Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Be­si­bai­gian­tys 2010-ie­ji ne­ei­li­nę su­kak­tį at­ne­šė ben­dro­vei „Uk­mer­gės ke­liai“. Ruoš­da­ma­si vie­noms svar­biau­sių me­tų šven­čių, kar­tu ji pa­si­ti­ko ir gra­žų ju­bi­lie­jų.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. UAB „Uk­mer­gės ke­liai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tas Kro­me­lis (de­ši­nė­je), tech­ni­kos di­rek­to­rius Sve­tos­la­vas Kon­dra­šo­vas ir vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Auš­ra Gri­gie­nė ju­bi­lie­ji­nius me­tus va­di­na sėk­min­gais įmo­nės veik­lo­je.

Prie Uk­mer­gės til­to penk­ta­die­nį vy­ko ne­ei­li­nė ak­ci­ja – čia į Šven­tą­ją bu­vo pa­leis­ti pir­mie­ji Lie­tu­vo­je už­au­gin­ti ašt­riaš­ni­pių erš­ke­tų jau­nik­liai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žu­vis sa­vo gim­ta­ja­me mies­te į Šven­tą­ją lei­do ir Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gru­šaus­kas, ir Žu­vi­vai­sos sky­riaus ve­dė­jas Val­das Ge­čys.

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas įsi­gi­jo aš­tuo­nis au­to­bu­sus iš Olan­di­jos. Nau­ja­sis trans­por­tas pa­pil­dys par­ką ir pa­keis kai ku­riuos jau eks­plo­a­ta­ci­jai ne­be­tin­ka­mus au­to­bu­sus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­fon­sas Pra­bi­šas ti­ki­si, kad au­to­bu­sai ne­už­kliūs van­da­lams.

Sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė nau­do­ji­mo­si tak­si sto­te­lė­mis tvar­kos ap­ra­šą. Juo va­do­vau­tis tu­ri tak­si au­to­mo­bi­liais ke­lei­vius ve­žan­čios įmo­nės bei vai­ruo­to­jai. Ta­čiau šis do­ku­men­tas tak­sis­tų lais­vės ne­ri­bo­ja – ve­žė­jai ga­li „gau­dy­ti“ ke­lei­vius ir ki­to­se vie­to­se, ku­rio­se ne­drau­džia sto­vė­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gy­dy­to­jai pa­ta­ria po ke­lio­nės vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu bū­ti­nai nu­si­plau­ti ran­kas. Ve­ži­mo pa­slau­go­mis nau­do­ja­si ne vien tvar­kin­gi gy­ven­to­jai, to­dėl iš au­to­bu­sų ga­li­me par­si­neš­ti li­gų. Tuo tar­pu Au­to­bu­sų par­ko dar­buo­to­jai svars­to, kaip „ap­si­va­ly­ti“ nuo pik­ta­da­rių ir ne­draus­min­gų ke­lei­vių.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Keleiviams patiktų važinėti švariais autobusais, tačiau tą švarą kai kurie ukmergiškiai supranta savaip.

Pa­si­kei­tęs Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mas pri­ver­tė žmo­nes su­ne­rim­ti. Dau­gu­ma įsi­ti­ki­nę – mo­kes­tis už že­mę di­dės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Prieš spalio 14 d. vyksiančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus buvo panaikintos Petronių, Tulpiakiemio, Lėno, Jakutiškių, Nuotekų, Sližių, Laumėnų, Tolučių rinkimų apylinkės, jos atitinkamai prijungtos prie Siesikų, Taujėnų, Deltuvos, Lyduokių, Veprių, Želvos rinkimų apylinkių.

Įsi­ga­lio­jus Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­soms, ša­lies pro­ku­ra­tū­ros ren­gia­si per­tvar­kai. Ji pa­lies ins­ti­tu­ci­jos struk­tū­rą, dar­buo­to­jų veik­lą. Per­mai­nos ne­ap­lenks ir mū­sų ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų skel­bi­mo ir at­šau­ki­mo tvar­kos pa­kei­ti­mams.

Sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja bus skel­bia­ma tuo at­ve­ju, kai nu­ma­to­ma, jog eks­tre­ma­lių­jų įvy­kių lik­vi­da­vi­mas ir ne­ati­dė­lio­ti­ni pa­ieš­kos dar­bai sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ga­li už­truk­ti il­giau kaip 24 va­lan­das.

Puslapis 968 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų