Išrinktas savivaldybės administracijos direktorius

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus vairą rajono taryba patikėjo Dariui Varnui. Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus vairą rajono taryba patikėjo Dariui Varnui. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Antradienį vyko neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame balsuojant administracijos direktoriumi išrinktas visuomeninio rinkimų komiteto „Tavo Ukmergė“ lyderis Darius Varnas.

Praėjusiame, taip pat neeiliniame, rajono tarybos posėdyje rajono meras Rolandas Janickas svarstymui teikė tik vicemerės kandidatūrą. Pasiūlė į šias pareigas A. Balčiūnienę – tam buvo pritarta. A. Balčiūnienė pareigas jau eina.

Tačiau kitos svarbios pozicijos – administracijos direktoriaus – siūlymo meras tada nepateikė. Argumentavo, kad negauta VSD pažyma, suteikianti teisę dirbti su slaptais dokumentais. Tuo nepatenkinta tarybos narių dauguma išreiškė labai kategorišką poziciją – iš salės išėjo.

Štai todėl šią savaitę, antradienį, buvo skubiai sušauktas antras neeilinis posėdis, kuriame meras pagaliau teikė kandidatūrą į direktoriaus postą.

Posėdyje dalyvavo 23 iš 25 išrinktų tarybos narių.

Rajono meras R. Janickas informavo apie gautą tarybos narių paklausimą dėl praėjusio posėdžio klausimo – administracijos direktoriaus skyrimo svarstymo. Tarybos narių teigimu, Valstybės saugumo departamento (VSD) išvada ir leidimas susipažinti su įslaptinta informacija nėra būtini skiriant asmenis į pareigas, todėl buvo prašoma paaiškinti, kodėl klausimas nebuvo svarstomas.

Meras pabrėžė, kad VSD išvada yra būtina. Valstybės tarnybos įstatymas numato, kad, jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme yra nustatytas specialusis reikalavimas atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kandidatūra patikrinama iki asmens priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas.

VSD apie šią prievolę yra atkreipusi savivaldybių dėmesį atskiru raštu, kuriame taip pat pabrėžiama, kad tikrinimas dėl galimybės savivaldybės administracijos direktoriui ar pavaduotojui išduoti leidimą turi būti inicijuotas prieš skiriant šiuos asmenis į pareigas, o sprendimas dėl paskyrimo priimamas tik gavus išvadą.

„Po gegužės 9 d. posėdžio dar kartą susisiekus su VSD darbuotojais buvo gauta informacija, kad kandidatūrų tikrinimas užtruks apie mėnesį. Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo nuostatas dėl asmenų paskyrimo į vadovaujančias pozicijas termino per du mėnesius ir įvertinus Lietuvos savivaldybių praktiką, buvo kreiptasi į Vyriausybės atstovą dėl galimybės savivaldybės administracijos direktorių į pareigas paskirti negavus VSD išvados. Buvo patikinta, kad šiuo atveju pastabos iš Vyriausybės atstovo tarnybos dėl sprendimo projekto nebūtų inicijuojamos“, – aiškino rajono meras.

Pasak jo, suderinus sprendimo projekto formuluotę su Vyriausybės atstovu numatytas savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimas.

Sulaukė klausimų

Prieš teikdamas kandidatūrą R. Janickas pažymėjo, jog buvo atsižvelgiama į tai, kokį pasitikėjimą gavo rinkimus laimėję sąrašai. Visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Ukmergė“, rinkėjų valia taryboje gavęs 5 mandatus, į administracijos direktoriaus postą teikė šio komiteto lyderio Dariaus Varno kandidatūrą.

R.Janickas jam ir pasiūlė eiti administracijos direktoriaus pareigas.

Klausimų ir pastabų dėl šio teikimo uždavė socialdemokratų partijos atstovai.

Kazys Grybauskas paprašė įvardyti kitus pretendentus į šį postą. Meras atsakė, kad nuo Darbo partijos, kuri taip pat rinkimuose iškovojo 5 mandatus, siūlytas Salvijus Stimburys. „Tačiau suprantu, kad turime būti pragmatiški ir turime matyti daugumą taryboje“, – kalbėjo meras.

A.Dudėnas apgailestavo, kad nebuvo siūlyti jų partijos kandidatai.

Pats kandidatas D. Varnas pasidžiaugė, kad pagaliau teikimo klausimas išsisprendė, dėkojo savo komandai už tvirtą palaikymą. Tikino, kad administracijai yra kur pasitempti ir padirbėti, kad būtų išpildyti visų gyventojų lūkesčiai. 

Taip pat išreiškė nuomonę, kad vadovavimas savivaldybės administracijai panašus į vadovavimą bet kuriai įmonei. O jis turi 12 metų vadovavimo įmonės padaliniui patirties.

Pretendentui klausimų taip pat uždavė socialdemokratai. K. Grybauskas prašė išvardyti penkis pagrindinius numatomus darbus.  D. Varnas sako apie tai kalbėsiąs, kai jau užims pareigas.

S.Jackūnas teiravosi nuomonės apie Ukmergės butų ūkio ir miesto seniūnijos veiklas. Kandidatas atsakė, kad dėl Butų ūkio mato rimtų problemų – ukmergiškių skundų yra daugybė. Miesto seniūnės darbo veiklos kritikuoti nenorėtų – mano, kad rezultatai šioje srityje priklauso nuo seniūnijai skiriamo finansavimo.

Į klausimą dėl nemokamo viešojo transporto Ukmergėje, kas  buvo numatyta jo vadovaujamo rinkimų komiteto programoje, atsakė, kad perspektyvas šiuo klausimu tikrai mato.

Balsavo slaptai

Po visų klausimų ir pasisakymų už administracijos direktoriaus kandidatūrą balsuota slaptu balsavimu.

Rezultatai parodė, kad 17 posėdžio dalyvių balsavo už šią kandidatūrą, 4 – prieš, vienas susilaikė, vienas biuletenis rastas sugadintas.

Nutarta paskirti Darių Varną Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu „kitą dieną po to, kai jis neteks rajono savivaldybės tarybos nario mandato, bet ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų nuo pareiškimo dėl savivaldybės tarybos nario mandato atsisakymo pateikimo“.

Sprendime dėl paskyrimo pažymima, kad „eidamas direktoriaus pareigas jis gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija rajono savivaldybės administracijoje tik gavus Valstybės saugumo departamento jo kandidatūros tikrinimo išvadą ir priėmus sprendimą, kad šiam asmeniui gali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija“.

D.Varnui atsisakius tarybos nario mandato, jis turėtų atitekti visuomeniniame rinkimų sąraše „Tavo Ukmergė“ žemiau esančiam nariui. Tai – advokatas Valdas Kersnauskas.

Nustatyti algų dydžiai

Tarybos sprendimu nustatyti  Ukmergės rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus darbo užmokesčio dydžiai.

Mero ir mero pavaduotojo darbo užmokestis nustatomas pagal  Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą: nustatyti pareiginės algos koeficientai atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių: mero – 18 (baziniais dydžiais), mero pavaduotojo – 15 (baziniais dydžiais).

Priedą už ištarnautus valstybei metus sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus metus. Priedas negali viršyti 30 proc. pareiginės algos.

Administracijos direktoriaus darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, kuriame nustatytas pareiginės algos koeficiento intervalas – nuo 14,5 iki 17,5 (baziniais dydžiais).

Nustatytas administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientas – 17 (baziniais dydžiais).

Priedą už tarnybos stažą sudaro 1 proc. už kiekvienus tarnybos metus. Priedas negali viršyti 30 proc. direktoriaus pareiginės algos. Šiuo metu bazinis dydis yra 173 Eur.

Socialdemokratai priminė, kad ankstesniojo savivaldybės administracijos direktoriaus Stasio Jackūno alga buvo koeficientu mažesnė.

Meras paaiškino, kad toks algos dydis pasiūlytas, atsižvelgiant į darbo krūvį, mero, skyrių vedėjų algų dydžius.

Garbės pilietė

Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai šiemet buvo pateikta Želvos gimnazijos muziejaus vadovės Zitos Kriaučiūnienės kandidatūra. Ją pateikė Želvos bendruomenė.

Taip įvertinta Z. Kriaučiūnienės veikla tyrinėjant Želvos krašto istoriją ir kultūrą, žydų istoriją bei švietėjišką veiklą ir darbą su jaunimu.

Z.Kriaučiūnienė yra keliolikos leidinių apie Želvos kraštą autorė, paminklų, kitų mažosios architektūros statinių šiame krašte iniciatorė, pelniusi nemažai apdovanojimų už muziejinę veiklą, dirba su vaikais, jaunimu, rengia ir įgyvendina projektus.

Savivaldybės taryba šiai kandidatūrai pritarė. Apdovanojimas bus įteiktas Ukmergės miesto šventės metu, birželio 1 d., vyksiančiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Sudaryti komitetai

Balsuojant pritarta sudaryti 5 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos komitetus.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas: Stasys Jackūnas, Kęstutis Jurkevičius, Ramūnas Nanartavičius, Darius Varnas, Kęstutis Zinkevičius.

Kaimo ir aplinkosaugos komitetas: Angelė Jokubynienė, Janina Galiauskienė, Algirdas Kopūstas, Valdas Petronis, Dalius Varnas.

Savivaldybės ūkio komitetas: Agnė Balčiūnienė, Juozas Galiauskas, Kazys Grybauskas, Vidmantas Krikštaponis, Valdas Mikalajūnas.

Sveikatos ir socialinės paramos komitetas: Arūnas Civilka, Arūnas Dudėnas, Romas Pivoras, Arvydas Pėšina, Justas Šakalys.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas: Audronė Augustėnienė, Andrius Kalesnikas, Aušrinė Stočkutė, Danutė Užkurėlytė.

Į tarybą išrinktas V. Petronis dėl ligos tarybos nario priesaikos dar nepriėmė. Po priesaikos jis dirbs Kaimo ir aplinkosaugos komitete.

Taip pat korekcijos komitetuose bus, kai D. Varnas atsisakys tarybos nario mandato.

Vietos savivaldos įstatymas numato, kad komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių. Sudarant komitetus (išskyrus Kontrolės), laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

Pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Tarybos narys privalo būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu. Meras negali būti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų nariu.

Delegavo I

Balsuojant nutarta deleguoti tarybos narę, vicemerę A. Balčiūnienę į Vilniaus regiono plėtros tarybą savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių, Vyriausybės paskirto asmens ir socialinių ir ekonominių partnerių atstovų. Narius į šią tarybą deleguoja savivaldybių tarybos pagal savivaldybės gyventojų skaičių. Turinčios iki 50 000 gyventojų deleguoja 1 narį.

Delegavo II

Tarybos narė Janina Galiauskienė deleguota atstovauti Ukmergės rajono savivaldybei Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryboje.

Teritorinėje ligonių kasoje 4 metams sudaroma stebėtojų taryba. Į ją įeina Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, Valstybinės ligonių kasos atstovas ir po vieną į aptarnaujamą teritoriją įeinančių savivaldybių tarybų deleguotą atstovą – tarybos narį.

Šios tarybos nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys specialių žinių, leidžiančių kompetentingai ir skaidriai nagrinėti bei spręsti privalomojo sveikatos draudimo klausimus.

Atstovaus suvažiavime

Rajono meras R. Janickas atstovaus mūsų savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime.

Išrinkti atstovais suvažiavime: A. Balčiūnienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), V. Krikštaponis (Darbo partija).

Taip pat buvo pasiūlyta  balsuoti už tai, kad savivaldybės meras atstovautų Ukmergės rajono savivaldybei UAB „VAATC“ stebėtojų taryboje.

Tačiau tarybos narys Kęstutis Jurkevičius pasiūlė vietoje mero vicemerę A. Balčiūnienę.

Jam buvo paaiškinta, kad R. Janickas geriausiai įsigilinęs į komunalinių atliekų sritį, o, be to, šioje taryboje dirba kitų savivaldybių merai. Pati A. Balčiūnienė taip pat, sakė, kad R. Janickas šią sritį išmano geriau ir atstovavimą patikėtų merui.

Nepaisant to, K. Jurkevičius vis tiek kvietė balsuoti už jo siūlymą.

Aptarti situaciją Kęstutis Zinkevičius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) paprašė penkių minučių pertraukos.

Pasitarti į koridorių išėjo „dauguma daugumoje“ – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, visuomeninio komiteto „Tavo Ukmergė“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai.

Grįžus K. Jurkevičius savo siūlymą atsiėmė. Buvo nubalsuota už tai, kad rajono savivaldybei UAB „VAATC“ stebėtojų taryboje atstovautų R. Janickas.

Ragina keisti

Savivaldybės Rinkliavų poskyrio vedėja Zita Morkūnienė informavo apie gautą Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teikimą dėl Vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo.

Šių nuostatų 40 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos lengvatos nustatomos savivaldybės sprendimu.

Savivaldybės taryba yra patvirtinusi lengvatinius rinkliavų dydžius atskiroms mokėtojų grupėms ir turto objektams, kurie taikomi pagal seniūnų pateiktus ir administracijos direktoriaus patvirtintus sąrašus, be atskiro mokėtojo prašymo.

Lengvatiniai tarifai yra taikomi: netinkamiems naudoti turto objektams, kuriems skaičiuojama tik pastovioji rinkliavos dalis, kuri sudaro apie 5 proc. įprastinio rinkliavos dydžio; gyvenamosios paskirties turto objektams, šalia kurių nėra galimybės pastatyti individualių konteinerių, kintamoji dedamoji nustatyta 50 proc. mažesnė nei įprastiniams turto objektams.

Pagal mokėtojų pateiktas pažymas rinkliavos kintamoji dedamoji neskaičiuojama gyventojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties turto objektu ir yra deklaruoti Ukmergės rajono savivaldybėje, tačiau studijuoja ar dirba kitose savivaldybėse.

Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad išimtinė tarybos kompetencija yra sprendimų priėmimas teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas.

Meras kreipėsi į Vyriausybės atstovą, prašant klausimą dėl vietinės rinkliavos lengvatų nagrinėti kartu su vietinės rinkliavos dydžiais, kurie nustatomi kiekvienų metų pabaigoje. Gegužės 20 d. Vyriausybės atstovo leidimas buvo gautas.

Įgyvendinimui nepasirengta

Seimas pernai gruodį priėmė Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą ir, išskyrus vieno straipsnio kelias dalis, jis įsigaliojo nuo šių metų kovo.

Tačiau Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė atkreipė dėmesį, kad Ukmergėje šio įstatymo įgyvendinimui nepasirengta. Reikalauja, kad Ukmergėje būtų įgyvendinamos jo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos, kuriose nustatyta, jog savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu.

Įstatyme nustatyta, jog savivaldybių tarybos šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus turėjo priimti iki vasario 28 d. Tačiau Ukmergėje iki šiol nėra sudaryta savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, nepatvirtinta jos sudėtis ir nuostatai. Reikalaujama neatidėliojant ištaisyti trūkumus.

Šią informaciją pristačiusi savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė taip pat informavo vyksiančiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje., kad klausimo nagrinėjimas jau numatytas kitą savaitę

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+7 # džiugu 2019-05-27 17:40
kad ir kaip bebūtų, blogiau jau nebus. džiugu, kad bus permainų.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Krašto turtas
Praeities integracija

Vilkmerge restoranas

Ar planuojate skiepytis nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų