Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja žen­gia į nau­ją eta­pą

Sa­vi­val­dy­bė jau ren­gia­si ant­ra­jam dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos eta­pui. Šiuo me­tu vyks­ta dau­giau­siai ši­lu­mos su­nau­do­jan­čių dau­gia­bu­čių at­ran­ka. Sa­vi­val­dy­bė jų są­ra­šą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ke­ti­na pa­teik­ti iki rug­sė­jo vi­du­rio.

 

Autorės nuotr. Pir­ma­ja­me eta­pe bus re­no­vuo­ja­mi trys su­jung­ti Miš­kų gat­vės dau­gia­bu­čiai.


 

Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pir­ma­ja­me eta­pe da­ly­vau­ja 17 Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių. Tiek jų iš sa­vi­val­dy­bės pa­teik­to są­ra­šo pa­tvir­ti­no Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė yra pa­ren­gu­si in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, ku­riuos dar tu­ri su­de­rin­ti su Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra.

Ta­čiau teig­ti, kad re­no­va­ci­ja ei­na­si taip, kaip bu­vo pla­nuo­ta ir kaip no­rė­tų­si, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ne­si­ryž­ta. Ke­le­tą sa­vai­čių jau vė­luo­ja ir in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų tvir­ti­ni­mas.

Kaip pa­grin­di­nė prie­žas­tis įvar­di­ja­ma tai, kad dar nė­ra ga­lu­ti­nai nu­sta­ty­ta tvar­ka vals­ty­bi­niu ly­giu. Vie­nas po ki­to at­si­ran­da vis nau­ji ap­lin­kos mi­nist­ro po­tvar­kiai. Ka­dan­gi kai ku­rios dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­ce­dū­ros jau vyk­do­mos, ne­iš­ven­gia­ma ne­ati­ti­ki­mų tarp įsta­ty­mo ir kai ku­rių pro­ce­dū­rų at­li­ki­mo.

Anot ra­jo­no savivaldybės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Al­gi­man­to Šu­mins­ko, gy­ven­to­jai daž­nai pik­ti­na­si, kad jau su­de­ri­nus do­ku­men­tus su ad­mi­nist­ruo­jan­čia įmo­ne UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiu, vėl da­ro­mi na­mo gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mai ir kai ku­rie klau­si­mai de­ri­na­mi iš nau­jo.

Kai ku­riuo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mai ren­gia­mi net penk­tą kar­tą. Įta­kos tam ne­re­tai tu­ri ir nau­ji Vy­riau­sy­bės po­tvar­kiai, ir pa­čių gy­ven­to­jų ne­su­ta­ri­mai.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, kai ku­rie gy­ven­to­jai ma­no, kad re­no­va­ci­jos es­mė – pa­sta­tą ap­šil­dy­ti iš iš­orės, tuo pa­čiu ir jį pa­gra­ži­nant.

„Ta­čiau no­rint pa­siek­ti 40 pro­cen­tų eko­no­mi­nį efek­tą, na­mą svar­bu re­no­vuo­ti kom­plek­siš­kai. Tai reiš­kia, kad at­nau­jin­ti rei­kia ir šil­dy­mo sis­te­mas“, – aiš­ki­na A. Šu­mins­kas.

Tuo tar­pu kai ku­rių na­mų gy­ven­to­jai į tai ar­ba ne­krei­pia dė­me­sio, ar­ba tei­gia, kad jiems per bran­gu.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tas pri­me­na, jog mak­si­ma­lios 40 pro­cen­tų kom­pen­sa­ci­jos ga­li­ma ti­kė­tis tik tuo­met, jei eko­no­mi­nis efek­ty­vu­mas taip pat sieks 40 pro­cen­tų.

Ne­paisant šių, kaip ma­no­ma, lai­ki­nų ne­sklan­du­mų, pra­de­da­ma at­ran­ka tų dau­gia­bu­čių, ku­rie bus re­no­vuo­ja­mi ant­ra­ja­me eta­pe.

Anot spe­cia­lis­to, dau­gia­bu­tį tiks­lin­ga re­no­vuo­ti, jei būs­tas per me­tus su­nau­do­ja 120 kWh vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui ap­šil­dy­ti. Ta­čiau teik­ti pra­šy­mus re­no­va­ci­jai ga­li ir ma­žiau ši­lu­mos su­nau­do­jan­čių na­mų gy­ven­to­jai.

Pir­ma­ja­me eta­pe Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­ran­ko­je vie­nas iš pir­mu­mo kri­te­ri­jų bu­vo są­ly­ga, kad re­no­vuo­ja­mas dau­gia­bu­tis bū­tų kuo di­des­nis. Ant­ra­ja­me eta­pe siū­lo­ma į teik­ti­nų na­mų są­ra­šą įtrauk­ti ir 8–10 bu­tų na­mus. Kaip tik to­kio dy­džio na­mai po­pu­lia­rūs kai­mo vie­to­vė­se, gy­ven­vie­tė­se.

Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka dar­bų pir­ki­muo­se tie­sio­giai ne­da­ly­vau­ja re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­ti įmo­nė. Pa­slau­gos bus per­ka­mos cen­tra­li­zuo­tai – pir­ki­mus vyk­dys Cen­tri­nė per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja. Ji įsi­pa­rei­go­ja pa­tik­rin­ti kiek­vie­nos vie­ša­ja­me kon­kur­se da­ly­vau­jan­čios įmo­nės kva­li­fi­ka­ci­ją.

De­vy­nio­li­kos na­mų gy­ven­to­jai jau ap­si­spren­dė – su pra­šy­mais krei­pė­si į dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­tį Uk­mer­gės bu­tų ūkį.

Iš vi­so sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai teik­ti apie 30 dau­gia­bu­čių są­ra­šą.

Jau pir­ma­ja­me eta­pe pa­ste­bė­ta, kad di­džiau­si dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos prie­ši­nin­kai – so­cia­liai rem­ti­ni as­me­nys, gau­nan­tys kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė su­ra­do bū­dą, kaip iš­veng­ti to­kių stab­džių būs­tų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos vyk­dy­mo pro­ce­se.

Ne­su­ti­kę re­no­vuo­ti būs­to jau mi­nis­te­ri­jos at­rink­tų na­mų gy­ven­to­jai pra­ras kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų