Spausdinti šį puslapį

Gabumai įvertinti piniginiais prizais

Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do ko­mi­si­jos spren­di­mu vėl pa­gerb­ti ne­ei­li­nių re­zul­ta­tų pa­sie­kę ra­jo­no moks­lei­viai. Tre­čia­die­nį Me­no mo­kyk­lo­je pa­svei­kin­ti ir ap­do­va­no­ti mo­ki­niai, ku­riems skir­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma – dau­giau kaip 16 tūkst. li­tų.

 

Mokiniai, pedagogai pakviesti į apdovanojimų renginį.


 

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Lu­ko­še­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog įsteig­tos 52 no­mi­na­ci­jos. Bai­gian­tis moks­lo me­tams, jos pa­skirs­ty­tos as­me­nims už ge­riau­sius in­di­vi­du­a­lius bei ko­man­di­nius pa­sie­ki­mus. Jiems iš­da­ly­ta 16 065 Lt.

Sa­vi­val­dy­bės ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das įsteig­tas, sie­kiant rem­ti jų ug­dy­mui skir­tus pro­jek­tus, ska­tin­ti jau­nuo­sius ra­jo­no ta­len­tus. Pi­ni­gi­niai pri­zai ski­ria­mi pa­si­žy­mė­ju­sie­siems moks­lo, me­nų ir spor­to sri­ty­se, ša­lies, tarp­tau­ti­nių olim­pia­dų, kon­kur­sų, var­žy­bų da­ly­viams. Va­do­vau­jan­tis fon­do nuo­sta­tais, pa­ra­mos dy­dis nu­sta­to­mas už ati­tin­ka­mus pa­sie­ki­mus.

Fon­dą su­da­ro sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bei rė­mė­jų skir­tos lė­šos. I. Lu­ko­še­vi­čie­nė dė­kin­ga ben­dro­vei „Lik­me­rė“, ku­ri ir šį­syk pri­si­dė­jo, at­si­dė­ko­jant vai­kams už jų dar­bus. Ji sa­ko, kad ši įmo­nė ra­jo­no jau­nuo­me­nę re­mia nuo pat sa­vo gy­va­vi­mo Uk­mer­gė­je pra­džios.

Pa­ra­ma skir­ta už as­me­ni­nius pa­sie­ki­mus, ją taip pat pel­nė ug­dy­mo įstai­gų, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo mo­kyk­lų an­sam­bliai, spor­ti­nin­kų ko­man­dos, spor­to klu­bo „Vil­kas“ na­riai.

Anot pa­šne­ko­vės, res­pub­li­ko­je nuo­la­tos pa­si­žy­mi mū­sų li­tu­a­nis­tai – lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros olim­pia­dų, jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­sų da­ly­viai. Tarp nuo­la­ti­nių pri­zi­nin­kų – Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ma­te­ma­ti­kai, Me­no mo­kyk­los akor­de­o­nis­tai, pia­nis­tai. Lau­rus ski­na me­ni­nio skai­ty­mo, eks­lib­ri­sų kū­ri­mo kon­kur­sų da­ly­viai. Spe­cia­lis­tė taip pat mi­nė­jo res­pub­li­ki­nė­se fol­klo­ri­nių šo­kių var­žy­tu­vė­se „Pa­trep­sy­nė“, kik­bok­so ko­vo­se pui­kiai pa­si­ro­džiu­sius uk­mer­giš­kius, mū­sų im­ty­ni­nin­kus.

Di­džiau­sia iš­mo­kė­ta su­ma – 520, ma­žiau­sia – 75 li­tai. Pi­ni­gai per­ve­da­mi į as­me­ni­nes vai­kų są­skai­tas. Ko­man­dos gau­tą pa­ra­mą daž­niau­siai ski­ria ke­lio­nėms, na­rių dra­bu­žiams įsi­gy­ti.  

I. Lu­ko­še­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog per­nai fon­do nuo­sta­tai bu­vo pa­keis­ti: „Juos kiek su­siau­ri­nom. Įve­dėm ko­man­di­nius ap­do­va­no­ji­mus, ne­be­li­ko anks­tes­nių ap­do­va­no­ji­mų už, pa­vyz­džiui, re­gio­ni­nes var­žy­bas – kvad­ra­to ar pa­na­šias.“

Fon­dui pir­mi­nin­kau­ja da­bar­ti­nis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas.

Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das gy­vuo­ja šeš­tus me­tus. Pi­ni­gi­niais pri­zais mo­ki­niai ap­do­va­no­ja­mi po­rą kar­tų per me­tus: moks­lo me­tų pa­bai­go­je ir prieš Ka­lė­das. Juos pel­no ir bran­dos eg­za­mi­nų me­tu ga­vu­sie­ji šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus.  

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

05-31-2 straipsnio 2 nuotr


 

05-31-2 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)