Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ke­lių sa­vai­čių se­nu­mo įvy­kis, kuo­met po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­šo­vė žmo­nes pul­di­nė­jan­tį sa­vo pa­čių dre­suo­tą avi­ga­nį, pa­ska­ti­no pa­si­do­mė­ti šu­nų dre­sa­vi­mu. Kaip mo­ky­ti sa­vo au­gin­ti­nį, kad jis ne­at­si­dur­tų pa­na­šio­je si­tu­a­ci­jo­je?

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sta­sio Ba­raus­ko juo­da­sis ru­sų ter­je­ras Olis pa­klus­niai vyk­do vi­sas šei­mi­nin­ko ko­man­das.

„Vals­tie­čius“ iš­stū­mu­si nau­jo­ji ra­jo­no ta­ry­bos ko­a­li­ci­ja dė­lio­ja sa­vo pro­gra­mos met­me­nis. Į pa­si­ta­ri­mą su­si­rin­kę part­ne­riai įvar­di­no kon­kre­čias kan­di­da­tū­ras į ga­li­mus ra­jo­no va­do­vų pos­tus bei ap­ta­rė pro­gra­mos kryp­tis. Ta­čiau Uk­mer­gė­je vis gar­siau kal­ba­ma, kad da­bar­ti­nė ko­a­li­ci­ja yra per tra­pi švęs­ti per­ga­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mero rinkimuose viešumo nebus.

Tuo­jau po rin­ki­mų pa­si­ra­šy­ta val­dan­čių­jų ko­a­li­ci­ja su­by­rė­jo, ne­su­ge­bė­ju­si su­si­tar­ti dėl aukš­čiau­sių val­džios pos­tų. Nei ra­jo­no me­ro, nei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tų ne­no­rė­ję ati­duo­ti „vals­tie­čiai“ ant­ra­die­nį bu­vo iš­stum­ti iš ko­a­li­ci­jos val­ties.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Me­ro re­ga­li­jas Al­gir­dui Ko­pūs­tui ga­li tek­ti per­duo­ti Arū­nui Du­dė­nui.

Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai per­da­vė Vla­do Šlai­to vie­ša­jai bib­lio­te­kai 13 sa­vo iš­leis­tų lei­di­nių, skir­tų Lie­tu­vos is­to­ri­jai.

 

Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė

 

Au­to­rės nuotr. Biblioteką pasiekė neįprasta dovana.

Ukmergės kino ir foto klubas „Horizontas“ mini savo veiklos dešimtmetį. Jo nariai kviečia į kultūros centro dailės galerijoje eksponuojamą jubiliejinę parodą „10 požiūrių“.

 

Vaidotė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Albinas Kuliešis perskaitė klubo „Horizontas“ nariams skirtus Seimo narės Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės sveikinimus.

Tam­sia­jam pa­ros me­tui il­gė­jant, su­dė­tin­gos tam­pa eis­mo są­ly­gos. Šiuo me­tu pa­di­dė­ja ir au­to­mo­bi­lių bei gy­vū­nų su­si­dū­ri­mo ri­zi­ka, nes in­ten­sy­viau­siai žvė­rys ke­liau­ja tam­so­je ar prie­blan­do­je. Ru­duo – vie­nas me­tų lai­kų, kai ša­ly­je už­re­gist­ruo­ja­ma dau­giau­siai to­kių eis­mo įvy­kių.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kad nuo pavojaus būtų apsaugoti eismo dalyviai ir gyvūnai, tiesiamos apsauginės tvoros.

 

Pir­mą­jį rug­sė­jo šeš­ta­die­nį siū­lo­ma pa­skelb­ti kla­sės su­si­ti­ki­mų die­na. Šią idė­ją pa­skel­bė www.kla­se.lt ir TV1. Ak­ci­jos ini­cia­to­riai ti­ki, kad ši tra­di­ci­ja pri­gis ir net pre­ten­duo­ja tapti tarp­tau­ti­ne. Tuo tar­pu kla­sės su­si­ti­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai ma­no, kad to­kiu bū­du su­kvies­ti į su­si­ti­ki­mą bu­vu­sius ben­dra­moks­lius – tie­siog ne­įma­no­ma.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė ma­no, kad idė­ja vie­ną die­ną reng­ti su­si­ti­ki­mus var­gu ar pri­gis. Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, kas bū­tų, jei vie­ną die­ną į mo­kyk­lą su­plūs­tų tūks­tan­čiai ka­dai­se jo­je be­si­mo­kiu­sių žmo­nių.

 

 

Mo­kyk­li­nis suo­las – it mag­ne­tas, kvie­čian­tis su­grįž­ti į vai­kys­tę.

Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ti­ki­na ne­re­tai pa­vė­luo­jan­tys ne vien dėl ne­tin­ka­mai nu­ro­do­mų ad­re­sų. Dar­bą trik­do ir au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­ma pa­se­nu­si įran­ga, ku­ri ga­li pa­ves­ti, sku­bant pas li­go­nį.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Greitosios pagalbos automobilių įranga gali pavesti.

Šį sa­vait­ga­lį Ku­dir­kos skers­gat­vio 21 na­mo gy­ven­to­jus iš­gąs­di­no dau­gia­bu­čio skel­bi­mų len­to­je iš­ka­bin­tas pra­ne­ši­mas apie tai, kad Uk­mer­gė­je bus nu­trauk­tas šil­dy­mas bei karš­to van­dens tie­ki­mas.

Gy­ven­to­jai per­spė­ja­mi, kad dėl vyk­do­mų re­mon­to dar­bų ne­bus tie­kia­ma ši­lu­ma bei karš­tas van­duo, ir ra­gi­na­mi pa­si­rū­pin­ti šil­tais dra­bu­žiais ir vais­tais. Po „in­for­ma­ci­ja“ pa­si­ra­šo „Mies­to ener­gi­jos“ di­rek­to­rius V. Dau­jo­tas.

 

Lie­tu­vos rin­ko­je mė­gi­nan­tys įsi­tvir­tin­ti ki­nai sa­vo pre­ky­bos cen­trus ati­da­ro kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se. Ki­nų pre­ky­bi­nin­kai do­mi­si ver­slo ga­li­my­bė­mis ir mū­sų mies­te.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Smul­kių ra­jo­no ver­sli­nin­kų ži­nia apie ki­nie­čių par­duo­tu­ves ne­džiu­gi­na. Juos gąs­di­na ki­nų pre­ky­bi­nin­kų kon­ku­ren­ci­ja. Pir­kė­jai žiū­ri iš sa­vo bokš­to – ti­ki­si, kad, at­si­ra­dus tie­sio­gi­niam tie­kė­jui, ki­niš­kų pre­kių ke­lias nuo ga­min­to­jo iki pre­kys­ta­lio su­trum­pės ir pre­kių kai­nos su­ma­žės.

 

 

Jei ki­nų pre­ky­bos cen­trai įsi­kurs Uk­mer­gė­je, di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją pa­jus smul­kie­ji ver­sli­nin­kai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 966 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų