Atliekų vežėjus užgriuvo problemos

Uk­mer­gės ka­pi­nė­se pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis pūp­so­jo šiukš­lių krū­vos. To­kia si­tu­a­ci­ja su­si­da­rė, nes itin su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mai į Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­ną ve­ža­mų bui­ti­nių at­lie­kų su­dė­čiai.

 

Rei­ka­lau­ja­ma, kad jo­se ne­bū­tų ža­lie­nų. Pro­ble­mą Uk­mer­gė­je ban­do­ma spręs­ti, į ka­pi­nes siun­čiant at­lie­kų rū­šiuo­to­jus.

Apie ne­iš­ve­ža­mus kon­tei­ne­rius ša­lia ka­pi­nių pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė ne vie­nas mū­sų skai­ty­to­jas.

Uk­mer­giš­kis Sau­lius net at­siun­tė tai pa­tvir­ti­nan­čių nuo­trau­kų.

„Bu­vau pri­trenk­tas ne­tvar­ka Duks­ty­no­je. Dar nie­ka­da ne­bu­vau ma­tęs tiek šiukš­lių prie ka­pi­nių kon­tei­ne­rių“, – laiš­ke ra­šo vy­ras.

Pa­skam­bi­nus at­lie­kas tvar­kan­čios UAB „Eko­no­vus“ te­le­fo­no nu­me­riu Sau­liui bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ši įmo­nė šiukš­lių iš ka­pi­nių ne­veš, nes žmo­nės jų ne­iš­rū­šia­vo ir jo­se yra daug ža­lie­nų, ku­rių ne­pri­ima Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­nas.

„Kaip ga­li at­si­sa­ky­ti vež­ti? Jei pa­si­ra­šė su­tar­tį, pri­va­lo tvar­ky­ti ir ka­pi­nių at­lie­kas, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar jos iš­rū­šiuo­tos, ar ne“, – įsi­ti­ki­nęs uk­mer­giš­kis.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Gra­baus­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė tik­rai pras­ta. Dėl to pra­ėju­sią sa­vai­tę įvy­ko ra­jo­no va­do­vų su­si­ti­ki­mas su bui­ti­nių at­lie­kų ve­žė­ju UAB „Eko­no­vus“.

Su­si­ti­ki­me pri­im­tas spren­di­mas, kad šiai ben­dro­vei pa­dės se­niū­nai, ku­rie or­ga­ni­zuos ža­lių­jų at­lie­kų prie ra­jo­no ka­pi­nių rū­šia­vi­mą, tam pa­si­telk­da­mi žmo­nes, dir­ban­čius pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą.

Dar­bi­nin­kai at­skirs ža­li­ą­sias at­lie­kas, ku­rias ben­dro­vė pri­sta­tys į dum­blo uti­li­za­vi­mo aikš­te­lę. Li­ku­sios bus pri­sta­ty­tos į Ka­zo­kiš­kes.

„Pro­ble­ma ky­la dėl to, kad žmo­nės ne­rū­šiuo­ja at­lie­kų. VAATC ne­ga­li pri­im­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, su­mai­šy­tų su ža­lio­sio­mis. „Uk­mer­gės van­de­nys“ to­kių at­lie­kų ne­ga­li pri­im­ti ir į dum­blo uti­li­za­vi­mo aikš­te­lę“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo ben­dro­vės „Eko­no­vus“ Vil­niaus re­gio­no va­do­vas El­ma­ras Mi­li­na­vi­čius.

Pa­sak jo, šie nesu­si­pra­ti­mai lai­ki­ni – sa­vi­val­dy­bei su­tvar­kius at­lie­kų rū­šia­vi­mo vie­tos do­ku­men­tus, „Eko­no­vus“ Uk­mer­gė­je plės at­lie­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­rą. Į jos plėt­rą ben­dro­vė pla­nuo­ja in­ves­tuo­ti apie 3 mln. li­tų. Pla­nuo­ja­ma įdieg­ti bui­ti­nių at­lie­kų rū­šia­vi­mo li­ni­ją, svars­tyk­les, ant­ri­nių ža­lia­vų pre­są, nu­pirk­ti ap­tar­na­vi­mo tech­ni­ką, krau­tu­vą, pa­sta­ty­ti admi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas ir pa­tal­pas dar­buo­to­jams.

Taip ben­dro­vė tu­rės ga­li­my­bę at­lie­kas rū­šiuo­ti sa­va­ran­kiš­kai ir ne­kils pro­ble­mų dėl jų iš­ve­ži­mo.

„Pa­gal kon­kur­so ir su­tar­ties są­ly­gas pa­slau­gų tie­kė­jas ne­pri­va­lo iš­tuš­tin­ti kon­tei­ne­rių, jei juo­se yra at­lie­kos, ku­rių ten ne­tu­rė­tų bū­ti pa­gal at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­les. Tad gy­ven­to­jai tu­rė­tų kal­tin­ti ne tik sa­vi­val­dy­bę ar ben­dro­vę, bet ir ne­leis­ti­nas at­lie­kas į kon­tei­ne­rius me­tan­čius pi­lie­čius“, – pa­žy­mi E. Mi­li­na­vi­čius.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me taip pat nu­spręs­ta, kad „Eko­no­vus“ su­tan­kins at­lie­kų iš­ve­ži­mo iš ša­lia ka­pų esan­čių kon­tei­ne­rių gra­fi­ką, pa­sta­tys dau­giau kon­tei­ne­rių, ku­rių skai­čių ben­dro­vei tu­ri pa­teik­ti se­niū­nai. Prie ka­pų nu­tar­ta pa­sta­ty­ti kaip rū­šiuo­ti nu­ro­dan­čius in­for­ma­ci­nius žen­klus.

Be to, se­niū­nai įga­lio­ti kreip­tis į „Eko­no­vus“ dėl pa­pil­do­mų iš­ve­ži­mų ne­del­siant, kai tik at­si­ran­da to­kia bū­ti­ny­bė.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kazokiskes 008


 

Kazokiskes 009


 

Kazokiskes 012


 

Kazokiskes 015

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų