ieš­ko­ti dar­bo. Nuo šiol vi­si as­me­nys, ku­rie ne­dir­bo il­giau nei me­tus ir įsi­dar­bi­no, pu­sę me­tų prie at­ly­gi­ni­mo gaus 50 pro­cen­tų bu­vu­sios pi­ni­gi­nės pa­ra­mos su­mos.

Dirb­ti žmo­nių ne­ska­ti­no ir ma­žai pa­šal­pą vir­ši­jan­tis dar­bo už­mo­kes­tis. Dėl to sa­vi­val­dy­bės tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos prie­mo­nės.

To­kiais at­ve­jais, jei pi­ni­gi­nę pa­ra­mą gau­nan­tis as­muo įsi­dar­bi­na ir jo pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 20 pro­cen­tų gau­tos pa­ra­mos dy­džio, ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rės tei­sę nu­spręs­ti, ar prie gau­na­mo at­ly­gio pa­lik­ti dar ir so­cia­li­nę pa­ra­mą. Ma­no­ma, kad dėl to vien iš pa­šal­pų gy­ve­nan­čių as­me­nų su­ma­žės – jiems bus nau­din­giau įsi­dar­bin­ti.

Tik po tri­jų mė­ne­sių

Pi­ni­gi­nė so­cia­li­nė pa­ra­ma nuo šiol ne­ski­ria­ma, jei pa­ra­mos ga­vė­jas iš­si­re­gist­ra­vo iš dar­bo bir­žos pats ar bu­vo iš­re­gist­ruo­tas. Įsi­re­gist­ra­vus pa­kar­to­ti­nai, pa­ra­mos pra­šy­ti jam bus leis­ta tik po tri­jų mė­ne­sių.

Tvar­ka pa­si­kei­tė ir gau­nan­tie­siems būs­to šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jas. Anks­čiau kom­pen­sa­ci­ja bu­vo mo­ka­ma tik tuo at­ve­ju, jei žmo­gus yra de­kla­ra­vęs gy­ve­na­mą­ją vie­tą būs­te, ku­ris įre­gist­ruo­tas kaip gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos.

Ta­čiau pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai žmo­nės per­si­kraus­to gy­ven­ti kad ir į so­do na­me­lį. Nuo šiol sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rės tei­sę spręs­ti, ar to­kia­me būs­te gy­ve­nan­čiam žmo­gui skir­ti būs­to šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jas.

Ten­den­ci­ja – ma­žin­ti

Po pri­im­tų pa­kei­ti­mų pi­ni­gi­nė pa­ra­ma ne­dir­ban­čiam as­me­niui bus mo­ka­ma 12 mė­ne­sių. Po to ji bus pro­por­cin­gai ma­ži­na­ma. Anks­čia­u pi­ni­gi­nę pa­ra­mą ne­dir­ban­tis as­muo ga­lė­jo gau­ti 36 mė­ne­sius ir tik vė­liau ji bu­vo pra­de­da­ma ma­žin­ti.

Ti­ki­ma­si, kad šios prie­mo­nės pa­ska­tins ieš­ko­ti dar­bo, da­ly­vau­ti ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nė­se, vi­suo­me­nei nau­din­go­je veik­lo­je, o ne­si­ten­kin­ti il­ga­lai­ke so­cia­li­ne pa­ra­ma.

Si­tu­a­ci­ją ver­tins vie­to­je

Ne kar­tą sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams te­ko įsi­ti­kin­ti, jog pa­ra­mos pra­šo ir tie, ku­riems jos iš tik­rų­jų nė ne­rei­kė­tų. Iki šiol lan­ky­ta­si tik pas to­kius as­me­nis, apie ku­riuos bū­da­vo pra­ne­ša­ma gy­ven­to­jų skun­duo­se.

„Jei jie su­ge­ba au­to­mo­bi­lį už ke­lio­li­ka tūks­tan­čių nu­si­pirk­ti, „dva­rus“ įsi­gy­ti, tai tam­pa aiš­ku, kad tik­rai ne iš pa­ra­mos, o tu­ri pa­pil­do­mų lė­šų“, – sa­ko pa­šne­ko­vė. Pa­ra­mos ga­vi­mo me­tu ga­vus pa­pil­do­mų lė­šų, bū­ti­na pra­neš­ti apie tai So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jams. Ta­čiau tik­rai ne vi­si pil­do šį rei­ka­la­vi­mą.

Nau­jo­je tvar­ko­je nu­ma­to­ma ne re­čiau kaip kar­tą per me­tus ap­si­lan­ky­ti pa­ra­mą gau­nan­čių­jų būs­tuo­se ir įver­tin­ti re­a­lią pa­dė­tį.

Per­duos sa­vi­val­dy­bėms

Pi­ni­gi­nė so­cia­li­nė pa­ra­ma mo­ka­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to Spe­cia­lio­sios tiks­li­nės do­ta­ci­jos sa­vi­val­dy­bėms lė­šų.

Mū­sų ra­jo­ne, ku­ria­me gy­ve­na ma­žiau nei 40 000 gy­ven­to­jų, šiuo me­tu pa­ra­mą gau­ną apie 4000 žmo­nių. Per me­tus jiems iš­mo­ka­ma apie 10 mi­li­jo­nų li­tų.

Pas­ta­ruo­ju me­tu daž­nai kal­ba­ma, kad so­cia­li­nės pa­šal­pos tei­ki­mą tiks­lin­ga per­duo­ti sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jai. Jau pa­aiš­kė­jo, kad tai bus pa­da­ry­ta nuo 2014 me­tų. Pa­ra­ma ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims bus ski­ria­ma iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų