Seimo nario šeimą aplankys gandrai

Sei­mo na­riui so­cial­de­mok­ra­tui Arū­nui Du­dė­nui pas­ta­rie­ji me­tai ypač dos­nūs. Pra­ėju­sį ru­de­nį ly­dė­jo sėk­mė rin­ki­muo­se. Ta­čiau di­džiau­sio der­liaus su žmo­na Ai­ra lau­kia va­sa­rą, kuo­met pa­sau­lį iš­vys jų pir­ma­gi­mis.Bū­si­ma­sis tė­ve­lis sa­ko, jog jau iš­si­klau­si­nė­jo dak­ta­rų, ką at­neš gan­dras – žmo­na lau­kia­si sū­ne­lio.

 

Jau­nės Da­lin­ke­vi­čiū­tės nuotr. Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas su žmo­na Ai­ra va­sa­rą su­si­lauks sū­ne­lio.


 

Šei­mą Ai­ra su Arū­nu su­kū­rė prieš še­še­rius me­tus. Su­tuok­ti­niai vien­me­čiai – abiems da­bar 29 me­tai.

Tai jiems la­bai lau­kia­mi, pir­mie­ji gan­drai. To­dėl ma­no, kad dar nė­ra ge­rai pa­si­ruo­šę tė­vys­tei, au­gi­nant ma­žy­lį tik­rai kils dau­gy­bė ne­aiš­ku­mų.

„Abu lan­ko­me spe­cia­lias bū­si­miems tė­ve­liams ren­gia­mas pa­mo­kė­les Vil­niu­je ir Uk­mer­gė­je. Ne­ma­žai apie kū­di­kio prie­žiū­rą su­ži­no­me iš ma­no bro­lio Sau­liaus. Jo šei­mo­je duk­re­lė gi­mė gruo­dį“, – pa­sa­ko­ja A. Du­dė­nas.

Dar­že­lio ne­si­kra­to

A. Du­dė­nas ne­sle­pia, kad jau te­ko iš­girs­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mo gai­de­lę žmo­nos bal­se. „Pa­ža­dė­jau, kad per per­trau­kas tarp Sei­me vyks­tan­čių se­si­jų pri­žiū­rė­ti vai­ke­lį bus ma­no pa­rei­ga. Kaip tik to­kia per­trau­ka bus va­sa­rą“, – apie sa­vo pa­ža­dus ant­ra­jai pu­sei at­vi­rau­ja po­li­ti­kas.

Pas­ta­ruo­ju me­tu jau kaip Sei­mo na­rys be­si­lan­ky­da­mas ra­jo­no vai­kų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, jis at­krei­pia dė­me­sį į juo­se esan­čias są­ly­gas ne tik kaip val­džios at­sto­vas, bet ir kaip bū­si­mas tė­ve­lis.

„Pui­kūs tie mū­sų dar­že­liai. Vi­sai ne­bū­ti­na tė­vams su vai­ku il­gai na­mie atos­to­gau­ti. Dve­jų me­tų vai­ką drą­siai ga­li­ma leis­ti į dar­že­lį“, – svars­to jis.  

Iki šiol jied­viem su žmo­na pa­vyks­ta iš­si­aiš­kin­ti, jog Sei­mas šei­mos gy­ve­ni­mo ne­ap­ver­tė aukš­tyn ko­jom – po­li­ti­ka juk bu­vo ir anks­čiau. Tai – dar­bas So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riu­je, ra­jo­no ta­ry­bo­je ir ke­le­to par­la­men­ta­rų pa­dė­jė­ju.

Kai­mas nu­run­gė sos­ti­nę

Be po­li­ti­kos A. Du­dė­nas tu­ri ir dar vie­ną dar­bo sri­tį – Žel­vos se­niū­ni­jo­je, Lau­mė­nų kai­me, šei­ma jau ke­le­tą me­tų ūki­nin­kau­ja – dir­ba 80 hek­ta­rų že­mės. Vi­są ją kas­met ap­sė­ja ja­vais, kmy­nais.

Ta­čiau šis pa­va­sa­ris ūki­nin­kui ki­toks – jo gy­ve­ni­mą pa­ko­re­ga­vo par­la­men­ta­ro pa­rei­gos.

„Vi­sa lai­mė, kad au­ga­li­nin­kys­tės ūkis. Nuo gy­vu­lių neat­si­trauk­tum nė die­nai. Dau­giau­sia įtam­pos pa­va­sa­rį, kuo­met tu­ri su­spė­ti sėk­lą pa­sė­ti. Kaž­kaip spė­ja­me ir šie­met – dir­bu ūky­je sa­vait­ga­liais, žmo­nos Ai­ros gi­mi­nės la­bai pa­de­da“, – bui­ties de­ta­lė­mis da­li­na­si pa­šne­ko­vas.

Du­dė­nų šei­ma tu­ri bu­tą Vil­niu­je, Fa­bi­jo­niš­kė­se. Anks­čiau po­ra ten gy­ve­no, o sa­vait­ga­liais grįž­da­vo į žmo­nos tė­viš­kę – Lau­mė­nus. Ta­čiau šie­met nu­ta­rė pa­lik­ti sos­ti­nę.

Ai­ra Du­dė­nie­nė – tei­si­nin­kė. Dek­re­ti­nių atos­to­gų mo­te­ris iš­ėjo iš Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo, ku­ria­me dir­ba tei­sė­jo pa­dė­jė­ja.

Pa­sau­lį dar tik be­si­ruo­šian­tis iš­vys­ti sū­ne­lis jau dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas tė­ve­liams. Dėl jo šei­ma ap­si­spren­dė gy­ven­ti ir vai­ką au­gin­ti kai­me. Šiuo me­tu kaip tik ir vyks­ta di­die­ji kraus­ty­mo­si dar­bai – iš Vil­niaus į Lau­mė­nus pa­ma­žu ke­liau­ja vi­sa man­ta. Iš­tuš­ti­nę bu­tą jį grei­čiau­siai iš­nuo­mos.

„Kai­me ir vai­kui, ir mums bus ge­riau – daug erd­vės, oras gry­nas. O bu­to tuš­čio lai­ky­ti ne­si­no­ri, ma­tyt, teks iš­nuo­mo­ti“, – spren­di­mo tei­sin­gu­mu ne­abe­jo­ja pa­šne­ko­vas.

Po­mė­gius pri­tai­kė prie ap­lin­ky­bių

Jau ke­le­tą me­tų apie sa­vo di­džiau­sią lais­va­lai­kio po­mė­gį – žve­jy­bą – vy­ras sa­ko tik pa­sva­jo­jąs. „Nors meš­ke­rės į ran­kas po­rą me­tų pa­ė­męs ne­bu­vau, šir­dy­je vis dar lai­kau sa­ve žve­ju. Pra­ei­da­mas pro žve­jy­bos reik­me­nų par­duo­tu­vę žvilg­čio­ju į meš­ke­res“, – juo­kau­ja po­li­ti­kas.

Ką da­ry­ti, kai lais­va­lai­kio po­mė­gių no­ri­si, o lai­ko jiems nė­ra? Anot A. Du­dė­no, iš­ei­tį vi­suo­met ga­li­ma ras­ti. Kad ir dir­bant bū­ti­nus bui­tiš­kus dar­bus, ku­rie la­biau­siai pa­tin­ka, įsi­vaiz­duo­ti, kad tai – ta­vo lais­va­lai­kis. Jam pa­čiam la­biau­siai pa­tin­ka su me­ta­lu, tech­ni­ka su­si­ję dar­bai.

Lais­vė – ap­gau­lin­ga

Tre­čia­die­niais Sei­me – ko­mi­te­tų po­sė­džiai, ket­vir­ta­die­niais ir penk­ta­die­niais – ple­na­ri­niai po­sė­džiai. Tas die­nas po rū­mų sto­gu pri­va­lu pra­leis­ti.

Ta­čiau li­ku­sias dvi dar­bo die­nas nuo Sei­mo lyg ir esi lais­vas. Mat pir­ma­die­nis gra­fi­ke skir­tas dar­bui su rin­kė­jais, o penk­ta­die­nis – su­si­ti­ki­mams ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, iš­vy­koms į ren­gi­nius. Kas ten la­bai be­su­gau­dys, kur tu, kaip, su kuo...

Ta­čiau įta­ri­mus, kad ir jis pats nau­do­ja­si to­kia „lais­ve“, pa­šne­ko­vas iš­sklai­do: „Tai to­kia ga­li­my­bė tiems, ku­rie ne­su­pran­ta, kad dirb­da­mas Sei­me, tu kar­tu ir rin­kė­jams, ir sau dir­bi. Jei esi po­li­ti­kas, jei Sei­me at­si­ra­dai ne at­si­tik­ti­nai, ne tik apie šią die­ną gal­vo­ji, bet ir po­li­ti­nį ba­ga­žą krau­ni. O jis taip leng­vai ne­su­krau­na­mas, kad pa­sė­dė­tum po­sė­džiuo­se ir to už­tek­tų.“

At­nau­ji­no dra­bu­ži­nę

Į Sei­mą at­ėju­sį nau­jo­ką sen­bu­viai vi­suo­met smal­siau ap­žiū­ri, įver­ti­na. Ne vel­tui sa­ko­ma: su­tin­ka pa­gal dra­bu­žį, pa­ly­di pa­gal pro­tą...

A. Du­dė­nas sa­ko, kad te­ko ir jam apie tai pa­gal­vo­ti. Be to, kos­tiu­mas ta­po pa­grin­di­niu dra­bu­žiu. Ta­pęs Sei­mo na­riu, sa­vo gar­de­ro­bą uk­mer­giš­kis pa­pil­dė dviem nau­jais kos­tiu­mais.

Kiek jie kai­na­vo? „Tik­rai ne­bran­giai. Ne­si­vai­kau eti­ke­čių, žiū­riu, kad dra­bu­žis pa­tik­tų, pa­to­gus bū­tų“, – ti­ki­na par­la­men­ta­ras. Sa­ko, kad šiuo me­tu jo spin­to­je ka­bo sep­ty­ni kos­tiu­mai.

Nu­mes­ti ki­log­ra­mai

Dau­ge­lis ma­no, kad ypa­tin­gos pri­vi­le­gi­jos par­la­men­ta­rams su­tei­kia­mos Sei­mo res­to­ra­nuo­se. Juo­se ne­va ir ska­niau, ir pi­giau nei ki­tur.

Šį mi­tą uk­mer­giš­kis su­griau­na: „Sei­mo res­to­ra­nai – ne pa­ti pi­giau­sia vie­ta. Mies­to ka­vi­nė­se ga­li­ma pi­giau pa­val­gy­ti. O dėl ska­nu­mo? Mais­tas ska­nus, bet kad kaž­koks iš­skir­ti­nis, tai tik­rai ne – ir kot­le­tų, ir ce­pe­li­nų bū­na.“

A. Du­dė­nas tvir­ti­na ne­san­tis daž­nas Sei­mo res­to­ra­nų lan­ky­to­jas. Pie­tums skir­tą per­trau­ką pa­pras­tai ski­ria po­kal­biams su ko­le­go­mis ar in­te­re­san­tais. Daž­nai taip ir pra­bū­na al­ka­nas iki va­ka­ro...

Lau­mė­nuo­se va­ka­re lau­kia mo­ti­nys­tės atos­to­gų iš­ėju­sios žmo­nos pa­ruoš­ta va­ka­rie­nė.

Ta­čiau pie­tų pra­lei­di­nė­ji­mas jau „su­val­gė“ aš­tuo­nis Sei­mo na­rio ki­log­ra­mus. Tiek svo­rio nu­me­tė nuo ru­dens – kai at­si­sė­do į par­la­men­ta­ro kė­dę.

Pa­dik­tuos žie­ma

Ry­te – vėl ke­lio­nė į Vil­nių. Iki šiol va­ži­nė­ja tuo pa­čiu prieš še­še­rius me­tus pirk­tu 2004 me­tų ga­my­bos au­to­mo­bi­liu „Peu­ge­ot 607“.

Kol kas jo at­si­sa­ky­ti ne­ke­ti­na. Ta­čiau abe­jo­ja, ar įveiks šis au­to­mo­bi­lis žie­mą už­pus­ty­tus kai­mo ke­lius. Jei ku­rį ry­tą įklius į snie­go spąs­tus, teks pa­gal­vo­ti apie ga­lin­ges­nį, la­biau kai­mo ke­liams tin­kan­tį.

Ar ne­bū­tų pi­giau ke­liau­ti į sos­ti­nę su­si­ko­o­pe­ra­vus? Kad ir su ki­tu uk­mer­giš­kiu Sei­mo na­riu ben­dra­par­tie­čiu Ka­ziu Gry­baus­ku.

„Kad man per Uk­mer­gę va­žiuo­ti ne­rei­kia. Taip di­des­nis lanks­tas su­si­da­ry­tų. Iš Lau­mė­nų iki Vil­niaus ar­čiau nei nuo mies­to – 65 ki­lo­met­rai“, – pa­aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Nu­ste­bi­no... su­ta­ri­mas

A. Du­dė­nas anks­čiau yra dir­bęs ke­lių Sei­mo na­rių ir eu­ro­par­la­men­ta­ro Zig­man­to Bal­čy­čio pa­dė­jė­ju.  

Tai­gi po Sei­mo rū­mus blaš­ky­tis ar iš­ėji­mo po ko­ri­do­rių la­bi­rin­tus ieš­ko­ti jam ne­te­ko. Visgi de­ta­lių, ku­rios nu­ste­bi­no ta­pus par­la­men­ta­ru, bū­ta.

Kad ir dar­bo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, ku­riam pri­klau­so. Ko­mi­te­to su­dė­tis la­bai „spal­vin­ga“ na­rių pri­klau­sy­mo par­ti­joms, po­li­ti­nių pa­žiū­rų at­žvil­giu.

Ne­paisant to, svars­tant klau­si­mus į akis kren­ta ne tik kon­struk­ty­vus dar­bas, ra­mios dis­ku­si­jos, bet ir drau­giš­ka ir pa­gar­bi at­mos­fe­ra. Ta­čiau vaiz­de­lis pa­si­kei­čia tiems pa­tiems ko­mi­te­to na­riams per­si­kraus­čius į ben­drą ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę.

„Gal vei­kia tai, kad esa­me prieš fil­ma­vi­mo ka­me­ras, ta­čiau daž­nai pa­si­sa­ky­mai čia tam­pa gar­ses­ni, ašt­res­ni. Re­pli­kos – kan­džios ar net įžei­džian­čios“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

San­ty­kiai – da­ly­kiš­ki

Uk­mer­giš­kis sa­ko, kad ne vie­ną ka­den­ci­ją Sei­me pra­lei­dę ko­le­gos į nau­jo­kus iš aukš­to ne­si­žval­gė, ne­ban­dė sa­vo „iš­pru­si­mo“ de­monst­ruo­ti. At­virkš­čiai – pa­ta­ri­mų ir pa­aiš­ki­ni­mų ne­gai­lė­jo, kuo ga­lė­da­mi pa­dė­jo.

Sei­me A. Du­dė­nui daž­niau­siai ten­ka ben­drau­ti su So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riais. Ta­čiau į ar­ti­mes­nes drau­gys­tes, iš­ei­nan­čias už rū­mų sie­nų, nė su vie­nu sei­mū­nu šis ben­dra­vi­mas ne­iš­si­ru­tu­lio­jo – tarp dar­bo ir ar­ti­mes­nių as­me­ni­nių san­ty­kių su ko­le­go­mis nu­brėž­ta ri­ba.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų