Spausdinti šį puslapį

Duobių daugėja, lėšų jų lopams mažėja

Po žie­mos gat­vių dan­go­je at­si­ran­dan­čios duo­bės – įpras­tas reiš­ki­nys, ta­čiau šie­met eis­mo są­ly­gos Uk­mer­gė­je ypač su­dė­tin­gos. Duo­bių dau­giau net ir lig šiol tvir­to­mis va­din­to­se gat­vė­se. Tuo tar­pu lė­šų ke­lių prie­žiū­rai kas­met ski­ria­ma vis ma­žiau.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės gatvės pasiilgo remonto...


 

Nors dar ne vi­sas le­do sluoks­nis nu­tir­po nuo­ša­les­nė­se gat­vė­se, dau­gia­bu­čių kie­muo­se dar ne vis­kas at­si­vė­rė vi­su „gra­žu­mu“, jau ma­ty­ti, kad duo­bių ke­lio dan­go­je dau­giau nei per­nai.

„Gat­vės šie­met tik­rai ke­lia ne­ri­mą. As­fal­tas iš­by­rė­jo net to­kio­se gat­vė­se, ku­rios, kaip at­ro­dė, dar vi­sai pa­ken­čia­mos būk­lės“, – sa­ko mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas.

Rem­da­ma­sis sa­vo dau­gia­me­čiais ste­bė­ji­mais, jis pa­ste­bi, kad tvir­čiau­sia dan­ga Uk­mer­gė­je Da­riaus ir Gi­rė­no, Vil­niaus, Ąžuo­lų, Jau­ni­mo gat­vė­se. De­ja, po il­go­kai už­si­tę­su­sios žie­mos pa­aiš­kė­jo, kad ne­at­lai­kė ir jos.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­pras­tai lo­py­to­se gat­vė­se te­rei­kė­da­vo tik iš­tru­pė­ju­sias vie­tas už­tai­sy­ti. Da­bar ma­ty­ti, kad as­fal­te gau­sy­bė nau­jų duo­bių at­si­ra­do – ryš­ki die­nos ir nak­ties tem­pe­ra­tū­rų kai­ta sa­vo juo­dą dar­bą nu­dir­bo.

Ar­ti­miau­siu me­tu se­niū­nas ke­ti­na ap­va­žiuo­ti vi­sas gat­ves ir įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją, pre­li­mi­na­riai su­skai­čiuo­ti, kiek kvad­ra­ti­nių met­rų dan­gos teks at­nau­jin­ti. Nors, anot jo, jau ir taip ma­ty­ti, kad pa­dė­tis liūd­na.

Pa­va­sa­ri­nis gat­vių re­mon­tas – kas­me­ti­nių dar­bų są­ra­še. Kiek­vie­nais me­tais po žie­mos ten­ka už­lo­py­ti apie 4000 kvad­ra­ti­nių met­rų as­fal­to dan­gos. Ta­čiau S. Jac­kū­nas ma­no, kad šį pa­va­sa­rį šis skai­čius bus dar di­des­nis.

04-12-4 straipsnio 2 nuotr


 

De­ja, fi­nan­sa­vi­mo iš Ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­gal Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mą lau­kia­ma ma­žes­nio nei per­nai.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ke­lių prie­žiū­rai šie­met skir­ta 2 mi­li­jo­nai 100 tūks­tan­čių li­tų. Tai be­veik 200 tūks­tan­čių li­tų ma­žiau nei per­nai

Sa­vi­val­dy­bė jau su­ren­gė vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, ku­ria­me iš­rink­ta įmo­nė su­re­mon­tuo­ti po žie­mos pra­kiu­ru­sias gat­ves.

Kon­kur­se da­ly­va­vo trys Uk­mer­gės įmo­nės. Pa­si­rink­ta ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Jos pa­siū­ly­ta kai­na – 83,01 li­to už 1 kvad­ra­ti­nį met­rą.

Pa­sak S. Jac­kū­no, ge­riau­sia iš­ei­tis bū­tų vi­sos gat­vės dan­gos per­den­gi­mas. Ta­čiau šis pro­ce­sas vyks­ta la­bai pa­ma­žu. Per pen­ke­rius me­tus Uk­mer­gė­je re­konst­ruo­tos tik ke­lios gat­vės – Kau­no, Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio, S. Dau­kan­to, Anykš­čių, Vaiž­gan­to. Šiuo me­tu re­no­va­ci­jos dar­bai at­lie­ka­mi J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Baž­ny­čios gat­vė­se.

Po mies­te at­lie­ka­mų van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tra­sų tie­si­mo dar­bų nu­ken­tė­jo Pa­ši­lės, Lau­kų, Žal­gi­rio gat­vės. Se­niū­ni­ja su­lau­kia gy­ven­to­jų, pra­šan­čių iš­ly­gin­ti duo­bes, skam­bu­čių. S. Jac­kū­nas pri­me­na, kad šių gat­vių dan­ga tu­ri pa­si­rū­pin­ti van­den­tie­kio dar­bus at­lie­kan­tis ran­go­vas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)