Biudžetas pasipildė paskola

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai pa­si­ra­šė su­tar­tį su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja dėl dau­giau kaip pus­penk­to mi­li­jo­no li­tų pa­sko­los. Šie pi­ni­gai skir­ti už­tik­rin­ti vals­ty­bi­nių funk­ci­jų biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se vyk­dy­mą, nes žlu­gus Ūkio ban­kui, sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li dis­po­nuo­ti ja­me lai­ky­to­mis lė­šo­mis.

 

Spren­di­mą sko­lin­tis iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ra­jo­no ta­ry­ba pri­ėmė rug­sė­jį.

Va­sa­rio mė­ne­sį žlu­gus Ūkio ban­kui Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas ne­te­ko 5,5 mi­li­jo­no li­tų. Iš ban­ke įša­lu­sių­jų – 4,6 mln., skir­tų įstai­goms, at­lie­kan­čioms vals­ty­bės de­le­guo­tas funk­ci­jas.

„Nors tuo me­tu trū­ko apy­var­tos lė­šų, įstai­gos tą ne­la­bai ir pa­ju­to. Klau­si­mas bu­vo iš­spręs­tas per po­rą sa­vai­čių ir fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas pri­ori­te­tais. Do­ta­ci­jas, ku­rios ket­vir­tam ket­vir­ty nu­ma­ty­tos, Švie­ti­mo ir moks­lo, Vi­daus rei­ka­lų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos lei­do nau­do­ti me­tų pra­džio­je“, – pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė.

Į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to są­skai­tą 4 mln. 615 200 li­tų pa­sko­la bu­vo per­ves­ta spa­lio mė­ne­sį.

Gau­ti pi­ni­gai kon­kre­čioms įstai­goms ir kon­kre­čioms prie­mo­nėms bus per­ves­ti po ki­tą sa­vai­tę nu­ma­ty­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio.

Pro­jek­te dau­giau kaip 1,5 mln. li­tų nu­ma­ty­ta sa­vi­val­dy­bės įgy­ven­di­na­mai Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos pro­gra­mai. Į šią su­mą įei­na lė­šos, skir­tos pa­šal­poms, so­cia­li­nei sun­kią ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų glo­bai, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų prie­žiū­rai, pa­ra­mai mo­ki­niams, ki­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti.

Pa­gal Kai­mo plėt­ros pro­gra­mą, ku­riai skir­ta dau­giau kaip 250 tūkst. li­tų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lė­šos ke­liaus me­lio­ra­ci­jai, že­mės ūkio funk­ci­jų ad­mi­nist­ra­vi­mui, se­niū­ni­joms – že­mės ūkio funk­ci­jų vyk­dy­mui. Pa­gal Ži­nių vi­suo­me­nės plėt­ros pro­gra­mą fi­nan­siš­kai ap­rū­pin­ti bus lop­še­liai-dar­že­liai, mo­kyk­los – čia nu­ma­ty­ta dau­giau kaip 2 mln. 400 tūkst. li­tų. 

Pa­sko­lą ke­ti­na­ma pa­nau­do­ti ir iš­lai­doms, su­si­ju­sioms su gy­ven­to­jų re­gist­ro, ar­chy­vi­nių do­ku­men­tų tvar­ky­mu, ga­li­my­be teik­ti pir­mi­nę tei­si­nę pa­gal­bą, vie­šų­jų dar­bų or­ga­ni­za­vi­mu, ki­to­mis reik­mė­mis.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ne­ke­ti­na nu­leis­ti ran­kų dėl žlu­gu­sia­me ban­ke už­stri­gu­sių mi­li­jo­nų. Dėl pra­ras­tų lė­šų iš­ieš­ko­ji­mo kreip­ta­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą – bū­tent Kau­ne re­gist­ruo­ta pa­grin­di­nė Ūkio ban­ko būs­ti­nė. 

„Kai krei­pė­mės į teis­mą, ban­kui dar ne­bu­vo iš­kel­ta ban­kro­to by­la. Pa­skel­bus ban­kro­tą, svars­ty­ta mū­sų by­lą per­duo­ti nag­ri­nė­ti ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riui. Ta­čiau teis­mas at­me­tė pra­šy­mą įtrauk­ti pa­pil­do­mas ša­lis. Kol pro­ce­sas vyks­ta, sun­ku kaž­ką prog­no­zuo­ti, ta­čiau tų lė­šų ieš­ko­sim“, – ti­ki­no Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis. 

Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos V. But­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, iš vi­so mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to įsi­sko­li­ni­mai spa­lio 1 d. su­da­ro 43,2 mln. li­tų. Iš jų 30,3 mln. su­da­ro iš­lai­dos dėl fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo (pa­sko­lų grą­ži­ni­mas), 7,5 mln. – įsi­sko­li­ni­mai už įsi­gy­tas pre­kes ir pa­slau­gas, 1,5 mln. – pa­sta­tų ir sta­ti­nių re­konst­ruk­ci­ją.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų