Kad iš­gy­ven­tų, ten­ka kar­py­ti eta­tus

Siek­da­mas ne­įklimp­ti į sko­lų liū­ną, Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras (PSPC) kar­po dar­buo­to­jų eta­tus. Pa­sak įstai­gos va­do­vės, dar­buo­to­jų ma­žės po­li­kli­ni­ko­je, „grei­to­jo­je“, med. punk­tuo­se ir am­bu­la­to­ri­jo­se.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad kai­mų ben­druo­me­nių na­riai prieš ke­lias sa­vai­tes krei­pė­si į ra­jo­no po­li­ti­kus, Sei­mo na­rius, teigda­mi, kad eta­tų ma­ži­ni­mas PSPC la­biau­siai nu­skriaus kai­mo žmo­nes. Čia kai ku­riuo­se med. punk­tuo­se li­ko vos ket­vir­ta­da­lis me­di­ko eta­to.

Šį klau­si­mą spren­džia spe­cia­liai su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.

Tuo tar­pu PSPC va­do­vė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bū­ti­na ne tik spręs­ti, kaip kai­muo­se iš­sau­go­ti me­di­kų dar­bo vie­tas, bet ir pa­dė­ti įstai­gai fi­nan­siš­kai.

J. Ga­liaus­kie­nė ke­ti­na teik­ti pra­šy­mą, kad kai­mo am­bu­la­to­ri­jų ir med. punk­tų pa­tal­pos bū­tų iš­lai­ko­mos iš ra­jo­no biu­dže­to lė­šų. Ta­čiau čia pat pri­du­ria: net jei toks pra­šy­mas bū­tų pa­ten­kin­tas, įstai­ga tai pa­jus­tų ne­žy­miai, nes 80 pro­cen­tų įmo­nės iš­lai­dų su­da­ro dar­bo už­mo­kes­tis.

Gy­ven­to­jų ma­žė­ja

J. Ga­liaus­kie­nė pri­me­na, kad ra­jo­ne jau ei­lę me­tų ka­tast­ro­fiš­kai ma­žė­ja gy­ven­to­jų, kar­tu ma­žė­ja ir prie gy­dy­mo įstai­gų pri­si­ra­šiu­sių­jų.

Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį ra­jo­ne ne­re­gist­ruo­ta nė 38 tūks­tan­čių žmo­nių. Mū­sų be­li­ko 37 900.

Be to, pra­si­dė­jus eko­no­mi­nei kri­zei su­ma­žin­tas ir lig šiol ne­at­sta­ty­tas gy­dy­mo įstai­gų fi­nan­sa­vi­mas. „Ma­tom, kad me­tų pa­bai­go­je re­zul­ta­tas bus mi­nu­si­nis. Tu­rim už­tik­rin­ti įstai­gos veik­lą“, – sa­ko PSPC va­do­vė.

Pa­sak jos, pa­gal su­da­ry­tą op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną eta­tai bus ma­ži­na­mi ne tik kai­muo­se, bet ir po­li­kli­ni­ko­je, „grei­to­jo­je“ – vi­suo­se įstai­gos pa­da­li­niuose.

„Grei­to­jo­je“ ma­ži­na­ma 2,5, po­li­kli­ni­ko­je – 4 eta­tai. Čia su­si­trau­kė sta­tis­ti­kos sky­riaus, re­gist­ra­tū­ros, pro­fi­lak­ti­kos ka­bi­ne­to, va­ly­to­jų eta­tai.

Ap­kar­py­ta ir „grei­to­ji“

Skaus­min­gas iš ša­lies at­ro­do „grei­to­sios“ eta­tų kar­py­mas. De­ja, tai su­siję su gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mu. Pa­gal pa­tvir­tin­tus nor­ma­ty­vus vie­nas „grei­to­sios“ eki­pa­žas mies­te ski­ria­mas 18 000 gy­ven­to­jų, o kai­me – 16 000. Va­do­vau­jan­tis šiais nu­ro­dy­mais „grei­to­jo­je“ vie­toj bu­vu­sių tri­jų, o ka­dais – ir ke­tu­rių lie­ka pus­tre­čio eki­pa­žo. Tai reiš­kia, kad dar­bo die­no­mis dirbs du, o iš­ei­gi­nė­mis – trys eki­pa­žai.

Ka­dan­gi dis­pe­če­ri­nis punk­tas yra Vil­niu­je ir ten at­si­lie­pia­ma į pa­cien­tų skam­bu­čius, su dis­pe­če­riais ta­ria­ma­si, kad jie reik­liau spręs­tų, ar pas žmo­gų siųs­ti „grei­tą­ją“. „Grei­to­ji me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba skir­ta ūmiems, sku­biems at­ve­jams, bet ne lė­ti­nėms li­goms gy­dy­ti“, – sa­ko J. Ga­liaus­kie­nė.

Ne­li­ko nė tūks­tan­čio

Am­bu­la­to­ri­jų iš­lai­ky­mas, pa­sak va­do­vės, taip pat pri­klau­so nuo pri­si­ra­šiu­sių li­go­nių. Kad įstai­ga nor­ma­liai funk­cio­nuo­tų, rei­kia, kad pri­si­ra­šiu­sių­jų bū­tų bent 1550. Tuo tar­pu mū­sų ra­jo­ne vie­nin­te­lė­je Žel­vo­je pri­si­ra­šiu­sių­jų yra per 1000. Ki­tur yra 600–700, o Vi­diš­kiuo­se ne­sie­kia nė 300.

Ne­pai­sant to, pa­sak vyr. gy­dy­to­jos, nė vie­nos am­bu­la­to­ri­jos ne­ke­ti­na­ma už­da­ry­ti. Tie­siog jos dirbs trum­piau.

Ma­tant su­for­muo­tą ša­lies biu­dže­tą, anot pa­šne­ko­vės, nė­ra vi­lties, kad at­ei­nan­čiais me­tais si­tu­a­ci­ja ra­jo­ni­nėse gy­dy­mo įstai­go­se ge­rės. Apie dar smar­kes­nį tau­py­mą esą taip pat nė­ra ko kal­bė­ti, juk ūkis yra di­de­lis – žmo­nės rei­ka­lin­gi.

Bė­dos dėl dan­tų

Var­din­da­ma įstai­gos pro­ble­mas J. Ga­liaus­kie­nė pri­mi­nė ir daž­ną žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą pri­ėmi­mu pas odon­to­lo­gus. Ta­lo­nė­liai pas juos da­bar iš­duo­da­mi dvi sa­vai­tės į prie­kį, bet iš­graibs­to­mi per va­lan­dą. Tai pa­ro­do, kad pa­slau­gų trūks­ta.

Ta­čiau pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tus nor­ma­ty­vus vie­nam odon­to­lo­gui pri­klau­so ap­tar­nau­ti 4500 pri­si­ra­šiu­sių­jų. Va­do­vau­jantis šio­mis nuo­sta­to­mis Uk­mer­gės PSPC tu­rė­tų bū­ti 6 odon­to­lo­gų eta­tai, ta­čiau re­a­liai yra net 11. Ne­se­niai pri­im­ti 4 nau­ji, bet jų vis­ tiek nega­na.

„Tai pa­ro­do, kad žmo­nių dan­tys yra la­bai blo­gi, o spe­cia­lis­tų dar­bas – il­gas ir kruopš­tus“, – pa­sa­ko­jo J. Ga­liaus­kie­nė, ne­neig­da­ma, kad ir pa­tys Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ti nor­ma­ty­vai yra la­bai ati­to­lę nuo re­a­ly­bės.

Šal­tį pa­mir­šo

Yra Uk­mer­gės PSPC ir op­ti­mis­tiš­kų nau­jie­nų. Pra­si­dė­jo pir­mas šil­dy­mo se­zo­nas po va­sa­rą baig­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­tų įstai­gos pa­sta­to ap­šil­ti­nimo dar­bų.

Pa­sak va­do­vės, re­zul­ta­tas – iš­ties pui­kus. Anks­čiau nuo­lat šal­da­vę dar­buo­to­jai ir pa­cien­tai da­bar jau­čiai kom­for­tiš­kai. Da­bar va­do­vė sten­gia­si kon­tro­liuo­ti, kad tau­pant lė­šas šil­dy­mas būtų pri­ma­žin­tas, o sa­vait­ga­liais – ir vi­sai iš­jung­tas.

Vei­kia psi­chi­kos sta­cio­na­ras

Ne­se­niai star­ta­vo dar vie­nas ES lė­šo­mis fi­nan­suo­tas pro­jek­tas – Psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­ras Vy­tau­to g. 75A, prie dar­bo bir­žos. Įstai­gos pa­slau­go­mis šiuo me­tu nau­do­ja­si 12 uk­mer­giš­kių, dau­giau­siai ser­gan­čių dep­re­si­ja. Pla­nuo­ja­ma, kad ofi­cia­lus įstai­gos ati­da­ry­mas vyks gruo­dį.

Ti­ki­ma­si, kad fi­nan­sa­vi­mo su­lauks ir dar vie­nas eu­ro­pi­nis PSPC pro­jek­tas dėl grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos pa­tal­pų re­mon­to. Šis pro­jek­tas jau sėk­min­gai pra­ėjo ke­lis ver­ti­ni­mo eta­pus.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų