Spausdinti šį puslapį

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja žen­gia į nau­ją eta­pą

Sa­vi­val­dy­bė jau ren­gia­si ant­ra­jam dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos eta­pui. Šiuo me­tu vyks­ta dau­giau­siai ši­lu­mos su­nau­do­jan­čių dau­gia­bu­čių at­ran­ka. Sa­vi­val­dy­bė jų są­ra­šą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ke­ti­na pa­teik­ti iki rug­sė­jo vi­du­rio.

 

Autorės nuotr. Pir­ma­ja­me eta­pe bus re­no­vuo­ja­mi trys su­jung­ti Miš­kų gat­vės dau­gia­bu­čiai.


 

Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pir­ma­ja­me eta­pe da­ly­vau­ja 17 Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių. Tiek jų iš sa­vi­val­dy­bės pa­teik­to są­ra­šo pa­tvir­ti­no Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė yra pa­ren­gu­si in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, ku­riuos dar tu­ri su­de­rin­ti su Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra.

Ta­čiau teig­ti, kad re­no­va­ci­ja ei­na­si taip, kaip bu­vo pla­nuo­ta ir kaip no­rė­tų­si, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ne­si­ryž­ta. Ke­le­tą sa­vai­čių jau vė­luo­ja ir in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų tvir­ti­ni­mas.

Kaip pa­grin­di­nė prie­žas­tis įvar­di­ja­ma tai, kad dar nė­ra ga­lu­ti­nai nu­sta­ty­ta tvar­ka vals­ty­bi­niu ly­giu. Vie­nas po ki­to at­si­ran­da vis nau­ji ap­lin­kos mi­nist­ro po­tvar­kiai. Ka­dan­gi kai ku­rios dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­ce­dū­ros jau vyk­do­mos, ne­iš­ven­gia­ma ne­ati­ti­ki­mų tarp įsta­ty­mo ir kai ku­rių pro­ce­dū­rų at­li­ki­mo.

Anot ra­jo­no savivaldybės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Al­gi­man­to Šu­mins­ko, gy­ven­to­jai daž­nai pik­ti­na­si, kad jau su­de­ri­nus do­ku­men­tus su ad­mi­nist­ruo­jan­čia įmo­ne UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiu, vėl da­ro­mi na­mo gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mai ir kai ku­rie klau­si­mai de­ri­na­mi iš nau­jo.

Kai ku­riuo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mai ren­gia­mi net penk­tą kar­tą. Įta­kos tam ne­re­tai tu­ri ir nau­ji Vy­riau­sy­bės po­tvar­kiai, ir pa­čių gy­ven­to­jų ne­su­ta­ri­mai.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, kai ku­rie gy­ven­to­jai ma­no, kad re­no­va­ci­jos es­mė – pa­sta­tą ap­šil­dy­ti iš iš­orės, tuo pa­čiu ir jį pa­gra­ži­nant.

„Ta­čiau no­rint pa­siek­ti 40 pro­cen­tų eko­no­mi­nį efek­tą, na­mą svar­bu re­no­vuo­ti kom­plek­siš­kai. Tai reiš­kia, kad at­nau­jin­ti rei­kia ir šil­dy­mo sis­te­mas“, – aiš­ki­na A. Šu­mins­kas.

Tuo tar­pu kai ku­rių na­mų gy­ven­to­jai į tai ar­ba ne­krei­pia dė­me­sio, ar­ba tei­gia, kad jiems per bran­gu.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tas pri­me­na, jog mak­si­ma­lios 40 pro­cen­tų kom­pen­sa­ci­jos ga­li­ma ti­kė­tis tik tuo­met, jei eko­no­mi­nis efek­ty­vu­mas taip pat sieks 40 pro­cen­tų.

Ne­paisant šių, kaip ma­no­ma, lai­ki­nų ne­sklan­du­mų, pra­de­da­ma at­ran­ka tų dau­gia­bu­čių, ku­rie bus re­no­vuo­ja­mi ant­ra­ja­me eta­pe.

Anot spe­cia­lis­to, dau­gia­bu­tį tiks­lin­ga re­no­vuo­ti, jei būs­tas per me­tus su­nau­do­ja 120 kWh vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui ap­šil­dy­ti. Ta­čiau teik­ti pra­šy­mus re­no­va­ci­jai ga­li ir ma­žiau ši­lu­mos su­nau­do­jan­čių na­mų gy­ven­to­jai.

Pir­ma­ja­me eta­pe Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­ran­ko­je vie­nas iš pir­mu­mo kri­te­ri­jų bu­vo są­ly­ga, kad re­no­vuo­ja­mas dau­gia­bu­tis bū­tų kuo di­des­nis. Ant­ra­ja­me eta­pe siū­lo­ma į teik­ti­nų na­mų są­ra­šą įtrauk­ti ir 8–10 bu­tų na­mus. Kaip tik to­kio dy­džio na­mai po­pu­lia­rūs kai­mo vie­to­vė­se, gy­ven­vie­tė­se.

Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka dar­bų pir­ki­muo­se tie­sio­giai ne­da­ly­vau­ja re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­ti įmo­nė. Pa­slau­gos bus per­ka­mos cen­tra­li­zuo­tai – pir­ki­mus vyk­dys Cen­tri­nė per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja. Ji įsi­pa­rei­go­ja pa­tik­rin­ti kiek­vie­nos vie­ša­ja­me kon­kur­se da­ly­vau­jan­čios įmo­nės kva­li­fi­ka­ci­ją.

De­vy­nio­li­kos na­mų gy­ven­to­jai jau ap­si­spren­dė – su pra­šy­mais krei­pė­si į dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­tį Uk­mer­gės bu­tų ūkį.

Iš vi­so sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai teik­ti apie 30 dau­gia­bu­čių są­ra­šą.

Jau pir­ma­ja­me eta­pe pa­ste­bė­ta, kad di­džiau­si dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos prie­ši­nin­kai – so­cia­liai rem­ti­ni as­me­nys, gau­nan­tys kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė su­ra­do bū­dą, kaip iš­veng­ti to­kių stab­džių būs­tų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos vyk­dy­mo pro­ce­se.

Ne­su­ti­kę re­no­vuo­ti būs­to jau mi­nis­te­ri­jos at­rink­tų na­mų gy­ven­to­jai pra­ras kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)