Gelbėti bedarbius padeda valstybės parama

Ge­rin­ti ne­dar­bo Uk­mer­gės ra­jo­ne ro­dik­lius sten­gia­ma­si vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tais. Juos įgy­ven­di­nan­čios ver­slo įmo­nės ku­ria dar­bo vie­tas ir gau­na pa­ra­mą. Darb­da­viai pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be kvie­čia­mi ir šie­met. Apie vie­ti­nes už­im­tu­mo ini­cia­ty­vas kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je vy­ku­sia­me pro­jek­tų pri­sta­ty­mo ren­gi­ny­je. 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­dar­bo ly­gis Uk­mer­gė­je aukš­tes­nis už res­pub­li­ki­nį.


 

Da­ly­va­vo Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai, įmo­nių at­sto­vai – darb­da­viai, ki­ti sve­čiai.

Sa­vo pro­jek­ti­nę veik­lą pri­sta­tė vals­ty­bės pa­ra­ma pa­si­nau­do­ju­sios ir, tar­pi­nin­kau­jant dar­bo bir­žai, jo­je re­gist­ruo­tus as­me­nis įdar­bi­nu­sios ben­dro­vės. Tai – „Uk­mer­gės duo­na“, „Ro­ris ir Ko“, „Pai­na ir Ko“. Už sėk­min­gą dar­bo vie­tų kū­ri­mą ir in­dė­lį į ne­dar­bo ma­ži­ni­mą va­do­vai ap­do­va­no­ti Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­riaus pa­dė­kos raš­tais.

Bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Kvi­rie­nė pa­sa­ko­jo, jog VUI pro­jek­tai skir­ti steig­ti nau­jas dar­bo vie­tas at­ski­ro­se se­niū­ni­jo­se. „Te­ri­to­ri­jos tvir­ti­na­mos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro įsa­ky­mu. Pas mus jie vyk­dy­ti mies­te ir ra­jo­ne, nes mū­sų ne­dar­bo ly­gis, skai­čiuo­jant nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų, aukš­tes­nis už res­pub­li­ki­nį“, – sa­ko ji. Be­dar­biai, anot jos, tu­ri bū­ti įdar­bin­ti ne­ter­mi­nuo­tai.

Mi­nė­tos įmo­nės per­nai su­kū­rė sep­ty­nias dar­bo vie­tas. „Pai­na ir Ko“ Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je Va­ri­nės kai­me – ke­tu­rias, „Ro­ris ir Ko“ Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je Ba­le­liuo­se – vie­ną. Mies­te esan­ti „Uk­mer­gės duo­na“ įdar­bi­no teš­los mai­šy­to­ją bei pa­kuo­to­ją. Anot V. Kvi­rie­nės, VUI pro­jek­tų vyk­dy­to­jai ska­ti­na­mi pri­im­ti as­me­nis, ku­riems su­dė­tin­ga įsi­dar­bin­ti: kai­mo te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čius be­dar­bius, dar­bo pa­tir­ties ne­tu­rin­tį jau­ni­mą iki 29 me­tų, il­ga­lai­kius be­dar­bius.

Dar­bo vie­tos su­kur­tos už be­veik 300 000 li­tų. Darb­da­viai ga­vo 156,13 tūkst. Lt vals­ty­bės pa­ra­mos, 135,69 tūkst. – pa­čių lė­šos. Mat, kad gau­tų fi­nan­sa­vi­mą, tu­ri pri­si­dė­ti ne ma­žiau kaip 35 proc. „Vi­du­ti­nė vals­ty­bės pa­ra­ma vie­nai dar­bo vie­tai – 22,3 tūkst. Lt, mums iš­ėjo 41,69 tūkst.“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Anot jos, įkur­ti kai­me kad ir vie­ną dar­bo vie­tą yra la­bai daug: „Tai su­dė­tin­ga, nes kai­me ri­bo­tas žmo­nių skai­čius, ri­bo­tos pro­fe­si­jos. Ieš­kant dar­buo­to­jo ir da­ly­vau­jant pro­jek­te, darb­da­viui ne­daž­nai pa­vyks­ta su­de­rin­ti pro­jek­to są­ly­gas, kad as­muo bū­tų ir be­dar­bis, ir dar tik­tų spe­cia­ly­bė.“

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, jo­kios spe­cia­ly­bės ne­tu­ri ga­na daug jau­ni­mo: „Pai­na“ kai pri­imi­nė­jo, ap­mo­kė vie­to­je. Ta­čiau ap­skri­tai pa­ste­bim jau­ni­mo ne­no­rą mo­ky­tis. Mo­ko ir dar­bo bir­ža, tu­rim daug įvai­rių pro­gra­mų, bet stin­ga no­ro. Kaip ir, be­je, – dirb­ti.“

Ga­li­my­bė mo­ky­tis pro­fe­si­jos, kad po to įsi­dar­bin­tų, siū­lo­ma ir vy­res­niems be­dar­biams – nuo 55 me­tų. Ta­čiau ir čia per di­de­liu en­tu­ziaz­mu ne­spin­du­liuo­ja­ma, pa­ste­bi dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tai.

Pa­si­gen­da darb­da­viai, pa­sak V. Kvi­rie­nės, ir kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų: „Žmo­nės rei­ka­lau­ja aukš­to at­ly­gi­ni­mo, o darb­da­viai pir­miau­sia žiū­ri aukš­tų ro­dik­lių, pro­fe­sio­na­lu­mo, ko daž­niau­siai ir pri­trūks­ta.“

Pa­ra­mos ga­vė­jas su­kur­tą dar­bo vie­tą tu­ri iš­lai­ky­ti tre­jus me­tus. Jei­gu nai­ki­na ją pir­mais me­tais – grą­žin­ti vals­ty­bei vi­są pa­ra­mos su­mą, ant­rais – 80 proc., tre­čiais – 50 proc. „Ga­li­mi ir dar­buo­to­jų kei­ti­mai. Jei žmo­gus su­si­ra­do ki­tą dar­bą ir iš­ėjo – ga­lim siųs­ti ki­tą žmo­gų. Jei pra­vaikš­ta – darb­da­vys tu­ri tei­sę at­leis­ti“, – pa­sa­ko­jo V. Kvi­rie­nė.

Anot jos, šie­met mū­sų ra­jo­nas ir­gi tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti VUI pro­jek­tuo­se: „Jie jau pa­skelb­ti, ga­li­ma ra­šy­ti. Pro­jek­tų vyk­dy­to­jai tu­ri ati­tik­ti tam tik­ras są­ly­gas. Darb­da­viai ga­li kreip­tis – tei­kiam iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją, da­rom jiems skir­tus ap­mo­ky­mus.“

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų