Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Prieš spalio 14 d. vyksiančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus buvo panaikintos Petronių, Tulpiakiemio, Lėno, Jakutiškių, Nuotekų, Sližių, Laumėnų, Tolučių rinkimų apylinkės, jos atitinkamai prijungtos prie Siesikų, Taujėnų, Deltuvos, Lyduokių, Veprių, Želvos rinkimų apylinkių.

Įsi­ga­lio­jus Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­soms, ša­lies pro­ku­ra­tū­ros ren­gia­si per­tvar­kai. Ji pa­lies ins­ti­tu­ci­jos struk­tū­rą, dar­buo­to­jų veik­lą. Per­mai­nos ne­ap­lenks ir mū­sų ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų skel­bi­mo ir at­šau­ki­mo tvar­kos pa­kei­ti­mams.

Sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja bus skel­bia­ma tuo at­ve­ju, kai nu­ma­to­ma, jog eks­tre­ma­lių­jų įvy­kių lik­vi­da­vi­mas ir ne­ati­dė­lio­ti­ni pa­ieš­kos dar­bai sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ga­li už­truk­ti il­giau kaip 24 va­lan­das.

Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ros po­ky­čiai aki­vaiz­dūs – nuo šios sa­vai­tės sky­riai va­di­na­mi nau­jai­siais pa­va­di­ni­mais. Įgy­ven­din­tas ir pa­grin­di­nis re­or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las – eta­tų „per­stum­dy­mas“. Su­da­ry­tas pa­rei­gy­bių są­ra­šas, iš vie­nų sky­rių į ki­tus per­kel­ti spe­cia­lis­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Savivaldybėje pučia permainų vėjai.

 

Ka­lė­dos – ste­buk­lų ir do­va­nų me­tas, ge­ru­mo vie­nas ki­tam ir kil­nių dar­bų lai­ko­tar­pis. Kai kam ge­riau­sia do­va­na ga­li tap­ti ki­to žmo­gaus krau­jas. To­dėl prieš šven­tes Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­ma ne vie­na krau­jo da­vi­mo ak­ci­ja.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­li­my­bę tap­ti krau­jo do­no­rais tu­rė­jo uk­mer­giš­kiai. Penk­ta­die­nį su­da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Krau­jas vai­kams“ žmo­nes pa­kvie­tė Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­las. Šią krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ją jis or­ga­ni­za­vo kar­tu su VšĮ Na­cio­na­li­niu krau­jo cen­tru bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­ne.

 

Ak­ci­jo­je „Krau­jas vai­kams“ da­ly­va­vo ir krau­jo da­vė Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ka­lė­dų Se­ne­liu per­si­ren­gęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Už­upy­je, prie­šais IKI pre­ky­bos cen­trą, buvęs ap­leis­tas pa­sta­tas per po­rą me­tų vir­to dai­liu na­mu­ku su gra­žiai su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. „Už­upio ka­vi­nę“ čia įkū­ru­si Zub­ric­kių šei­ma džiau­gia­si pa­ga­liau įgy­ven­di­nu­si se­ną sva­jo­nę.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Už­upio ka­vi­nės“ šei­mi­nin­kai sa­ko ilgai puoselėję savo verslo idėją.

Tę­sia­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio tur­to pe­rė­mi­mas iš jį nuo­mo­ju­sios UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Tre­čia­die­nį bu­vo per­im­tos pas­ku­ti­nės dvi ka­ti­li­nės. Jos už­da­ry­tos, o karš­to van­dens tie­ki­mas var­to­to­jams lai­ki­nai nu­trauk­tas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ


Au­to­rės nuotr. Į katilinę pa­tek­ta iš­lau­žus du­ris.

Po še­šių sa­vai­čių per­trau­kos užupiečiams vėl tie­kia­mas karš­tas van­duo. Tre­čia­die­nio va­ka­rą per var­gus bu­vo pa­leis­ta prie Vai­kų glo­bos na­mų esan­ti RK 3 ka­ti­li­nė, ši­lu­mą tie­kian­ti Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jams. Anks­čiau du­jo­mis kū­ren­ta ka­ti­li­nė pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus už­kur­ta su­skys­tin­tu ku­ru.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. RK 3 katilinė jau veikia.

Pir­ma­die­nį UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ban­dė pa­tek­ti į uk­mer­giš­kių sau­go­mą Švie­sos gat­vė­je esan­čią ka­ti­li­nę. Įmo­nės ap­sau­gi­nin­kai tai pa­da­ry­ti mė­gi­no pa­nau­do­da­mi prieš gy­ven­to­jus aša­ri­nes du­jas. Šturmui nepavykus, į katilinę patekta pro atsarginį įėjimą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­ti­li­nę sau­gan­tys žmo­nės pa­si­ry­žę jos ne­ati­duo­ti.

Dar sa­vai­tė ki­ta – ir Uk­mer­gės cen­tre pra­si­dės vi­zu­a­li­nis ru­duo. O pra­si­dės jis to­dėl, kad ga­lu­ti­nai nu­ru­duos da­bar jau gels­tan­tys kaš­to­nų la­pai. Kaš­to­nus jau be­veik de­šimt me­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je ma­siš­kai puo­la kaš­to­ni­nės ker­ša­kan­dės.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Puslapis 1418 iš 1465

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų