Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ma­tyt, nė­ra na­mų, ku­riuo­se per Ve­ly­kas gar­bin­go­je vie­to­je, pa­čia­me šven­ti­nio sta­lo vi­du­ry­je, ne­si­pui­kuo­tų lėkš­tė mar­gu­čių. Kiau­ši­nių ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai ti­ki­na, kad ke­le­tą sa­vai­čių iki Ve­ly­kų jiems – tik­ras dar­by­me­tis: kiau­ši­nių par­da­vi­mai tuo­met ge­ro­kai iš­au­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš Ve­ly­kas pa­grin­di­nis pir­ki­nys – kiau­ši­niai.

Sa­vait­ga­lį vy­ko ra­jo­ni­nės ko­man­di­nės po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bos. Ant Il­ga­jo (Šim­kū­nų ) eže­ro le­do nuo pat ry­to su­tū­pė pus­šim­tis žve­jų, ku­rie var­žė­si dėl gau­siau­sio lai­mi­kio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šal­tis žve­jams ne­bai­sus.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Pa­lan­go­je įvy­ko tūks­tan­čio sta­lų šven­tė vi­sai šei­mai „Pa­lan­gos sta­las 2012“. Tarp gau­sy­bės da­ly­vių ga­lė­jai su­tik­ti ir uk­mer­giš­kius – Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus.

 

Dai­vos Verž­bic­kie­nės  nuotr. Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai šven­tė­je Pa­lan­go­je.

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vu­sio­je An­ge­lų sar­gų mu­gė­je ne­trū­ko nei mu­zi­kos, nei ge­ro oro, nei ru­dens gė­ry­bių. Mies­te­lė­nai ne­su­pra­to tik vie­no: kuo čia dėti an­ge­lai sar­gai, juk tai – tie­siog ru­dens der­liaus šven­tė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į miesto centrą iškilmingai įvežtas derliaus pabaigtuvių vainikas.

 

Mi­nint po­li­ci­jos pro­fe­si­nę šven­tę – An­ge­lų sar­gų die­ną – bu­vo pa­gerb­ti ne tik pa­si­žy­mė­ję pa­rei­gū­nai, bet ir pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką iš­lai­kę uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­lie­tiš­kiau­sia iš­rink­ta tri­jų žmo­nių gy­vy­bes iš­gel­bė­ju­si Zim­blių šei­ma.

Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­rio An­driaus Ka­les­ni­ko kar­je­ro­je – di­de­lis šuo­lis į vir­šų. Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas jau ke­lias sa­vai­tes ei­na ūkio mi­nist­ro Ri­man­to Žy­liaus pa­ta­rė­jo pa­rei­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­drius Ka­les­ni­kas.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bai­gė­si mė­ne­sį tru­kęs pa­tik­ros lai­ko­tar­pis, ku­rios me­tu tar­nau­to­jai tu­rė­jo fik­suo­ti kiek­vie­ną dar­bo die­nos mi­nu­tę. Dar­bo gru­pė da­bar ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją, iš­gul­dy­tą tūks­tan­čiuo­se pus­la­pių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po sa­vi­val­dy­bė­je vi­są mė­ne­sį tru­ku­sios dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jos – šūs­nys ata­skai­tų.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je lan­kė­si Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je am­ba­sa­do­rius Vla­di­mi­ras Čchik­va­dzė. Vie­nos die­nos vieš­na­gės me­tu sve­čias spė­jo ap­žiū­rė­ti Uk­mer­gę, iš­ban­dy­ti ran­kos taik­lu­mą ir pa­ra­gau­ti gė­ri­mo, ku­riuo gar­sė­ja mū­sų kraš­tas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Į Uk­mer­gę am­ba­sa­do­rius at­vy­ko Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko, Lie­tu­vos San­tar­vės fon­do va­do­vo Ju­liaus Ka­zė­no kvie­ti­mu, ku­ris čia ir pri­ėmė sve­čią bei kar­tu at­va­žia­vu­sį Ru­si­jos pre­ky­bos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vą Alek­san­drą Star­ko­vą. Ne kar­tą su V. Čchik­va­dze, am­ba­sa­do­riaus pa­rei­gas pra­dė­ju­siu ei­ti prieš me­tus, ben­dra­vęs J. Ka­zė­nas at­vi­ra­vo no­rė­jęs, kad sa­vo ša­liai mū­sų vals­ty­bė­je at­sto­vau­jan­tis di­plo­ma­tas tie­siog su­si­pa­žin­tų su Uk­mer­ge. „Juk Lie­tu­va – tai ne vien Vil­nius. Lie­tu­va – tai ir Uk­mer­gė. Esam vi­sai ša­lia sos­ti­nės, in­ves­ta­vi­mo mū­sų mies­te, įvai­rių pro­jek­tų vyk­dy­mo ga­li­my­bė­mis do­mi­si už­sie­nie­čiai, tu­rim nuo­sta­bią gam­tą“, – sa­kė jis.

 

Į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­vy­ku­sius sve­čius – Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių Vla­di­mi­rą Čchik­va­dzę (de­ši­nė­je) ir Ju­lių Ka­zė­ną su­ti­ko ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis (kai­rė­je).
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lie­tu­viai Vė­li­nių šven­tei ypa­tin­gai iš­ti­ki­mi – į ka­pi­nes su­gu­ža net vi­sus me­tus ne­si­lan­kiu­sie­ji. Pats dar­by­me­tis prieš šią šven­tę ir mies­to se­niū­ni­jai – iš­grėbs­ty­ti la­pus, pa­rū­pin­ti smė­lio. Šie­met į Duks­ty­nos ka­pi­nių nau­ją­jį kvar­ta­lą jau ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, o prie var­tų įreng­ta aikš­te­lė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žva­ke­les Vi­sų šven­tų­jų die­ną ir per Vė­li­nes deg­si­me tvar­kin­go­se ka­pi­nė­se.

 

Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja šiais moks­lo me­tais su­lau­kė ne­įpras­tų sve­čių. Nuo rug­sė­jo čia mo­ko­si iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Mi­ne­so­tos, at­vy­ku­si de­vy­nio­lik­me­tė Ruth Amer­man.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Mo­ky­tis į Lie­tu­vą mer­gi­na at­vy­ko pa­gal Ro­ta­ry tarp­tau­ti­nių mai­nų pro­gra­mą, ku­rio­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys mai­no­si moks­lei­viais. Į sve­čias vals­ty­bes pa­gy­ven­ti iš­vyks­tan­čio jau­ni­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su už­sie­nio švie­ti­mo sis­te­ma, kul­tū­ra, tra­di­ci­jo­mis, pa­ge­rin­ti kal­bos įgū­džius. Ame­ri­kie­tė Uk­mer­gė­je pra­leis vie­nus moks­lo me­tus. Pa­gal tą pa­čią pro­gra­mą mo­ky­tis į JAV iš­vy­ko šios gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Kris­ti­na Zim­bly­tė.

 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos 4c kla­sės auk­lė­to­ja, an­glų kal­bos mo­ky­to­ja Ri­ma Jakš­tie­nė de­vy­nio­lik­me­tei Ruth – ir pa­gal­bi­nin­kė, ir drau­gė.
Au­to­rės nuotr.

Puslapis 676 iš 680

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų