Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Po par­la­men­ta­ro Ju­liaus Ve­sel­kos mir­ties ra­jo­no po­li­ti­kus stai­ga už­griu­vo ren­gi­mo­si nau­jiems rin­ki­mams rū­pes­čiai.

Lai­ko iki pa­skelb­tos rin­ki­mų da­tos – ko­vo 3-osios – lie­ka la­bai ma­žai. Gruo­džio 28-oji – pas­ku­ti­nė die­na pa­teik­ti do­ku­men­tus re­gist­ruo­tis po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu.

Po­li­ti­nės par­ti­jos pas­ku­bo­mis ieš­ko tin­ka­mų kan­di­da­tų.

Vie­na iš pir­mų­jų vie­šai pra­bi­lu­sių apie sa­vo kan­di­da­tą – par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Vie­to­je mi­ru­sio par­la­men­ta­ro J. Ve­sel­kos į Sei­mą nu­ta­rė kan­di­da­tuo­ti jo duk­ra Da­lia Ve­sel­kai­tė-Vin­kle­rė.

Mies­tai ir mies­te­liai, ku­rių her­bus puo­šia gan­dro at­vaiz­das, yra su­si­bū­rę į Eu­ro­pos gan­drų mies­tų or­ga­ni­za­ci­ją (ESCO). Jai  pri­klau­so ir Tau­jė­nų se­niū­ni­ja. Pra­ėju­sią sa­vai­tę šia­me mies­te­ly­je vy­ko Eu­ro­pos gan­drų mies­tų or­ga­ni­za­ci­jos na­rių su­si­ti­ki­mas, į ku­rį at­vy­ko sve­čių iš Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos, Lat­vi­jos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vi­sus juos vie­ni­ja pa­na­šūs mies­tų ir mies­te­lių her­bai.

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės mies­to cen­tre bu­vo ma­ty­ti kaip nie­ka­da daug ža­lias uni­for­mas dė­vin­čių žmo­nių. Tai – ša­lies miš­ki­nin­kai, sa­vo pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga mū­sų mies­te su­ren­gę šven­tę „Mes miš­kui – miš­kas mums“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.Renginyje – netikėtos ekspozicijos.

 

Vep­rių me­džio­to­jų bū­re­lio na­riai tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – į sa­vo šven­tes pa­si­kvie­čia ir šios se­niū­ni­jos gy­ven­to­jus. Šven­tes reng­ti tu­ri pui­kias są­ly­gas – ly­giai prieš 10 me­tų ne­to­li mies­te­lio sa­vo jė­go­mis pa­si­sta­tė erd­vius me­džiok­lės na­mus. Ši ju­bi­lie­ji­nė da­ta bu­vo pa­mi­nė­ta pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį.

 

Medžiotojai į svečius pakvietė bendruomenės narius.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į Šven­to­sios ir Ne­ries upes bu­vo pa­leis­ta 30 žy­mė­tų At­lan­ti­nio erš­ke­to jau­nik­lių. Šią nyks­tan­čią rū­šį moks­li­nin­kai lai­ko svar­bia dėl ga­li­my­bės iš­sau­go­ti ka­dais kles­tė­ju­sią žu­vį ir ste­bė­ti jos vys­ti­mą­si. Kad sau­giai pa­siek­tų jū­rą, žve­jų pra­šo­ma bū­ti su­pra­tin­gų ir ne­si­gun­dy­ti ne­įpras­tu lai­mi­kiu.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­leis­ti į Šven­tą­ją erš­ke­to jau­nik­liu­kus ga­lė­jo pau­py­je po­il­sia­vę uk­mer­giš­kiai.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­šė­me apie ra­jo­no kri­mi­na­lis­tų su­lai­ky­tą suk­čia­vi­mu įta­ria­mą Vi­diš­kių se­niū­ni­jos Pa­mer­nac­kų kai­mo gy­ven­to­ją 22 me­tų Ed­var­dą Aug­lį.

Pir­mo­ji jo au­ka į po­li­ci­ją krei­pė­si va­sa­rio 14 d. Vė­liau gau­ta dau­giau nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­reiš­ki­mų. Ko­ne vi­si suk­čia­vi­mo at­ve­jai bu­vo ana­lo­giš­ki.

Sek­ma­die­nį uk­mer­giš­kiai sa­vo kan­di­da­tu vien­man­da­ti­nin­ku Sei­me iš­si­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą Ka­zį Gry­baus­ką. Rin­ki­mai bu­vo kaip nie­kad pa­sy­vūs – bal­sa­vo vos dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pirmą kartą į Seimą išrinktas K. Grybauskas.

Iš už­ima­mų pa­rei­gų pa­si­trau­kė il­ga­me­tis Še­šuo­lių se­niū­nas Jo­nas Dik­čius.

Se­niū­ni­jai jis va­do­va­vo nuo 1995 me­tų.

 

Uk­mer­gės ra­jo­ne, prie Ko­pūs­tė­lių kai­mo nu­ma­to­ma sta­ty­ti dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je tai dar nau­jo­vė, UAB “Uk­mer­gės van­de­nys” bei sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai to­kių įren­gi­nių vyks­ta ap­žiū­rė­ti į Len­ki­ją. Kar­tu – ir gy­ven­to­jai, ne­ri­mau­jan­tys, kad ša­lia jų na­mų at­si­ras dvo­kian­tis re­zer­vu­a­ras.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vy­ko so­cia­li­niams dar­buo­to­jams skir­ta kon­fe­ren­ci­ja „So­cia­li­nė stra­ti­fi­ka­ci­ja šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je“.

Jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to rek­to­rius aka­de­mi­kas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr. Al­gir­das Gai­žu­tis, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr., Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rys ko­res­pon­den­tas Ro­mu­al­das Gri­gas, Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dr. Gied­rė Kvies­kie­nė.

Šiuo ren­gi­niu bu­vo pa­mi­nė­ta Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pen­ke­rių me­tų veik­los su­kak­tis ir So­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­na.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai.

Puslapis 962 iš 998

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų