Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­giš­kių „pa­ga­min­tas“ pro­duk­tas iš va­ly­mo įren­gi­nių jau ke­liau­ja į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę bu­vu­sia­me Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­ne. Ta­čiau aiš­kė­ja pro­ble­mos – trūks­ta ža­lių­jų at­lie­kų, ku­rių kom­pos­to ga­my­bo­je tu­ri bū­ti dvi­gu­bai dau­giau nei pa­ties dum­blo. Pa­di­dė­ju­sios įmo­nės iš­lai­dos grei­čiau­siai guls ant gy­ven­to­jų pe­čių...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Grigorijus Malčanovas sako, kad po priedanga gaminamo komposto gamyba šalyje – naujovė.

Plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius penk­to­kams Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos rū­pes­čiu tu­rė­ju­sios gau­ti mo­kyk­los jų ne­su­lau­kė. Be kom­piu­te­rių li­ko ir dvi mū­sų ra­jo­no įstai­gos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nors šil­dy­mo se­zo­nas pra­si­dės už ge­ro mė­ne­sio, dau­ge­lis uk­mer­giš­kių jau mi­na sa­vi­val­dy­bės slenks­tį dėl kom­pen­sa­ci­jų. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai prog­no­zuo­ja, kad ky­lan­ti du­jų kai­na iš­au­gins ir pra­šan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jų skai­čių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Lie­tu­vo­je in­ten­sy­viai ren­gia­ma­si spa­lio 14 d. vyk­sian­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mams.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę VRK po­sė­dy­je su­da­ry­tos Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­doje rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku VRK siū­ly­mu pa­skir­tas Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Hu­ber­tas Ži­žys.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Su­da­ry­tos Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos pra­ne­ši­mą, jog dau­gu­ma Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­ti su pa­žei­di­mais. Dėl ga­li­mų ko­rup­ci­jos po­žy­mių vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ro­se ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ke­ti­na kreip­tis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys V. Spruo­gis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

V. Spruo­gis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tė klau­si­mą dėl svei­ka­tos sis­te­mos vie­šų­jų įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mo pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lies nu­sta­ty­mo ir jam pri­ta­rė.

Pa­ste­bi­ma nau­ja nu­si­kal­ti­mų rū­šis – ap­va­gia­mi pra­dur­tus au­to­mo­bi­lių ra­tus kei­čian­tys vai­ruo­to­jai.

Au­to­mo­bi­liu FIAT DOBLO iš Kau­no va­žia­vęs T. S. gruo­džio 11 d. bu­vo su­sto­jęs mies­to pa­kraš­ty­je esan­čio­je sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­je. Apie 15 val. iš­va­žia­vęs iš mies­to ne­to­li Duks­ty­nos ka­pi­nių vai­ruo­to­jas pa­ju­to, kad tuš­čia vie­na au­to­mo­bi­lio pa­dan­ga.

Nors sa­vi­val­dy­bės va­do­vai nuo­lat ka­te­go­riš­kai nei­gia, kad Vil­niaus gat­vė­je ar­ti­miau­siu me­tu pa­kvips bio­ku­ro ka­ti­lės sta­ty­ba, nu­ma­ty­to­je vie­to­je jau aki­vaiz­džiai ren­gia­ma­si to­kiems dar­bams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

02-08-2_straipsnio_2_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Netoli šio kamino greičiausiai iškils ir antras...

Paviršinių kojų venų varikozė arba lėtinis venų nepakankamumas – tai liga, kuri atsiranda dėl paviršinių venų vožtuvų nesandarumo. Moterys šia liga serga 4 kartus dažniau nei vyrai. Venų liga gali pasireikšti tiek paauglystėje, tiek ir vyresniame amžiuje.

 

Sa­vi­val­dos rin­ki­mų die­ną, va­sa­rio 27-ąją, ša­lies po­li­ci­jos įstai­go­se už­re­gist­ruo­ta be­veik 200 pra­ne­ši­mų apie rin­ki­mų tvar­kos bei įsta­ty­mų pa­žei­di­mus. Tuo tar­pu nuo pir­mos iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nos li­gi sek­ma­die­nio bu­vo pra­dė­ta ke­tu­rio­li­ka iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Vie­nas jų – dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo – vyks­ta Uk­mer­gė­je.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Rinkėjo balsas gali kainuoti ir „bambalį“...

Puslapis 1417 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų