Ambulatorijoms – savivaldybės ramstis

Dėl lė­šų sty­giaus iš­ki­lus pa­vo­jui su­ma­žin­ti kai­mo me­di­ci­nos dar­buo­to­jų eta­tus, gel­bė­ji­mo­si ra­tą PSPC me­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ji pri­si­dės fi­nan­siš­kai, kad kai­muo­se dir­ban­čių me­di­kų krū­vis ne­su­ma­žė­tų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kaimas gali atsikvėpti – medikai jame neišnyks.


 

 

Pa­ža­dams įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bė biu­dže­te tu­rės su­ras­ti ket­vir­tį mi­li­jo­no li­tų.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro per­mai­nas – ma­ži­na­mus dar­bo krū­vius cen­tro po­li­kli­ni­kos, Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus dar­buo­to­jams. Ap­kar­py­ti eta­tus bu­vo nu­ma­ty­ta ir kai­mo am­bu­la­to­ri­jų bei ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tų me­di­kams.

Kai ku­riuo­se ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tuo­se bei am­bu­la­to­ri­jo­se dar­bo krū­vį ke­tin­ta su­ma­žin­ti iki ket­vir­čio eta­to. 

Šį spren­di­mą pri­ėmu­si Uk­mer­gės PSPC vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė tei­gė, kad iš­lai­ky­ti esa­mų eta­tų, ne­įklam­pi­nant įstai­gos į di­džiu­les sko­las, ne­be­įma­no­ma. Be to, ra­jo­ne ma­žė­jant gy­ven­to­jų, ryš­kiau­siai šis pro­ce­sas vyks­ta kai­muo­se. Kai ku­rio­se gy­ven­vie­tė­se pri­si­ra­šiu­sių­jų su­ma­žė­jo tiek, kad am­bu­la­to­ri­jas iš­lai­ky­ti nuos­to­lin­ga.

Ta­čiau kai­mo ben­druo­me­nių na­riai ra­jo­no va­do­vams ad­re­suo­tuo­se raš­tuo­se tei­gė, kad am­bu­la­to­ri­jos, ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tai yra gy­vy­biš­kai svar­būs kai­mo gy­ven­to­jams, ir pra­šė su­ras­ti ga­li­my­bių ne­trum­pin­ti kai­mo me­di­kų dar­bo lai­ko.

Gau­ti pra­šy­mai iš Še­šuo­lių, Liau­šių, Dai­na­vos ir šių gy­ven­vie­čių ap­lin­ki­nių kai­mų, taip pat kai­mo ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kų krei­pi­ma­sis.

Me­ro po­tvar­kiu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iš­nag­ri­nė­ti ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tų li­ki­mo klau­si­mą bei pa­ieš­ko­ti spren­di­mo, kuo pa­lan­kes­nio ir įstai­gai, ir gy­ven­to­jams.

Uk­mer­gės ra­jo­ne yra 7 am­bu­la­to­ri­jos ir 17 ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tų.

Dar­bo gru­pė iš­ana­li­za­vo sa­vi­val­dy­bės ga­li­my­bes pri­si­im­ti da­lį sa­vi­val­dy­bės įmo­nės – Uk­mer­gės PSPC – fi­nan­si­nės naš­tos, kad iki mi­ni­mu­mo ne­bū­tų su­ma­žin­ti kai­muo­se dir­ban­čių me­di­kų eta­tai.

Dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas – ra­jo­no vi­ce­me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas ata­skai­tą pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė ra­jo­no ta­ry­bos na­riams.

Pa­sak jo, bu­vo svars­to­ma, ar tik­rai toks me­di­kų dar­bo krū­vio ma­ži­ni­mas tu­rė­tų il­ga­lai­kės nau­dos Uk­mer­gės PSPC. Ieš­ko­ta ga­li­my­bių, kaip sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pri­si­im­ti da­lį sa­vo įsteig­tos įmo­nės fi­nan­si­nės naš­tos.

Pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad eta­tų kar­py­mas gal ir duo­tų įstai­gai nau­dos. Ta­čiau ji grei­čiau­siai bū­tų lai­ki­na. Mat ne­to­li gy­ve­na­mo­sios vie­tos esan­tys me­di­ci­nos punk­tai nui­ma srau­tus nuo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos.

„Ne­sant gy­ven­vie­tė­je me­di­ci­nos spe­cia­lis­to, žmo­nės daž­niau kvies­tų­si grei­tą­ją. Galbūt net­gi ta­da, kai pa­dė­ti ga­lė­tų ir am­bu­la­to­ri­jos gy­dy­to­jas ar me­di­ci­nos punk­to slau­gy­to­ja“, – įsi­ti­ki­nęs R. Ja­nic­kas.

Dar­bo gru­pė pa­siū­lė Uk­mer­gės PSPC ne­ma­žin­ti kai­mo vie­to­vė­se dir­ban­čių me­di­kų dar­bo krū­vių, kaip bu­vo nu­ma­ty­ta pa­lie­kant mi­ni­mu­mą – 0,25 eta­to. Ma­žiau­sias nu­ma­to­mas dar­bo krū­vis – 0,5 eta­to.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si per­im­ti da­lį įstai­gos fi­nan­si­nės naš­tos. Pa­ža­dė­ta pa­deng­ti ūki­nes iš­lai­das – sa­vi­val­dy­bė pa­si­rū­pins pa­sta­tų prie­žiū­ra, jų šil­dy­mu. Įstai­gai lik­tų ki­ta am­bu­la­to­ri­jų ir punk­tų iš­lai­ky­mo da­lis – dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai.

No­rė­da­ma įgy­ven­din­ti šiuos pa­ža­dus, sa­vi­val­dy­bė biu­dže­te turės pa­pil­do­mai su­ras­ti apie 250 tūks­tan­čių li­tų.

Anot R. Ja­nic­ko, nors biu­dže­tui tai ne­ma­ža naš­ta, bet me­di­ci­nos punk­tai – gy­vy­biš­kai svar­būs ob­jek­tai. „Ma­no­ma, kad su­ma­žin­ti iš­lai­das pa­vyks or­ga­ni­zuo­jant kom­plek­si­nę pa­sta­tų prie­žiū­rą – ne tik me­di­ci­nos punk­tus, bet ir mo­kyk­lą, bib­lio­te­ką, kul­tū­ros cen­trą ga­lė­tų pri­žiū­rė­ti vie­nas dar­buo­to­jas“, – svars­to jis.

Pla­nuo­ja­ma pa­si­telk­ti į pa­gal­bą ir se­niū­ni­jas. Da­lį ūki­nės veik­los – ap­lin­kos tvar­ky­mą, šie­na­vi­mą – ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą.

Pa­sak R. Ja­nic­ko, pro­ble­miš­kiau­sia si­tu­a­ci­ja iš­lie­ka To­lu­čių me­di­ci­nos punk­te. Mat jis ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų gau­ti hi­gie­nos pa­są, o be jo funk­cio­nuo­ti ne­ga­li.

Šiuo me­tu hi­gie­nos pa­sai punk­tams ir am­bu­la­to­ri­joms yra iš­duo­da­mi ne­ter­mi­nuo­tai, ta­čiau kas­met vyk­do­ma jų pa­tik­ra.

Ta­čiau ir To­lu­čių at­ve­jis nė­ra be­vil­tiš­kas – iš­ei­tį ti­ki­ma­si ras­ti. Ka­dan­gi me­di­ci­nos dar­buo­to­jo eta­tas ne­bus pa­nai­ki­na­mas, gy­ven­to­jams iš­liks ga­li­my­bė iš­si­kvies­ti slau­gy­to­ją į na­mus. Su­tar­ti­no­mis va­lan­do­mis žmo­nes ga­li­ma pri­imi­nė­ti ir ki­to­se pa­tal­po­se. Anot vi­ce­me­ro – sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se ar­ba ben­druo­me­nės na­muo­se.

Lai­ki­ni ne­sklan­du­mai gau­ti hi­gie­nos pa­są iš­ki­lo ir Še­šuo­lių ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­te – pa­gal rei­ka­la­vi­mus ne­ati­tin­ka jo pa­skir­tis. Šiuos „po­pie­ri­nius“ rei­ka­lus sa­vi­val­dy­bė ap­si­ė­mė su­tvar­ky­ti.

Dar­bo gru­pės ata­skai­to­je įtrauk­tas punk­tas apie tai, kad kiek­vie­na­me me­di­ci­nos punk­te ne re­čiau kaip kar­tą per mė­ne­sį tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti šei­mos gy­dy­to­jas.

Nu­tar­ta, kad bū­ti­na re­mon­tuo­ti At­ko­čių, Lai­čių ir Sli­žių punk­tus ir įreng­ti nau­jus me­di­ci­nos punk­tus Re­čio­nių uni­ver­sa­lia­me dau­gia­funk­cia­me cen­tre bei Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Lai­čių sky­riu­je.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų