Bankai neskuba suteikti paskolos

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ spren­džia gal­vo­sū­kį, iš kur pa­im­ti pi­ni­gų nu­ma­ty­tiems pro­jek­tams. Mat vis ne­pa­vyks­ta pa­si­sko­lin­ti lė­šų iš ban­kų. Dėl šios prie­žas­ties vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są įmo­nei te­ko pra­tęs­ti jau du kar­tus. Jei ne­pa­vyks pa­si­sko­lin­ti, pro­jek­tų teks at­si­sa­ky­ti.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

„Uk­mer­gės ši­lu­ma“ vyk­do il­ga­lai­kės 7,3 mi­li­jo­no li­tų pa­sko­los vie­šą­jį pir­ki­mą. Pi­ni­gai rei­ka­lin­gi fi­nan­suo­ti dvie­jų ka­ti­li­nių mo­der­ni­za­ci­jos pro­jek­tus.

Ta­čiau vie­šie­ji pir­ki­mai vyks­ta van­giai ir re­zul­ta­tų kol kas ne­da­vė. Vie­nin­te­lio kon­kur­se da­ly­va­vu­sio pre­ten­den­to – AB Šiau­lių ban­ko – pa­siū­ly­mas bu­vo at­mes­tas, nes ne­ati­ti­ko pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas sa­ko, kad te­ko pra­tęs­ti pa­sko­los pa­ieš­ką. Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę vėl ne­su­lauk­ta nė vie­no pre­ten­den­to pa­siū­ly­mo.

Įmo­nės va­do­vas in­for­ma­vo, kad vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas pra­tęs­tas – te­be­vyks­ta pa­raiš­kų pri­ėmi­mas. Jis tę­sis iki gruo­džio 10 die­nos.

Ko­kios prie­žas­tys sly­pi po to­kiu ban­kų ne­ak­ty­vu­mu uk­mer­giš­kių su­reng­ta­me kon­kur­se?

Di­rek­to­rius sa­ko, kad mū­sų ra­jo­ne si­tu­a­ci­ja yra iš­skir­ti­nė dėl kon­flik­to su UAB „Mies­to ener­gi­ja“. „Ban­kai ne­sku­ba su­teik­ti pa­sko­los, nes Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­jo­je įžiū­ri „po­ka­rio me­tą“, ku­ris daž­nai bū­na dar su­dė­tin­ges­nis nei at­vi­ro ka­ro si­tu­a­ci­ja“, – svars­to jis. 

Pa­sko­la UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ rei­ka­lin­ga pri­si­dė­ti prie in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų, fi­nan­suo­ja­mų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ yra pa­ren­gu­si du in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, ku­riuos ge­gu­žės mė­ne­sį pa­tvir­ti­no ra­jo­no ta­ry­ba.

Vie­nas iš jų – „Gam­ti­nių du­jų pa­kei­ti­mas į bio­ku­rą, įren­giant iki 6,5 MW ga­lios bio­ku­ro ka­ti­lą ka­ti­li­nė­je Švie­sos g. 17 cen­tra­li­zuo­tam ši­lu­mos tie­ki­mui Uk­mer­gė­je“. Šios in­ves­ti­ci­jos ver­tė – apie 7 mi­li­jo­nai li­tų.

Ki­tas pro­jek­tas – „Su­si­dė­vė­ju­sių cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo tin­klų kei­ti­mas die­giant nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ka­ti­li­nės Nr. 3 ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jo­je Uk­mer­gė­je“. Ši ka­ti­li­nė yra Vil­niaus gat­vė­je. Pa­gal pro­jek­tą in­ves­ti­ci­jos ver­tė – 2,6 mi­li­jo­no li­tų.

Apie 50 pro­cen­tų lė­šų, rei­ka­lin­gų įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą, – iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos. Ta­čiau, anot UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus R. Ra­gaus­ko, ben­dro­vei rei­kia ir nuo­sa­vų lė­šų in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui – 7,3 mi­li­jo­no li­tų.

Šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gų lė­šų „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ sa­vo biu­dže­te ne­tu­ri, trūks­ta­mas lė­šas ten­ka sko­lin­tis iš ban­kų. Ta­čiau įgy­ven­di­ni­mo lau­kian­tys in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai – kol kas ne­ži­nio­je. Mat įmo­nei ne­pa­vyks­ta gau­ti pa­sko­los iš ban­kų.

R. Ra­gaus­kas ti­ki­si, kad pa­sko­lą gau­ti pa­vyks. Prie­šin­gu at­ve­ju in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų vyk­dy­mas bus ati­dė­tas.

„Įmo­nė už­tik­ri­na ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mą var­to­to­jams. Jei ne­pa­vyks pa­si­sko­lin­ti, lik­si­me prie to, ką tu­ri­me. Pa­sau­lis dėl to ne­su­grius, ta­čiau bū­tų gai­la, kad ne­ga­li­me pa­ge­rin­ti, mo­der­ni­zuo­ti ši­lu­mos ūkio“, – ap­gai­les­tau­ja įmo­nės va­do­vas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų