Savivaldybės darbuotojus išretino atostogos

Va­sa­ros se­zo­no atos­to­gų me­tas kiek­vie­no­je įstai­go­je ge­ro­kai pra­re­ti­na dar­buo­to­jų gre­tas. Ne iš­im­tis ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vi­dur­va­sa­rį čia vie­nu me­tu atos­to­gau­ja ke­lios de­šim­tys dar­buo­to­jų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Populiariausia atostogų pramoga – pajūrys.


 

Lai­mei, va­sa­rą ir in­te­re­san­tų sa­vi­val­dy­bė­je kiek su­ma­žė­ja.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad atos­to­gų se­zo­nui, kaip ir rei­ka­lau­ja įsta­ty­mai, pra­de­da­ma ruoš­tis nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio.

Ko­vo mė­ne­sį ren­gia­mi atos­to­gų gra­fi­kai. Juos tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai ir pa­tei­kia Ben­dra­jam sky­riui. Ga­lu­ti­nai su­de­rin­tą gra­fi­ką sa­vo pa­ra­šu tvir­ti­na ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Jei dar­buo­to­jo pla­nai ne­si­kei­čia, jis ei­na atos­to­gų ir dau­giau jo­kio at­ski­ro pra­šy­mo ne­be­tei­kia. Pra­šy­mą tei­kia, tik pla­nams nu­kry­pus nuo gra­fi­ko.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, įskai­tant vi­sas se­niū­ni­jas, šiuo me­tu dir­ba 194 dar­buo­to­jai. Pa­sak Z. Kur­me­lie­nės, dau­giau­siai, ži­no­ma, no­rin­čių­jų atos­to­gau­ti va­sa­rą. Ta­čiau atos­to­gų pa­gei­da­vi­muo­se po­pu­lia­rė­ja ir pa­va­sa­rio bei anks­ty­vo ru­dens mė­ne­siai.

Tar­nau­to­jų, ku­riems pa­gal įsta­ty­mą pri­klau­so la­bai il­gos atos­to­gos, vi­sa­da pra­šo­ma jas skal­dy­ti da­li­mis ir tik vie­ną da­lį im­ti va­sa­ros mė­ne­siais.

Il­giau­siai pa­gal įsta­ty­mą atos­to­gau­ja tie sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, ku­rie tu­ri vals­ty­bės tar­nau­to­jo sta­tu­są ir la­bai il­gą dar­bo sta­žą. Jie atos­to­gau­ja net 42 die­nas.

Pa­sak Z. Kur­me­lie­nės, ne­te­ko gir­dė­ti, kad dėl atos­to­gų se­zo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je strig­tų ko­kie nors pro­jek­tai ar­ba prie­kaiš­tus reikš­tų sa­vo pro­ble­mų at­ėję spręs­ti uk­mer­giš­kiai.

Dau­giau­siai in­te­re­san­tų sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­nau­ja­ma So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je. Ta­čiau, lai­mei, va­sa­ros atos­to­gų me­tu čia spūs­čių bū­na ma­žiau­siai.

Pa­si­do­mė­jus, ar atos­to­gau­jan­čiuo­sius pa­va­duo­jan­tiems ko­le­goms nė­ra nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mas už­mo­kes­tis, Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja pa­ti­ki­no – pa­pil­do­mos lė­šos tik­rai ne­nu­ma­ty­tos. Nors iš­lei­dus ko­le­gas atos­to­gų dar­bų iš­ties ten­ka at­lik­ti dau­giau, už pa­va­da­vi­mus pa­pil­do­mas at­ly­gis ne­nu­ma­ty­tas.

Kas­me­ti­nės atos­to­gos kiek­vie­nam – džiu­gi, tuo tar­pu ne­mo­ka­mos atos­to­gos mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – skau­di te­ma. Mat ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus tau­pant biu­dže­to lė­šas šios įstai­gos dar­buo­to­jai so­li­da­riai vi­są mė­ne­sį ei­da­vo ne­mo­ka­mų atos­to­gų.

„Šie­met taip tik­rai nė­ra. Ne­mo­ka­mų atos­to­gų la­bai re­tais at­ve­jais ko­le­gos ei­na tik dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių“, – tvir­ti­no Z. Kur­me­lie­nė.

***

Į atos­to­gų lai­ką įei­na tiek dar­bo, tiek po­il­sio die­nos, bet prie atos­to­gų ne­pri­skai­čiuo­ja­mos šven­čių die­nos, iš­var­dy­tos DK 162 straips­ny­je. Kai atos­to­gų lai­kas su­tam­pa su šven­čių die­no­mis, atos­to­gos ati­tin­ka­mai pail­gė­ja.

***

Kas­me­ti­nės 42 k. d. truk­mės atos­to­gos nu­sta­ty­tos: te­at­ro ir kon­cer­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ry­bi­niams dar­buo­to­jams; svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jams, dir­ban­tiems psi­chiat­ri­nio pro­fi­lio svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se, švie­ti­mo įstai­go­se ir so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se; psi­cho­lo­gams, dir­ban­tiems psi­chiat­ri­nio pro­fi­lio svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se ir so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se (iš­sky­rus vai­kų glo­bos įstai­gas); dar­buo­to­jams, dir­ban­tiems so­cia­li­nį dar­bą sta­cio­na­rio­se so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se, psi­chiat­ri­nio pro­fi­lio svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se.

Tei­sę į to­kios truk­mės atos­to­gas taip pat tu­ri: svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pir­mi­nio ly­gio sta­cio­na­rio­se as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ar pa­da­li­niuo­se, am­bu­la­to­ri­jo­se, kai­mo me­di­ci­nos punk­tuo­se; svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jai, tei­kian­tys sku­bią me­di­ci­nos pa­gal­bą (pa­gal pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mą); svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­to­lo­gi­jos, teis­mo me­di­ci­nos ir ki­tuo­se pa­da­li­niuo­se (jei jų dar­bas tie­sio­giai su­si­jęs su la­vo­nų skro­di­mu ir iš la­vo­nų pa­im­tų mė­gi­nių ty­ri­mu); šei­mos (ben­dro­sios prak­ti­kos) gy­dy­to­jai; gy­dy­to­jai apy­lin­kių te­ra­peu­tai ir kt.

Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų, pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų, aukš­tų­jų mo­kyk­lų, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gų, psi­cho­lo­gi­nių, pe­da­go­gi­nių psi­cho­lo­gi­nių tar­ny­bų, vai­kų glo­bos įstai­gų pe­da­go­gi­niai dar­buo­to­jai tu­ri tei­sę į pa­čias il­giau­sias – 56 k. d. truk­mės kas­me­ti­nes atos­to­gas.

***

Tam tik­ri dar­buo­to­jai po 6 mė­ne­sių ne­per­trau­kia­mo­jo dar­bo įmo­nė­je tu­ri pir­mu­mo tei­sę pa­si­rink­ti kas­me­ti­nių atos­to­gų lai­ką. To­kia tei­se ga­li pa­si­nau­do­ti: ne­pil­na­me­čiai iki 18 me­tų; nėš­čios mo­te­rys; dar­buo­to­jai, vie­ni au­gi­nan­tys vai­ką iki 14 me­tų ar­ba ne­įga­lų vai­ką iki 18 me­tų.

Be to, su­tuok­ti­niui jo pa­gei­da­vi­mu kas­me­ti­nės atos­to­gos su­tei­kia­mos žmo­nos nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų me­tu. As­me­nims, ku­rie mo­ko­si ne­nu­trauk­da­mi dar­bo, kas­me­ti­nės atos­to­gos jų pa­gei­da­vi­mu de­ri­na­mos prie eg­za­mi­nų, įskai­tų lai­ky­mo, di­plo­mi­nio dar­bo ren­gi­mo, la­bo­ra­to­ri­nių dar­bų ir kon­sul­ta­ci­jų lai­ko. Dar­buo­to­jams, na­mie slau­gan­tiems li­go­nius ir ne­įga­liuo­sius, taip pat as­me­nims, ser­gan­tiems chro­niš­ko­mis li­go­mis, ku­rių pa­ū­mė­ji­mas pri­klau­so nuo at­mos­fe­ros są­ly­gų, kas­me­ti­nės atos­to­gos su­tei­kia­mos jų pa­gei­dau­ja­mu lai­ku pa­gal me­di­ci­nos įstai­gos iš­duo­tą re­ko­men­da­ci­ją.

***

Dar­buo­to­jo pa­gei­da­vi­mu kas­me­ti­nės atos­to­gos ga­li bū­ti su­tei­kia­mos da­li­mis. Bet ir šiuo at­ve­ju kiek­vie­nais dar­bo me­tais vie­na atos­to­gų da­lis (ne­bū­ti­nai pir­ma) tu­ri bū­ti ne trum­pes­nė kaip 14 k. d.

***

Dir­ban­čia­jam ke­lio­se dar­bo­vie­tė­se kas­me­ti­nės atos­to­gos tiek pa­grin­di­nė­je, tiek ant­ra­ei­lė­je dar­bo­vie­tė­je su­tei­kia­mos ben­dra tvar­ka ir jos tar­pu­sa­vy­je nė­ra sais­to­mos jo­kio­mis są­ly­go­mis, ta­čiau pa­gal ga­li­my­bę jos ga­lė­tų bū­ti su­tei­kia­mos tuo pa­čiu me­tu.

***

Atos­to­gi­niai pi­ni­gai pri­va­lo bū­ti iš­mo­kė­ti ne vė­liau kaip prieš tris ka­len­do­ri­nes die­nas iki kas­me­ti­nių atos­to­gų pra­džios. Jei­gu dar­bo už­mo­kes­tis už atos­to­gas nu­sta­ty­tu lai­ku ne­bu­vo su­mo­kė­tas ne dėl dar­buo­to­jo kal­tės, kas­me­ti­nės atos­to­gos ne nu­ke­lia­mos, bet pra­tę­sia­mos tiek die­nų, kiek bu­vo del­sia­ma su­mo­kė­ti dar­bo už­mo­kes­tį, ir už pra­tęs­tą lai­ką mo­ka­ma kaip už atos­to­gas.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų