Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sie­si­kų mies­te­ly­je gy­ve­nan­ti 83 me­tų O. T. ge­gu­žės 10 d. nu­ken­tė­jo nuo suk­čiaus.

Se­nu­tei pa­si­ro­dė, kad te­le­fo­nu pa­skam­bi­nu­sio žmo­gaus bal­sas la­bai pa­na­šus į jos sū­naus. Sū­nu­mi ap­si­me­tęs vy­riš­kis ėmė aiš­kin­ti ne­va jis ne­ty­čia su­ža­lo­jo žmo­gų, dėl to jam rei­kia 1000 li­tų su­mo­kė­ti už gy­dy­mą.

Ap­ga­vi­kas lie­pė pa­ruoš­ti pi­ni­gus ir sa­kė, kad jų at­va­žiuos pa­im­ti nu­ken­tė­ju­sio vy­ro bro­lis. Apie 14 val. į pen­si­nin­kės na­mus at­vy­ko ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis. O. T. jam pa­da­vė 1000 li­tų. Vy­riš­kis sa­kė, kad tuo­jau at­vyks ir pats sū­nus su tar­dy­to­ju.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Suk­čiai ne­si­liau­ja ata­kuo­ti Uk­mer­gės gy­ven­to­jus. Sau­sio 31 d. Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te už­re­gist­ruo­ti pen­ki gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai apie tai, kad jiems pa­skam­bi­no te­le­fo­ni­niai suk­čiai.

Apie ap­si­me­tė­lių skam­bu­čius po­li­ci­jai pra­ne­šė trys uk­mer­giš­kiai, mo­te­ris iš Sie­si­kų bei Vep­rių se­niū­ni­jos Pa­ge­la­žių k. gy­ven­to­jas. Vi­sais at­ve­jais bu­vo skam­bi­na­ma į TEO fik­suo­to ry­šio te­le­fo­nus.

Mokesčių inspektoriumi prisistačiusiu telefoniniu sukčiumi patikėjusi ukmergiškė prarado per 12 tūkst. litų.

Sausio 31 d. apie 15 val. 30 min. Ukmergės miesto gyventoja A. M. (g. 1943 m.) sulaukė netikėto skambučio. Skambino į laidinį telefoną. Vyriškis prisistatė esantis mokesčių inspektorius. Jis klausė moters, ar ji jau deklaravo savo namuose laikomus pinigus, aiškino, neva litus pakeitus į eurus, bankai litų jau nebepriims.

„Ma­ma, pa­da­riau ava­ri­ją, ap­ga­di­nau sve­ti­mą ma­ši­ną – tu­riu at­ly­gin­ti ža­lą“. „Su­ža­lo­jau žmo­gų – rei­kia pi­ni­gų, kad ne­si­kreip­tų į po­li­ci­ją“. To­kių ap­ga­vys­čių pri­si­gal­vo­ję afe­ris­tai ap­mul­ki­na dau­gy­bę gy­ven­to­jų, o pa­tik­lūs žmo­nės jiems ati­duo­da pas­ku­ti­nius sa­vo pi­ni­gus.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Te­le­fo­nu gau­dan­tys sa­vo au­kas, suk­čiai iš jų iš­vi­lio­ja nuo ke­lių šim­tų iki ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Nie­kaip ne­si­bai­gian­ti žie­ma už­ver­tė ne tik snie­gu, bet ir at­ne­šė an­trą gri­po ban­gą. Tie­sa, kiek ma­žes­nę, ta­čiau ser­gan­tie­siems – nė kiek ne leng­ves­nę.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę 10 000 gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo gri­pu, ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis sie­kė 69. Epi­de­mi­nis slenks­tis yra 100. Per sa­vai­tę nu­sta­ty­ti 22 gri­po at­ve­jai.

Po dvie­jų sa­vai­čių Uk­mer­gė­je griau­dės Mies­to šven­tė. Šie­met ji vi­sus kvies nau­ju šū­kiu „My­liu Uk­mer­gę!“. Di­džiau­sios mū­sų mies­te vyks­tan­čios kas­me­ti­nės šven­tės sce­na­ri­jus jau su­dė­lio­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Miesto šventė šiemet jubiliejinė.

Šie me­tai Lie­tu­vai reikš­min­gi: UNESCO 2011-uo­sius įvar­di­jo Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­tais. Pa­žy­mi­me lie­tu­vių kom­po­zi­to­riaus ir dai­li­nin­ko 100-ąsias mir­ties me­ti­nes. Ta pro­ga Lie­tu­vos ke­liau­to­jų są­jun­ga su­ren­gė eks­pe­di­ci­ją į Ta­dži­kis­ta­no res­pub­li­ko­je esan­tį Pa­my­ro kal­ny­ną, ku­ria­me stūk­so M. K. Čiur­lio­nio var­du pa­va­din­ta vir­šū­nė.

 

Si­gi­ta KRIAUČIŪNIENĖ

Įvei­ku­sie­ji aukš­tį Da­riaus ir Gi­rė­no vir­šū­nė­je, 6010 m.

Nors uk­mer­giš­kiai pa­ga­liau tu­ri karš­tą van­de­nį, įtam­pa dėl ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­jos ra­jo­ne ne­ma­žė­ja. Da­lis ra­jo­no ta­ry­bos na­rių penk­ta­die­nį pri­ėmė spren­di­mą ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų nag­ri­nė­ja­ma su­si­da­riu­si si­tu­a­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į „ki­to­kį“ su­si­ti­ki­mą uk­mer­giš­kius su­kvie­tė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus frak­ci­jos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ir Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius.

 

 

...Jei nesuspėjot išklausyti nuliūdusio bičiulio, pakvieskit jį puodelio arbatos. Jei pasakėt piktesnį žodį kolegai, ne per vėlu atsiprašyti. Jeigu neįvykdėt artimajam duoto pažado, ištaisykit šią klaidą. Apsidairykime – gal mūsų pagalbos reikia esantiesiems aplink... Būkime nuoširdesni, doresni, šypsokimės – juk Kalėdos...

Su šventėmis sveikina ir gerumo, pakantumo, laimės bei stiprios sveikatos visiems linki „Ukmergės žinių“ redakcija

Puslapis 523 iš 690

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų