Spausdinti šį puslapį

Į šviesoforą nekreipia dėmesio

Kad bau­dų su­lau­kia sau­gaus eis­mo tai­syk­lių ne­si­lai­kan­tys vai­ruo­to­jai, nie­kam ne pa­slap­tis. Ta­čiau ne­re­tai apie tai, kad jie ir­gi yra to­kie pat eis­mo da­ly­viai, kaip ir sė­din­tie­ji prie vai­ro, pa­mirš­ta pės­tie­ji.

 

De­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui gat­vę per­ėjęs pės­čia­sis daž­nai net ne­si­jau­čia pra­si­žen­gęs.

Šį pės­čio­mis vaikš­tan­čių uk­mer­giš­kių po­žiū­rį ir el­ge­sį kri­ti­ka­vo į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vai­ruo­to­ja. Anot jos, už­si­de­gus rau­do­nai švie­sai, dau­ge­lis kan­triai lau­kia ža­lios. Ta­čiau ki­ti kan­try­bės pri­trūks­ta – pas­ku­bom pra­le­kia nu­tai­kę tar­pą tarp au­to­mo­bi­lių.

„Jei jau smer­kia­me rau­do­ną pas­ku­bom pra­šau­nan­čius au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jus, tai ne­si­dro­vė­ki­me pa­da­ry­ti pa­sta­bą ir to­kiems „vik­ruo­liams“.

Ne kar­tą te­ko ir pa­čiai su­trik­ti ar iš­si­gąs­ti, kai prieš au­to­mo­bi­lio no­sį iš­šo­ka pra­ei­vis“, – sa­ko ji.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas sa­ko, kad to­kie pės­čių­jų pa­žei­di­mai tik­rai ne­pra­slys­ta pro pa­rei­gū­nų akis.

Anot pa­šne­ko­vo, ypač ati­džiau per gat­vę ar ra­jo­no ke­liais ei­nan­čiuo­sius po­li­ci­nin­kai ste­bė­ti pra­dė­jo pas­ta­rai­siais me­tais.

Šie­met jau nu­baus­ti 69 pės­tie­ji, „ne­mo­kan­tys“ elg­tis gat­vė­je. Prieš ke­le­tą me­tų bu­vo pa­di­din­tos ir bau­dos už pa­žei­di­mus. Jos da­bar sie­kia nuo 80 iki 140 li­tų.

Pa­sak N. Bu­tė­no, daž­niau­siai per rau­do­ną švie­so­fo­ro sig­na­lą per­ėjęs pės­čia­sis gi­na­si la­bai sku­bė­jęs. Ta­čiau kol iš­si­aiš­ki­na su pa­rei­gū­nu, kol gau­na bau­dos kvi­tą, lai­ko su­gaiš­ta ne­pa­ly­gi­na­mai dau­giau.

Vir­ši­nin­kas ne­sle­pia, kad ne­re­tai ir kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų pa­si­tai­ko. Net gar­baus am­žiaus pės­tie­ji nepa­si­dro­vi – iš­ba­ra pa­rei­gū­nus, kad prie smul­kme­nų ka­bi­nė­ja­si. To­kiems ten­ka aiš­kin­ti, kad ta „smul­kme­na“ – tai ir jų pa­čių sau­gu­mas.

N. Bu­tė­nas tei­gia, jog spe­cia­lius rei­dus prie švie­so­fo­rų ren­gia tik prieš moks­lo me­tų pra­džią. Ki­tu lai­ku dir­ba­ma pa­gal pa­tvir­tin­tą Sau­gaus eis­mo prie­mo­nių pla­ną. Ja­me nu­sta­ty­tos bu­dė­ji­mų vie­tos kon­kre­čio­mis die­no­mis, pre­ven­ci­nės ak­ci­jos.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)