Aptarė daugiabučių namų renovaciją

Kul­tū­ros cen­tre vy­ko se­mi­na­ras apie dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą Uk­mer­gė­je. Ja­me da­ly­va­vo re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jai, ran­go­vi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, spe­cia­lis­tai, uk­mer­giš­kiai, be­si­do­min­tys dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mo ga­li­my­bė­mis.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­pjau­ta žo­lė prie at­nau­jin­tų dau­gia­bu­čių ne­be­si­de­rins...


 

Sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas, pro­gra­mos ko­or­di­na­to­rius Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius pri­sta­tė pro­gra­mą. Apie ener­gi­nių ser­ti­fi­ka­tų, in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ren­gi­mą kal­bė­jo IĮ ,,Ju­ra­to­riai“ at­sto­vė Ra­mu­nė Ma­ti­jo­šie­nė. Ter­moi­zo­lia­ci­nių me­džia­gų nau­do­ji­mą ir pa­sta­tų ap­šil­ti­ni­mo at­si­per­ka­mu­mą ap­ta­rė AB ,,Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ tech­ni­kos di­rek­to­rius Ar­nol­das Baš­ko.

Karš­to van­dens ruo­ši­mo ga­li­my­bes sau­lės ko­lek­to­riais dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se iš­dės­tė UAB ,,Al­ter­na­ty­vi ener­gi­ja“ at­sto­vai, kaip spren­džia­mi ener­gi­jos tau­py­mo dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se klau­si­mai, kal­bė­jo UAB ,,ENSO Ran­ga“ va­do­vas Al­ber­tas Bie­liaus­kas.

Vals­ty­bės re­mia­mos prie­mo­nės, ku­rias gy­ven­to­jai ga­li pa­si­rink­ti re­no­vuo­jant na­mą: ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čios prie­mo­nės – šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų per­tvar­ky­mas ar kei­ti­mas; in­di­vi­du­a­lios ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sų ar da­lik­lių sis­te­mos įren­gi­mas; sto­go šil­ti­ni­mas; fa­sa­do sie­nų šil­ti­ni­mas bei ki­tos prie­mo­nės.

Na­mo re­no­va­ci­jai ren­gia­mi do­ku­men­tai: pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tai, in­ves­ti­ci­jų pla­nai, už­duo­ties įvyk­dy­mo ata­skai­ta.

Re­mian­tis pa­reng­tų in­ves­ti­ci­jų pla­nų duo­me­ni­mis, bus ren­gia­ma api­ben­drin­ta ata­skai­ta, ku­rio­je pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie pa­sta­tų tech­ni­nę ir ener­gi­nę būk­lę, na­mo at­nau­ji­ni­mo prie­mo­nes, lė­šų po­rei­kį ir pla­nuo­ja­mus jų šal­ti­nius.

In­ves­ti­ci­jų pla­no ren­gė­jas tu­ri pa­siū­ly­ti ne ma­žiau kaip du al­ter­na­ty­vius na­mo at­nau­ji­ni­mo prie­mo­nių pa­ke­tus, lei­džian­čius su­tau­py­ti ne ma­žiau kaip 40 pro­cen­tų ši­lu­mos ener­gi­jos; pa­teik­ti eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo ver­ti­ni­mą pa­gal tre­jų me­tų fak­ti­nes ši­lu­mos są­nau­das, per­skai­čiuo­jant jas nor­mi­niams me­tams.

Bus or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­reng­tų in­ves­ti­ci­jų pla­nų vie­ši ap­ta­ri­mai, in­ves­ti­ci­jų pla­nai de­ri­na­mi su vals­ty­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja, Ci­vi­li­nio ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka or­ga­ni­zuo­ja­mi būs­to sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­mai ir pri­ima­mi spren­di­mai įgy­ven­din­ti pro­jek­tus.

Va­do­vau­da­ma­sis su­tar­ti­mi, ran­go­vas įgy­ven­di­na na­mo at­nau­ji­ni­mo dar­bus, o tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas vyk­do tech­ni­nę prie­žiū­rą.

Sa­vi­val­dy­bė ren­gia­si re­no­vuo­ti 15 dau­gia­bu­čių na­mų, pa­tvir­tin­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tą dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) mo­de­lį.

Ge­gu­žės 20 d. pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis tarp Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Būs­to ir ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros agen­tū­ros ir vie­šo­jo kon­kur­so lai­mė­to­jos A. Ku­čins­kie­nės įmo­nės „Ju­ra­to­riai“ dėl dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mo ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tų bei in­ves­ti­ci­nių pla­nų pa­ren­gi­mo. Šiuo me­tu ben­dro­vė ren­gia mi­nė­tus do­ku­men­tus. Vė­liau bus ren­gia­ma re­no­va­vi­mo pro­gra­ma, ji tvir­ti­na­ma, ski­ria­mas ad­mi­nist­ra­to­rius pro­gra­mos vyk­dy­mui, at­lie­ka­mos pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros.

Iki šiol pa­reng­ti in­ves­ti­ci­jų pla­nai ir su­si­ti­ki­mai vy­ko su Li­nų g. 14, Mai­ro­nio g. 4, Del­tu­vos g. 10, J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 12 na­mų gy­ven­to­jais.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų