Siū­lo­ma re­tin­ti ug­nia­ge­sių ko­man­das

Kai­muo­se dir­ban­tys ug­nia­ge­siai tu­ri ten­kin­tis itin skur­džio­mis dar­bo są­ly­go­mis. Ti­ki­ma­si, kad pa­nai­ki­nus ke­lias ug­nia­ge­sių ko­man­das, su­tau­py­tas lė­šas bus ga­li­ma skir­ti li­ku­sių­jų re­konst­ruk­ci­jai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Daž­nai kai­mo ko­man­dos į gais­rus at­sku­ba pir­mos.


 

Ra­jo­ne įsteig­tos dvi ug­nia­ge­sių tar­ny­bos, at­lie­kan­čios vie­no­das funk­ci­jas, – Vil­niaus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bei Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nė tar­ny­ba.

Ta­čiau šios dvi įstai­gos dir­ba la­bai skir­tin­go­mis są­ly­go­mis.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba įsi­kū­ru­si šiuo­lai­kiš­kai įreng­to­se, dar­buo­to­jams pa­to­gio­se, tech­ni­kai tin­ka­mo­se pa­tal­po­se.

Tuo tar­pu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nė tar­ny­ba su sa­vo ma­te­ria­li­niais iš­tek­liais ir dar­bo są­ly­go­mis ša­lia jos at­ro­do lyg naš­lai­tė. Šios tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­mal­das Rač­kaus­kas sa­ko, kad iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų lė­šų vos už­ten­ka trans­por­to ir pa­sta­tų eks­plo­a­ta­ci­nėms iš­lai­doms pa­deng­ti. Tar­ny­ba iš ra­jo­no biu­dže­to nė­ra fi­nan­suo­ja­ma.

Be­veik vi­si pa­sta­tai, ku­riuo­se įsi­kū­ru­sios kai­mo ug­nia­ge­sių ko­man­dos, ne­bu­vo re­mon­tuo­ti de­šimt­me­čius. Kai ku­rie iš jų pa­sta­ty­ti be­veik prieš pu­sę šimt­me­čio.

Pa­tal­pos bu­vo sta­ty­tos kur kas ma­žes­nėms gais­ri­nėms ma­ši­noms. Jei anks­čiau po po­rą to­nų van­dens į gais­ri­nes tilp­da­vo, da­bar di­džiu­lė­se cis­ter­no­se ga­be­na­ma dau­giau nei 8 to­nos.

Pa­sak R. Rač­kaus­ko, kai kur ga­ra­žų sie­no­se ply­tos iš­pjau­tos, kad au­to­mo­bi­liai įva­žiuo­ti tilp­tų. Pa­sta­tus di­din­ti rei­kia ne tik į plo­tį. Kai ku­rio­se ko­man­do­se vi­sas sto­go kon­struk­ci­jas bū­ti­na pa­kel­ti, kad šiuo­lai­kiš­ka gais­ri­nė tech­ni­ka tilp­tų ga­ra­že.

Nie­kur nė­ra at­ski­rų pa­tal­pų gais­ri­nio in­ven­to­riaus lai­ky­mui, re­mon­tui, prie­žiū­rai, są­ly­gų gais­ri­nių žar­nų džio­vi­ni­mui.

„Apie ko­kią eko­lo­gi­ją ga­li­ma kal­bė­ti, jei po gais­ro au­to­mo­bi­liai plau­na­mi tie­siog kie­me, o va­ly­mo įren­gi­nių nau­do­to van­dens su­rin­ki­mui nė­ra?“ – ke­lia vir­ši­nin­kas ir ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas.

 

Tu­a­le­tai – lau­ke

 

Ug­nia­ge­sių dar­bo ir po­il­sio są­ly­gų nor­ma­lio­mis taip pat ne­pa­va­din­si: kai­mo ug­nia­ge­siai ne­tu­ri du­šo, karš­to van­dens. O Va­lų ko­man­dai cen­tra­li­zuo­tai ne­tie­kia­mas joks van­duo.

Ką jau kal­bė­ti apie tai, kad nė­ra pa­tal­pų, ku­rio­se pa­ro­mis bu­din­tys dar­buo­to­jai ga­lė­tų pa­val­gy­ti, kai net „sa­vo rei­ka­lais“ jie tu­ri min­ti į bū­de­lę lau­ke. Ten­ka ap­sie­iti ir be at­ski­rų pa­tal­pų po­il­siui nak­tį.

Se­niai gal­vo­ja­ma, kaip pa­ge­rin­ti tar­ny­bos ma­te­ria­li­nę ba­zę, žmo­nių dar­bo są­ly­gas. Pa­sak R. Rač­kaus­ko, su­da­ry­tas per­spek­ty­vi­nis 2014–2018 me­tų pla­nas. Ka­dan­gi tar­ny­bai ski­ria­mos vals­ty­bės lė­šos – per men­kos rim­tai pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­jai, jį įgy­ven­din­ti įma­no­ma tik op­ti­mi­za­vus tar­ny­bos veik­lą.

 

„Au­ko­ja“ Ja­ku­tiš­kių ko­man­dą

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos tin­klą ra­jo­ne šiuo me­tu su­da­ro aš­tuo­nios ug­nia­ge­sių ko­man­dos – Sie­si­kų, Ja­ku­tiš­kių, Še­šuo­lių, Tau­jė­nų, Va­lų, Vep­rių ir Se­na­mies­čio.

Pa­gal Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to stan­dar­tus Uk­mer­gei „pri­klau­so“ tu­rė­ti še­šias ko­man­das. Stan­dar­tai su­da­ry­ti at­si­žvel­giant į ra­jo­no te­ri­to­ri­jos dy­dį bei gy­ven­to­jų skai­čių. Jei sa­vi­val­dy­bė nu­spren­džia tu­rė­ti tan­kes­nį gais­ri­nių tin­klą, pa­pil­do­mas ko­man­das tu­ri pa­ti ir fi­nan­suo­ti.

Jei bus nu­spręs­ta pa­klus­ti Vy­riau­sy­bės nu­ma­ty­tiems stan­dar­tams ir pa­lik­ti ra­jo­ne še­šias ko­man­das, pir­miau­siai šias op­ti­mi­za­ci­jos prie­mo­nes pa­jus Ja­ku­tiš­kių ug­nia­ge­siai – ši ko­man­da bus pa­nai­kin­ta.

Anot vir­ši­nin­ko, Ja­ku­tiš­kiai pa­si­rink­ti, nes jie la­biau­siai su­pa­mi ap­lin­ki­nių ko­man­dų – Sie­si­kų, Tau­jė­nų, Vep­rių, Se­na­mies­čio.

Pa­si­do­mė­jus, ar jos tik­rai ne per to­li vie­na nuo ki­tos, R. Rač­kaus­kas pa­aiš­ki­no, kad dis­lo­ka­ci­jos vie­tos nu­sta­to­mos va­do­vau­jan­tis de­par­ta­men­to su­da­ry­tu va­di­na­muo­ju „den­gi­mo pla­nu“.

Pa­gal jį vie­na nuo ki­tos gais­ri­nin­kų ko­man­dos ra­jo­ne tu­ri bū­ti nu­to­lu­sios taip, kad į bet ku­rią įvy­kio vie­tą ma­žiau­siai 4 ug­nia­ge­siai ga­lė­tų at­vyk­ti per 18 mi­nu­čių. Per tiek lai­ko ga­li bū­ti įvei­kia­mas apie 10–15 ki­lo­met­rų at­stu­mas pri­klau­so­mai nuo vie­to­vės, oro są­ly­gų, tech­ni­kos ga­li­my­bių.

 

Ti­ki­si „na­tū­ra­lios at­ran­kos“

 

R. Rač­kaus­kas ti­ki­na, kad at­leis­ti žmo­nių ne­ke­ti­na. Pen­kis šiuo me­tu Ja­ku­tiš­kiuo­se dir­ban­čius gais­ri­nin­kus per­kels ki­tur.

Vis dėlto pa­gal pa­reng­tą pla­ną tar­ny­bo­je dar­buo­to­jų at­ei­ty­je tu­rė­tų ma­žė­ti. Anot vir­ši­nin­ko, nu­sta­ty­tas „po­pie­ri­nis“ pa­rei­gy­bių skai­čius ma­ži­na­mas be dras­tiš­kų prie­mo­nių – jau ku­rį lai­ką ne­be­pri­ima­ma nau­jų dar­buo­to­jų se­nie­siems iš­ėjus sa­vo no­ru ar į pen­si­ją.

At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma įsteig­ti ug­nia­ge­sių ko­man­dą Pa­bais­ke. Mat įvy­kus ne­lai­mei ar­ti­miau­sios gais­ri­nės – tik Vep­riuo­se bei Uk­mer­gė­je. Į Pa­bais­ką ke­ti­na­ma per­kel­ti mies­te įsi­kū­ru­sią Se­na­mies­čio ug­nia­ge­sių ko­man­dą.

Ta­čiau į stan­dar­tus vis tiek ne­tel­pa dar vie­na kai­mo gais­ri­nė. Ku­rios bus at­si­sa­ky­ta, iki ga­lo ne­nu­spręs­ta.

Nu­ma­ty­tam pla­nui jau pri­ta­rė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos ma­te­ria­li­nę būk­lę ver­ti­nu­si dar­bo gru­pė. Ti­ki­ma­si, kad pa­nai­ki­nus ke­lias ug­nia­ge­sių ko­man­das su­ta­py­tas lė­šas bus ga­li­ma skir­ti li­ku­sių­jų re­konst­ruk­ci­joms.

Per­spek­ty­vi­nia­me pla­ne nu­ma­ty­ta, kad ki­tais me­tais bus at­lik­ta Žel­vos ug­nia­ge­sių ko­man­dos pa­sta­to re­no­va­ci­ja. Per pen­ke­rius me­tus tu­rė­tų bū­ti su­re­mon­tuo­tos vi­sų ki­tų ko­man­dų pa­tal­pos.

Ki­tą sa­vai­tę pla­ną dar tu­ri svars­ty­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų