Savivaldybės darbuotojai dalijasi vasarą

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė la­biau­siai iš­tuš­tė­ja lie­pą ir rug­pjū­tį – šis lai­ko­tar­pis grei­čiau­siai iš­graibs­to­mas atos­to­goms. Tais mė­ne­siais pa­pras­tai vie­nu me­tu atos­to­gau­ja net treč­da­lis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tų.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Atostogos vasarą siūlo daugiausiai malonumų.


 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad atos­to­gų gra­fi­kas kas­met yra su­da­ro­mas dar va­sa­rio mė­ne­sį, jį pa­tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ta­čiau atos­to­gų ei­liš­ku­mas nė­ra ne­pa­ju­di­na­mas – jas ga­li­ma ko­kia sa­vai­te pa­anks­tin­ti ar ati­dė­ti. Vis tik tai prak­ti­kuo­ja­ma tik rei­ka­lui esant, kad ne­su­trik­tų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mas.

Pa­sak ve­dė­jos, po­pu­lia­riau­si yra šil­tie­ji mė­ne­siai – nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo. Ta­čiau la­biau­siai sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­tus iš­tuš­ti­na lie­pa ir rug­pjū­tis. Šiuo me­tu atos­to­gau­ja dau­giau kaip 60 dar­buo­to­jų. Sa­vi­val­dy­bė­je įsteig­ta 194,5 eta­to.

Tuo tar­pu kai­miš­ko­se se­niū­ni­jo­se si­tu­a­ci­ja ski­ria­si – jų dar­buo­to­jai atos­to­gau­ti daž­nai pa­gei­dau­ja rug­sė­jį. Z. Kur­me­lie­nė ma­no, kad tai grei­čiau­siai su­si­ję su kai­miš­ku gy­ve­ni­mo bū­du, ne­ati­dė­lio­ti­nais dar­bais ūky­je: „Ru­de­nį der­liaus nu­ė­mi­mo me­tas, kai­me dau­giau dar­bų, o ne­ma­žai se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų ir gy­ve­na kai­me, ūki­nin­kau­ja.“

Tarp sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų atos­to­gi­nių įpro­čių jau­čia­ma ir ki­ta ten­den­ci­ja – pa­pras­tai dar­buo­to­jai pa­gei­dau­ja jas pa­da­lin­ti į dvi, tris ar net ke­tu­rias da­lis.

Anot Z. Kur­me­lie­nės, sun­ku bū­tų įsi­vaiz­duo­ti dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą, jei dau­gu­ma spe­cia­lis­tų vi­sas už me­tus pri­klau­san­čias atos­to­gas iš­nau­do­tų per vie­ną kar­tą. Atos­to­gų truk­mė ir dir­ban­čių­jų pa­gal dar­bo su­tar­tis, ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų pri­klau­so nuo dar­bo sta­žo, ki­tų ap­lin­ky­bių.

Tai­gi tie, ku­riems pri­klau­so mak­si­ma­lios atos­to­gos – 42 dar­bo die­nos, iš sa­vo dar­bo vie­tų „ding­tų“ be­veik dviem mė­ne­siams.

Tai la­bai kom­pli­kuo­tų sky­rių dar­bą, nes spe­cia­lis­tai yra pa­si­skirs­tę pa­rei­go­mis, ku­rias nuo­lat ku­ruo­ja. Iš­ėjus atos­to­gų to­kiam il­gam lai­ko­tar­piui kai ku­rios veik­los sri­tys nu­ken­tė­tų.

Dau­gu­mo­je sky­rių vie­nu me­tu atos­to­gų iš­ei­na vie­nas spe­cia­lis­tas. Ta­čiau di­des­niuo­se sky­riuo­se – So­cia­li­nės pa­ra­mos, Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros – ir ke­li iš kar­to. Mat va­sa­ra bū­na per trum­pa vi­siems drau­giš­kai ja pa­si­da­lin­ti.

Z. Kur­me­lie­nė ti­ki­na, kad nors vie­nu me­tu atos­to­gau­ja treč­da­lis spe­cia­lis­tų, dar­bo pro­ce­sas sa­vi­val­dy­bė­je vyks­ta ne­nu­trūks­ta­mai. Mat atos­to­gų gra­fi­ką su­da­rius ir pa­tvir­ti­nus iš anks­to, sky­rių ve­dė­jai su­pla­nuo­ja dar­bus.

O dau­gu­mą pa­rei­gų, pa­sak pa­šne­ko­vės, ga­li­ma at­lik­ti ir prieš atos­to­gas. Pa­vyz­džiui, pa­ruoš­ti kai ku­rias ata­skai­tas, spren­di­mų pro­jek­tus ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiams.

Jei spren­di­mo pro­jek­tą pa­ren­gęs dar­buo­to­jas atos­to­gau­ja, jį svars­tant ra­jo­no ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, po­sė­džio me­tu, klau­si­mą pri­sta­to sky­rių ve­dė­jai ar ki­ti ko­le­gos.

Tie­sa, kai ku­rie dar­bai vis tik „iš­ei­na“ atos­to­gų su spe­cia­lis­tu. „Tai, kas ne­de­ga, ati­de­da­ma. Juk įsi­gi­lin­ti į ki­to ku­ruo­ja­mą kon­kre­čią sri­tį per trum­pą lai­ką ne­įma­no­ma“, – sa­ko Z. Kur­me­lie­nė.

Prie kar­tu su spe­cia­lis­tu „atos­to­gau­jan­čių­jų“ ga­li­ma bū­tų pri­skir­ti dau­ge­lį tęs­ti­nių dar­bų. Anot pa­šne­ko­vės, tuos, ku­rių „ne­ga­li bet kas ir bet kaip nu­čiup­ti ir ant grei­tų­jų pa­da­ry­ti“.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų