Apleistais kapeliais rūpinasi ir svetimi, ir valstybė

Ar­tė­jant Vi­sų šven­tų­jų die­nai ir Vė­li­nėms ka­pi­nė­se pra­si­de­da dar­by­me­tis. Lie­tu­viams šios šven­tės la­bai svar­bios – ka­pai skęs­ta gė­lių ir žva­kių jū­ro­je.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gyventojai raginami uždegti žvakelę ir ant apleisto kapo.


 

Rū­pes­čių pa­dau­gė­ja ir mies­to se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams – ant jų pe­čių ne tik ka­pi­nių ta­kai ir ben­dro nau­do­ji­mo vie­tos, bet ir ap­leis­tos ka­pa­vie­tės.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­ja, kad ma­si­nei ka­pi­nių lan­ky­mo die­nai ruo­šia­ma­si iš anks­to – prieš mė­ne­sį iki Vė­li­nių.

Į ka­pi­nes mes­tos be­veik vi­sos se­niū­ni­jos pa­jė­gos. Jas  tvar­ko de­šimt pa­gal vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čių bei už pa­šal­pas ati­dir­ban­čių žmo­nių.

Nors ka­pi­nės nie­kuo­met ne­dings­ta iš se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tų aki­ra­čio – pa­pras­tai kas­dien šiems dar­bams siun­čia­mi 2–3 dar­bi­nin­kai.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­ja pri­žiū­ri Duks­ty­nos, Vaiž­gan­to, Pa­ši­lės, Ka­rių, Sen­ti­kių bei Sta­čia­ti­kių ka­pi­nes. Vi­sos drau­ge už­ima so­li­dų – apie 15 hek­ta­rų – plo­tą.

Pa­sak J. Mo­tie­jū­no, vien la­pus nu­grėbs­ty­ti to­kia­me plo­te – di­džiu­lis dar­bas. O kur dar ap­leis­ti ka­pai?

Tvar­ky­ti ten­ka se­niū­ni­jai

Ne­pri­žiū­ri­mus ka­pus ga­li­ma pa­va­din­ti „val­diš­kais“. Mat jų tvar­ky­mas tam­pa se­niū­ni­jos rū­pes­čiu.

La­biau­siai pa­si­dar­buo­ti ten­ka Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se – la­puo­čiai me­džiai jas pa­den­gia sto­ru ki­li­mu. „Su­grėbs­tai krū­vas la­pų, o ki­tą die­ną vi­sos ka­pi­nės vėl jais nu­klo­tos“, – sa­ko V. Mo­tie­jū­nas.

Šio­se ka­pi­nė­se ir ap­leis­tų ka­pa­vie­čių dau­giau­sia. Šiuo me­tu iš re­gist­ruo­tų 2400 ka­pa­vie­čių – apie šim­tas nie­kie­no ne­be­pri­žiū­ri­mų.

„Vaiž­gan­to ka­pi­nės – vie­nos se­niau­sių Uk­mer­gė­je. Vie­ni čia pa­lai­do­tų­jų ar­ti­mie­ji jau iš­mi­rę, o li­kę to­li­mi gi­mi­nės tuos ka­pe­lius pri­mir­šo. Ki­ti gal į už­sie­nius iš­vy­ko ir pri­žiū­rė­ti ne­bė­ra kam“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Duks­ty­nos ka­pi­nės – vie­nos di­džiau­sių res­pub­li­ko­je. Nuo 1977 me­tų vei­kian­čio­je am­ži­no po­il­sio vie­to­je jau at­gu­lė be­veik 8 tūks­tan­čiai žmo­nių. Šiuo me­tu te­ri­to­ri­ja už­ima dau­giau kaip 8 hek­ta­rus. Nors ka­pi­nės ge­ro­kai „jau­nes­nės“ už Vaiž­gan­to, ap­leis­tų ka­pe­lių taip pat ne­ma­žai.

Anot J. Mo­tie­jū­no, ka­pa­vie­čių, ku­rio­se as­me­nys pa­lai­do­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis, kau­bu­rė­liai daž­niau­siai taip ir lie­ka žo­lė­mis žel­ti. Jo­mis ir to­liau ten­ka rū­pin­tis se­niū­ni­jai.

Kai­my­nai ne­abe­jin­gi

Pa­ši­lės ka­pi­nė­se si­tu­a­ci­ja iš­skir­ti­nė. Nors čia taip pat ne­ma­žai ap­leis­tų ka­pe­lių, dau­ge­lį jų ap­tvar­ko kai­my­ni­nius ka­pus pri­žiū­rin­tys žmo­nės.

„Grėbs­ty­da­mi la­pus nuo sa­vo ar­ti­mų­jų ka­pų, ap­ren­ka juos ir nuo ša­li­mais esan­čių. Juk pa­ste­bi, kad šiais pa­si­rū­pin­ti nė­ra kam. Ki­ti dar ir žva­ke­lę pa­sta­to“, – aiš­ki­na se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tas.

Se­niū­ni­ja vi­sus me­tus tvar­ko Pa­ši­lės ka­pi­nė­se esan­tį gra­fų Ko­sa­kov­skių šei­mos ka­pą. Ši pa­var­dė is­to­riš­kai la­bai svar­bi Uk­mer­gei – Vait­kuš­kio dva­ro sa­vi­nin­kai bu­vo vie­ni žy­miau­sių XVIII am­žiaus as­me­ny­bių.

Mies­to ka­pi­nė­se šį mė­ne­sį vy­ko tal­kos, ku­rio­se da­ly­va­vo ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos moks­lei­viai.

J. Mo­tie­jū­nas ne­abe­jo­ja, kad be gim­na­zis­tų bei vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čių ir už pa­šal­pas ati­dir­ban­čių­jų iš­si­vers­ti bū­tų sun­ku. Ka­pi­nės tik­rai ne­at­ro­dy­tų taip šven­tiš­kai su­tvar­ky­tos, ko­kios yra da­bar.

Se­niū­ni­ja tra­di­ciš­kai pa­rū­pi­na smė­lio ir su­be­ria jį prie ka­pi­nių. Į Duks­ty­nos ka­pi­nes at­vež­tos trys sunk­ve­ži­mio prie­ka­bos. Prie Vaiž­gan­to ka­pi­nių var­tų iš­pil­tos dvi, prie Pa­ši­lės – vie­na prie­ka­ba. Tie­sa, J. Mo­tie­jū­nas pra­šo žmo­nių dy­kai da­li­na­mą smė­lį nau­do­ti eko­no­miš­kai.

Iš­si­bars­tę sa­va­no­rių ka­pai

Iš­skir­ti­nę vie­tą už­ima Lie­tu­vos ka­rių sa­va­no­rių ka­pa­vie­tės. Jo­mis taip pat rū­pi­na­si vals­ty­bė. Ne­pa­mirš­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės ka­rių sa­va­no­rių ka­pų prieš Vė­li­nes pa­ra­gi­no ir  Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas.

Gy­ven­to­jai kvie­čia­mi pri­si­min­ti sa­vo vals­ty­bės did­vy­rius ir, lan­kant bei puo­šiant sa­vo ar­ti­mų­jų ka­pus, ne­lik­ti abe­jin­gi am­ži­no po­il­sio vie­tai tų, ku­rie iš­ko­vo­jo mū­sų ne­pri­klau­so­my­bę.

Jei ka­pa­vie­tes žy­min­tys kry­že­liai su­du­žę ar nu­lū­žę, pra­šo­ma pra­neš­ti de­par­ta­men­tui. Jei ka­pai tie­siog itin ap­žė­lę – siū­lo­ma pa­tiems in­for­muo­ti se­niū­ną.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra iš­li­kę kiek dau­giau nei 2000 Lie­tu­vos ka­rių sa­va­no­rių ka­pų.

Pa­ste­bi­ma, kad ka­pa­vie­tės, kur pa­lai­do­tos di­des­nės Lie­tu­vos ka­rių sa­va­no­rių gru­pės, tarp jų ir Duks­ty­nos ka­pi­nė­se esan­čios Uk­mer­gės sa­va­no­rių ka­pi­nės, tvar­ko­mos tik­rai ne­blo­gai.

Dažniausiai ypa­tin­gai ap­leis­ti yra pa­vie­niai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ne­ži­no­mi ka­pai. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas ren­ka in­for­ma­ci­ją apie pa­vie­niai gu­lin­čius Lie­tu­vos ka­rius sa­va­no­rius. Daug ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos gau­na­ma iš gy­ven­to­jų. Jos ti­ki­ma­si ir at­ei­ty­je.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų