Spausdinti šį puslapį

Siū­lo­ma re­tin­ti ug­nia­ge­sių ko­man­das

Kai­muo­se dir­ban­tys ug­nia­ge­siai tu­ri ten­kin­tis itin skur­džio­mis dar­bo są­ly­go­mis. Ti­ki­ma­si, kad pa­nai­ki­nus ke­lias ug­nia­ge­sių ko­man­das, su­tau­py­tas lė­šas bus ga­li­ma skir­ti li­ku­sių­jų re­konst­ruk­ci­jai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Daž­nai kai­mo ko­man­dos į gais­rus at­sku­ba pir­mos.


 

Ra­jo­ne įsteig­tos dvi ug­nia­ge­sių tar­ny­bos, at­lie­kan­čios vie­no­das funk­ci­jas, – Vil­niaus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bei Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nė tar­ny­ba.

Ta­čiau šios dvi įstai­gos dir­ba la­bai skir­tin­go­mis są­ly­go­mis.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba įsi­kū­ru­si šiuo­lai­kiš­kai įreng­to­se, dar­buo­to­jams pa­to­gio­se, tech­ni­kai tin­ka­mo­se pa­tal­po­se.

Tuo tar­pu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nė tar­ny­ba su sa­vo ma­te­ria­li­niais iš­tek­liais ir dar­bo są­ly­go­mis ša­lia jos at­ro­do lyg naš­lai­tė. Šios tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­mal­das Rač­kaus­kas sa­ko, kad iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų lė­šų vos už­ten­ka trans­por­to ir pa­sta­tų eks­plo­a­ta­ci­nėms iš­lai­doms pa­deng­ti. Tar­ny­ba iš ra­jo­no biu­dže­to nė­ra fi­nan­suo­ja­ma.

Be­veik vi­si pa­sta­tai, ku­riuo­se įsi­kū­ru­sios kai­mo ug­nia­ge­sių ko­man­dos, ne­bu­vo re­mon­tuo­ti de­šimt­me­čius. Kai ku­rie iš jų pa­sta­ty­ti be­veik prieš pu­sę šimt­me­čio.

Pa­tal­pos bu­vo sta­ty­tos kur kas ma­žes­nėms gais­ri­nėms ma­ši­noms. Jei anks­čiau po po­rą to­nų van­dens į gais­ri­nes tilp­da­vo, da­bar di­džiu­lė­se cis­ter­no­se ga­be­na­ma dau­giau nei 8 to­nos.

Pa­sak R. Rač­kaus­ko, kai kur ga­ra­žų sie­no­se ply­tos iš­pjau­tos, kad au­to­mo­bi­liai įva­žiuo­ti tilp­tų. Pa­sta­tus di­din­ti rei­kia ne tik į plo­tį. Kai ku­rio­se ko­man­do­se vi­sas sto­go kon­struk­ci­jas bū­ti­na pa­kel­ti, kad šiuo­lai­kiš­ka gais­ri­nė tech­ni­ka tilp­tų ga­ra­že.

Nie­kur nė­ra at­ski­rų pa­tal­pų gais­ri­nio in­ven­to­riaus lai­ky­mui, re­mon­tui, prie­žiū­rai, są­ly­gų gais­ri­nių žar­nų džio­vi­ni­mui.

„Apie ko­kią eko­lo­gi­ją ga­li­ma kal­bė­ti, jei po gais­ro au­to­mo­bi­liai plau­na­mi tie­siog kie­me, o va­ly­mo įren­gi­nių nau­do­to van­dens su­rin­ki­mui nė­ra?“ – ke­lia vir­ši­nin­kas ir ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas.

 

Tu­a­le­tai – lau­ke

 

Ug­nia­ge­sių dar­bo ir po­il­sio są­ly­gų nor­ma­lio­mis taip pat ne­pa­va­din­si: kai­mo ug­nia­ge­siai ne­tu­ri du­šo, karš­to van­dens. O Va­lų ko­man­dai cen­tra­li­zuo­tai ne­tie­kia­mas joks van­duo.

Ką jau kal­bė­ti apie tai, kad nė­ra pa­tal­pų, ku­rio­se pa­ro­mis bu­din­tys dar­buo­to­jai ga­lė­tų pa­val­gy­ti, kai net „sa­vo rei­ka­lais“ jie tu­ri min­ti į bū­de­lę lau­ke. Ten­ka ap­sie­iti ir be at­ski­rų pa­tal­pų po­il­siui nak­tį.

Se­niai gal­vo­ja­ma, kaip pa­ge­rin­ti tar­ny­bos ma­te­ria­li­nę ba­zę, žmo­nių dar­bo są­ly­gas. Pa­sak R. Rač­kaus­ko, su­da­ry­tas per­spek­ty­vi­nis 2014–2018 me­tų pla­nas. Ka­dan­gi tar­ny­bai ski­ria­mos vals­ty­bės lė­šos – per men­kos rim­tai pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­jai, jį įgy­ven­din­ti įma­no­ma tik op­ti­mi­za­vus tar­ny­bos veik­lą.

 

„Au­ko­ja“ Ja­ku­tiš­kių ko­man­dą

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos tin­klą ra­jo­ne šiuo me­tu su­da­ro aš­tuo­nios ug­nia­ge­sių ko­man­dos – Sie­si­kų, Ja­ku­tiš­kių, Še­šuo­lių, Tau­jė­nų, Va­lų, Vep­rių ir Se­na­mies­čio.

Pa­gal Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to stan­dar­tus Uk­mer­gei „pri­klau­so“ tu­rė­ti še­šias ko­man­das. Stan­dar­tai su­da­ry­ti at­si­žvel­giant į ra­jo­no te­ri­to­ri­jos dy­dį bei gy­ven­to­jų skai­čių. Jei sa­vi­val­dy­bė nu­spren­džia tu­rė­ti tan­kes­nį gais­ri­nių tin­klą, pa­pil­do­mas ko­man­das tu­ri pa­ti ir fi­nan­suo­ti.

Jei bus nu­spręs­ta pa­klus­ti Vy­riau­sy­bės nu­ma­ty­tiems stan­dar­tams ir pa­lik­ti ra­jo­ne še­šias ko­man­das, pir­miau­siai šias op­ti­mi­za­ci­jos prie­mo­nes pa­jus Ja­ku­tiš­kių ug­nia­ge­siai – ši ko­man­da bus pa­nai­kin­ta.

Anot vir­ši­nin­ko, Ja­ku­tiš­kiai pa­si­rink­ti, nes jie la­biau­siai su­pa­mi ap­lin­ki­nių ko­man­dų – Sie­si­kų, Tau­jė­nų, Vep­rių, Se­na­mies­čio.

Pa­si­do­mė­jus, ar jos tik­rai ne per to­li vie­na nuo ki­tos, R. Rač­kaus­kas pa­aiš­ki­no, kad dis­lo­ka­ci­jos vie­tos nu­sta­to­mos va­do­vau­jan­tis de­par­ta­men­to su­da­ry­tu va­di­na­muo­ju „den­gi­mo pla­nu“.

Pa­gal jį vie­na nuo ki­tos gais­ri­nin­kų ko­man­dos ra­jo­ne tu­ri bū­ti nu­to­lu­sios taip, kad į bet ku­rią įvy­kio vie­tą ma­žiau­siai 4 ug­nia­ge­siai ga­lė­tų at­vyk­ti per 18 mi­nu­čių. Per tiek lai­ko ga­li bū­ti įvei­kia­mas apie 10–15 ki­lo­met­rų at­stu­mas pri­klau­so­mai nuo vie­to­vės, oro są­ly­gų, tech­ni­kos ga­li­my­bių.

 

Ti­ki­si „na­tū­ra­lios at­ran­kos“

 

R. Rač­kaus­kas ti­ki­na, kad at­leis­ti žmo­nių ne­ke­ti­na. Pen­kis šiuo me­tu Ja­ku­tiš­kiuo­se dir­ban­čius gais­ri­nin­kus per­kels ki­tur.

Vis dėlto pa­gal pa­reng­tą pla­ną tar­ny­bo­je dar­buo­to­jų at­ei­ty­je tu­rė­tų ma­žė­ti. Anot vir­ši­nin­ko, nu­sta­ty­tas „po­pie­ri­nis“ pa­rei­gy­bių skai­čius ma­ži­na­mas be dras­tiš­kų prie­mo­nių – jau ku­rį lai­ką ne­be­pri­ima­ma nau­jų dar­buo­to­jų se­nie­siems iš­ėjus sa­vo no­ru ar į pen­si­ją.

At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma įsteig­ti ug­nia­ge­sių ko­man­dą Pa­bais­ke. Mat įvy­kus ne­lai­mei ar­ti­miau­sios gais­ri­nės – tik Vep­riuo­se bei Uk­mer­gė­je. Į Pa­bais­ką ke­ti­na­ma per­kel­ti mies­te įsi­kū­ru­sią Se­na­mies­čio ug­nia­ge­sių ko­man­dą.

Ta­čiau į stan­dar­tus vis tiek ne­tel­pa dar vie­na kai­mo gais­ri­nė. Ku­rios bus at­si­sa­ky­ta, iki ga­lo ne­nu­spręs­ta.

Nu­ma­ty­tam pla­nui jau pri­ta­rė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos ma­te­ria­li­nę būk­lę ver­ti­nu­si dar­bo gru­pė. Ti­ki­ma­si, kad pa­nai­ki­nus ke­lias ug­nia­ge­sių ko­man­das su­ta­py­tas lė­šas bus ga­li­ma skir­ti li­ku­sių­jų re­konst­ruk­ci­joms.

Per­spek­ty­vi­nia­me pla­ne nu­ma­ty­ta, kad ki­tais me­tais bus at­lik­ta Žel­vos ug­nia­ge­sių ko­man­dos pa­sta­to re­no­va­ci­ja. Per pen­ke­rius me­tus tu­rė­tų bū­ti su­re­mon­tuo­tos vi­sų ki­tų ko­man­dų pa­tal­pos.

Ki­tą sa­vai­tę pla­ną dar tu­ri svars­ty­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)