Seimas išklausė apnuodytus teisininkus

Tre­čia­die­nį į Uk­mer­gę su­gu­žė­ję Sei­mo na­riai do­mė­jo­si gyv­si­dab­riu ap­nuo­dy­to Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo si­tu­a­ci­ja.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Didžiausias Ukmergės teisininkų rūpestis – jų sveikata.


 

Po­sė­dy­je kon­sta­tuo­ta, kad ša­lies me­di­ci­na ne­tu­ri aiš­kios diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo me­to­di­kos, ne­su­ta­ria­ma net dėl nor­mi­nių gyv­si­dab­rio kie­kių or­ga­niz­me.

Sei­mo iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je bu­vo ap­tar­tas gyv­si­dab­riu už­terš­to teis­mo pa­sta­to li­ki­mas, nau­jo­jo pa­sta­to sta­ty­bos. Tar­ta­si, ko­kių prie­mo­nių vals­ty­bė tu­rė­tų im­tis, kad nu­ken­tė­ję as­me­nys ga­lė­tų pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą bei ti­kė­tis gy­dy­mo. Pa­lies­tas ir kom­pen­sa­ci­jų už su­trik­dy­tą svei­ka­tą as­pek­tas.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo Sei­mo tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­riai, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Eri­kas Ma­čiū­nas. At­vy­ko ir Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas Ša­rū­nas Šob­lins­kas, VšĮ Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės, Anes­te­zio­lo­gi­jos ir re­a­ni­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­kos Tok­si­ko­lo­gi­jos sky­riaus di­rek­to­rius Ro­ber­tas Ba­da­ras, Sei­mo na­riai uk­mer­giš­kiai Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ka­zys Gry­baus­kas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, tei­si­nin­kai, ki­ti kvies­tie­ji as­me­nys.

Teis­mo rei­ka­lai – vėž­lio grei­čiu

Po­sė­dį ve­dęs Sei­mo tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas tei­gė, kad į Uk­mer­gę vyk­ta dėl ne­ra­mi­nan­čios ne­ei­li­nės si­tu­a­ci­jos. Nors Sei­mo na­riai šiais klau­si­mais po­sė­džiau­ja jau tre­čią kar­tą, rei­ka­lai ju­da per lė­tai.

Pa­sta­tas vis dar ne­iš­va­ly­tas nuo nuo­din­gų gyv­si­dab­rio ga­rų. Jais už­terš­to­mis by­lo­mis nau­do­tis tei­sė­jams ne­ra­mu net su spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis. Žmo­nės nė­ra tik­ri dėl sa­vo svei­ka­tos ir net gy­vy­bės. Ne­ri­mas ir or­ga­ni­za­ci­niai ne­sklan­du­mai lė­ti­na dar­bo pro­ce­są.

Gyv­si­dab­rio ga­li bū­ti li­kę

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas Š. Šob­lins­kas pa­aiš­ki­no, jog rei­ka­lai ju­da lė­tai dėl pa­slau­gų vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so. Su­si­dur­ta su ne­men­ka pro­ble­ma – pa­ša­lin­ti rei­kia ke­lias to­nas at­lie­kų. Šiuo me­tu pa­slau­gų tei­kė­jas jau pa­rink­tas ir pra­dė­jo dar­bus. Iki rug­pjū­čio vi­du­rio tu­rė­tų bū­ti iš­ga­ben­tas pa­sta­te esan­tis tur­tas.

Š. Šob­lins­kas in­for­ma­vo, kad iš­ga­be­nus tur­tą, pa­sta­te vėl bus ini­ci­juo­ta gyv­si­dab­rio pa­ieš­ka. Ma­no­ma, kad jo ten dar ga­li bū­ti li­kę.

Sei­mū­nės L. Grau­ži­nie­nės po­žiū­riu, Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja vil­ki­na šių klau­si­mų spren­di­mą. Ak­ty­viau ėmė­si jų tik prieš ke­le­tą die­nų – tuo­met, kai su­ži­no­jo apie Sei­mo iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį.

Re­a­bi­li­ta­ci­ja – tik mo­ka­ma

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo lai­ki­no­ji pir­mi­nin­kė Edi­ta Za­rem­bie­nė pri­mi­nė, kad teis­mo pa­tal­po­se pra­ei­tų me­tų gruo­dį ra­dus apie du ki­log­ra­mus gyv­si­dab­rio, teis­mas per­si­kraus­tė į ki­tas pa­tal­pas. Vė­liau gyv­si­dab­rio bu­vo ras­ta dar apie ki­log­ra­mą.

Šiuo me­tu ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los nag­ri­nė­ja­mos Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre, bau­džia­mo­sios – ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tal­po­se.

Tai su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų. Kad jie grei­tai baig­sis, ne­pa­na­šu – nors nu­ma­ty­ta vėl „su­vie­ny­ti“ teis­mą, ski­riant dau­giau pa­tal­pų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, jos vis tiek bus per ma­žos – 400 kvad­ra­ti­nių met­rų 26 teis­mo dar­buo­to­jams su jų gau­siais in­te­re­san­tų bū­riais.

Ta­čiau dau­giau­siai ne­ri­mo dar­buo­to­jams ke­lia jų svei­ka­ta. Ma­no­ma, kad gyv­si­dab­ris iš pa­sta­to kon­struk­ci­jų sa­vo nuo­dus sklei­dė apie de­šimt­me­tį. At­li­kę svei­ka­tos ty­ri­mus tei­sė­jai, ad­vo­ka­tai, pro­ku­ro­rai su­ži­no­jo, kad jiems nu­sta­ty­tas lė­ti­nis leng­vo laips­nio ap­si­nuo­di­ji­mas gyv­si­dab­riu.

E. Za­rem­bie­nė pra­šė Sei­mo na­rių pa­pil­dy­ti li­gų są­ra­šą, pa­gal ku­rias ga­li­ma gau­ti ne­mo­ka­mą re­a­bi­li­ta­ci­ją. Mat uk­mer­giš­kiai tei­sė­jai su­si­dū­rė su šia pro­ble­ma – me­di­kai pa­aiš­ki­no, jog jiems, ap­si­nuo­di­ju­siems gyv­si­dab­riu, ne­mo­ka­ma re­a­bi­li­ta­ci­ja ne­pri­klau­so.

Rū­ke plau­kio­ja ir me­di­kai

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis ti­ki­si, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ap­gal­vos ir pa­rengs spe­cia­lią stra­te­gi­ją, ku­ria nu­ma­tys, ko­kie vais­tai, mais­to pa­pil­dai tu­rė­tų bū­ti var­to­ja­mi žmo­gaus or­ga­niz­me su­si­kau­pus nuo­din­gam me­ta­lui – gyv­si­dab­riui.

Ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė ne­slė­pė sa­vo nu­si­vy­li­mo vals­ty­bės vyk­do­ma po­li­ti­ka – vals­ty­bė ne tik ne­už­tik­ri­na sau­gaus dar­bo, bet ir už­ker­ta ke­lius į gy­dy­mą. Ji pik­ti­no­si, jog tuo­met, kai rei­kia da­ry­ti sku­bius spren­di­mus, vyks­ta il­gas ke­lis mė­ne­sius trun­kan­tis su­si­ra­ši­nė­ji­mas.

Dau­gy­bę sa­vo dar­bo va­lan­dų teis­mo sa­lė­se pra­lei­dę Uk­mer­gės pro­ku­ro­rai svei­ka­tą tik­ri­no­si sa­vo ini­cia­ty­va.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vę Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Sep­tin­to­jo sky­riaus pro­ku­ro­rai po­sė­džio da­ly­viams at­sklei­dė de­ta­les apie tai, su ko­kio­mis spra­go­mis me­di­ci­nos me­to­di­ko­je su­si­dū­rė.

Mat me­di­kai pa­tys ne­ži­no, ko­kius kon­kre­čius ty­ri­mus tu­ri at­lik­ti esant įta­ri­mų dėl or­ga­niz­me su­si­kau­pu­sio gyv­si­dab­rio. Ne­re­ta, nors ir pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja, kuo­met dak­ta­rai pa­tys klau­sia at­ėju­sio­jo pa­si­tik­rin­ti, ko­kius jis no­rįs at­lik­ti ty­ri­mus. To­kiam rū­ke plau­kio­ja­ma jau ge­rą pus­me­tį.

Kad ši si­tu­a­ci­ja yra dvi­pras­miš­ka, iš­duo­da ir me­di­ci­nos įstai­gų ne­su­si­kal­bė­ji­mas. At­lie­kan­tys ty­ri­mus me­di­kai sa­vo iš­va­do­se prieš­ta­ra­vo vie­ni ki­tiems. Si­tu­a­ci­ją ga­li­ma va­din­ti ab­sur­diš­ka, kuo­met tiems pa­tiems pa­cien­tams vie­no­je įstai­go­je nu­sta­to­mas ap­si­nuo­di­ji­mas gyv­si­dab­riu, ki­to­je – jo ne­ran­da­ma. Pa­si­ro­do, iš­va­dos ski­ria­si ver­ti­nant pa­gal dvi skir­tin­gas są­vo­kas – ūmi­nis tai ap­si­nuo­di­ji­mas ar lė­ti­nis.

Kai me­di­kai ieš­ko ūmi­nio ap­si­nuo­di­ji­mo po­žy­mių, jų nie­kaip ne­ga­li ras­ti, jei gyv­si­dab­ris žmo­gaus au­di­niuo­se ir or­ga­nuo­se kau­pė­si ke­le­tą me­tų, žei­dė juos pa­laips­niui. Tuo­met ūmi­nio ap­si­nuo­di­ji­mo po­žy­miai ne­bū­din­gi.

Rei­ka­lau­ja nu­ken­tė­ju­sių­jų skai­čiaus

  

Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras E. Ma­čiū­nas pa­si­gen­da tiks­laus nu­ken­tė­ju­sių nuo gyv­si­dab­rio ga­rų as­me­nų skai­čiaus. Jis bai­mi­na­si, kad ne­pa­tei­kus to­kio są­ra­šo da­bar, ga­li bū­ti pik­tnau­džiau­ja­ma nu­ken­tė­ju­sio­jo nuo gyv­si­dab­rio sta­tu­su – lai­kui bė­gant nu­ken­tė­ju­sie­ji pra­dės tie­siog „dau­gin­tis“.

Toks vi­ce­mi­nist­ro po­žiū­ris dau­ge­lį tei­si­nin­kų pa­pik­ti­no.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis tei­gė, jog da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, ne­sant me­di­ci­nos me­to­di­kų, tie­siog ne­įma­no­ma vie­na­reikš­miš­kai nu­sta­ty­ti, ko­kią ža­lą gyv­si­dab­ris pa­da­rė kon­kre­čiam or­ga­niz­mui.

„Žmo­nių są­ra­šą le­mia pa­tik­ri­ni­mas, o da­bar nė­ra kon­kre­tu­mo, kur ir ką žmo­nėms tik­rin­tis“, – kal­bė­jo jis.

Be to, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sta­di­jos me­tu dar nė­ra aiš­ku, kiek lai­ko gyv­si­dab­ris tū­no­jo teis­mo pa­tal­po­se, tad ne­ga­li­ma tiks­liai nu­sta­ty­ti api­brėž­to skai­čiaus – nu­sta­ty­ti, ku­rie as­me­nys il­giau­siai bu­vo vei­kia­mi šio me­ta­lo ga­rų.

Per­im­ti tu­ri Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra

Anot Sei­mo tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rio Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, nė­ra nor­ma­lu, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą šio­je by­lo­je at­lie­ka pa­tys nu­ken­tė­ju­sie­ji – Uk­mer­gės pro­ku­ro­rai.

Iki šiol nuo­ša­ly­je nuo by­los iki­teis­mi­nio ty­ri­mo lai­ko­si Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Ta­čiau tu­ri im­tis ini­cia­ty­vos, nes ši by­la svar­bi vi­sai Lie­tu­vai. Be to, at­kris­tų ša­liš­ku­mo po­žy­mis.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja įpa­rei­go­ta pa­reng­ti nor­mi­nių ak­tų pa­kei­ti­mus, kad nu­ken­tė­ju­sie­ji nuo gyv­si­dab­rio ga­lė­tų gau­ti ne­mo­ka­mą re­a­bi­li­ta­ci­ją.

Kuo sku­biau tu­ri bū­ti at­lik­ta teis­mo pa­sta­to de­mer­ku­ri­za­ci­ja – gyv­si­dab­rio ir ga­rų pa­ša­li­ni­mas, kad bū­tų ga­li­ma per­kel­ti by­las. Gyv­si­dab­rio pa­ieš­ka pa­sta­te bus tę­sia­ma.

Pa­teik­to­se iš­va­do­se sa­ko­ma, kad iki rug­pjū­čio vi­du­rio teis­mas tu­rė­tų bū­ti per­kel­tas į vie­nas pa­tal­pas – Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta su­da­ry­ti są­ra­šą tų, ku­riems bū­ti­nas svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mas.

Nu­si­vy­lė pri­ori­te­tų dė­lio­ne

Sei­mo po­sė­džio ei­ga ir iš­va­do­mis Uk­mer­gės tei­si­nin­kai bei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai li­ko nu­si­vy­lę. Anot jų, svars­to­mų klau­si­mų pri­ori­te­tai bu­vo dė­lio­ja­mi taip, kad žmo­nių svei­ka­ta li­ko ant­ra­me pla­ne po pa­sta­to iš­va­ly­mo nuo gyv­si­dab­rio rei­ka­lų.

Bu­vo iš­sa­ky­ta min­tis, kad to­kie ir pa­na­šūs at­ve­jai tu­ri bū­ti trak­tuo­ja­mi kaip ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be fak­tai, tu­ri bū­ti su­daromi ak­tai. O nu­ken­tė­ju­sie­siems vals­ty­bė tu­rė­tų mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Daugiau nuotraukų kaip visada galite rasti mūsų facebook profilyje.

   

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų