Kai sodo sklypas tampa našta...

Pa­ju­tę in­flia­ci­jos grės­mę, dau­ge­lis san­tau­pas puo­la in­ves­tuo­ti į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. At­ro­dy­tų, kad vie­nas iš tin­ka­miau­sių pir­ki­nių – skly­pas so­dų ben­dri­jo­je. Ta­čiau pa­no­rus šią in­ves­ti­ci­ją „iš­gry­nin­ti“ ir jį par­duo­ti, pas­ta­ruo­ju me­tu tai ta­po tik­ru iš­šū­kiu.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Kai kurių sodų parduoti nepavyksta metų metus.


 

Skel­bi­mais apie par­duo­da­mus so­dus ra­jo­no ben­dri­jo­se mir­ga ir re­kla­mi­nio sa­vait­raš­čio „Uk­mer­gė“, ir in­ter­ne­to pus­la­piai. Ne pa­slap­tis, kad dau­ge­lis jų „ka­bo“ net ne ke­lis mė­ne­sius, o ke­le­tą me­tų.

So­dų par­da­vė­jai ne­sle­pia – skly­pų so­dų ben­dri­jo­se kai­na krin­ta aky­se. Jei no­ri par­duo­ti kuo grei­čiau – de­rin­kis prie rin­kos ir mušk kai­ną. Jei fi­nan­sai ne­spau­džia ir esi pa­si­ry­žęs lauk­ti „sa­vo“ pir­kė­jo, ga­li lai­ky­tis įsi­ki­bęs pir­mi­nės, prieš me­tus ar po­rą už­si­pra­šy­tos, kai­nos.

Per me­tus – dvi­gu­bai

Kal­bin­ti ke­li šiuo me­tu 20 tūks­tan­čių li­tų už so­dą su va­sar­na­miu par­duo­dan­tys sa­vi­nin­kai pa­sa­ko­ja per­nai ti­kė­ję­si gau­ti dvi­gu­bai dau­giau.

Dau­ge­lis iš jų ti­ki­no – par­duo­ti no­ri kuo grei­čiau, nes pri­trū­ko pi­ni­gų. Ke­li gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kiai guo­dė­si ne­be­tu­rin­tys svei­ka­tos nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens lenk­ti nu­ga­rą so­de ar dar­žo­vių lys­vė­se.

O no­rin­tie­siems kuo sku­biau par­duo­ti ne­lie­ka nie­ko ki­to, kaip tik muš­ti kai­ną.

So­dų par­da­vė­jai tei­gia per mė­ne­sį su­lau­kian­tys tik vie­no ki­to skam­bu­čio. 35 tūks­tan­čių li­tų už stan­dar­ti­nį 6 arų skly­pą su va­sar­na­miu pra­šan­ti uk­mer­giš­kė pa­sa­ko­jo jau tris mė­ne­sius ne­su­lau­kian­ti nė vie­no in­te­re­san­to. Per dve­jus me­tus sa­vo so­do kai­ną ji su­ma­ži­no 10 tūks­tan­čių li­tų.

So­do skly­pą su na­me­liu „Ra­sos“ ben­dri­jo­je dve­jus me­tus par­da­vi­nė­jan­ti mo­te­ris sa­kė, kad pir­mas skam­bi­nan­čių­jų pa­gei­da­vi­mas – gy­ven­ti žie­mą tin­kan­tis na­me­lis. At­sa­kius, kad į va­sar­na­mį dar tek­tų ge­ro­kai „įdė­ti“, dia­lo­gas ne­be­si­mez­ga.

So­dus par­duo­dan­tie­ji „Ši­lo“ so­dų ben­dri­jo­je sa­ko, kad ne tik ša­lia esan­ti as­falt­be­to­nio ga­myk­la bai­do pir­kė­jus ir mu­ša kai­nas. So­do ieš­kan­tys žmo­nės įta­riai dai­ro­si ir į sta­čią įkal­nę. To­kio­je vie­to­je ne tik na­mą sun­ku pa­si­sta­ty­ti, bet ir dar­žą pri­žiū­rė­ti.

Šio­je ben­dri­jo­je skly­pą su na­me­liu par­duo­dan­tis vy­riš­kis kai­ną per me­tus taip pat su­ma­ži­no dvi­gu­bai – nuo 35 iki 18 tūks­tan­čių. Įta­ria, kad ji ri­sis dar že­miau. So­dą par­duo­ti jam la­bai svar­bu – šiuo mo­men­tu ypač rei­kia pi­ni­gų. Pa­ti­ki­no esąs ne iš tų, ku­rie pir­ko ti­kė­da­mie­si pa­si­pel­ny­ti. Pats bu­vo nu­si­tei­kęs na­mą sta­ty­tis. Bet, kaip daž­nai gy­ve­ni­me pa­si­tai­ko, pla­nai li­ko tik pla­nais.

„Vis­kas ap­si­ver­tė gy­ve­ni­me ki­taip, nei sva­jo­jau“, – sa­ko. Nie­ko nau­jo – šį tei­gi­nį ga­lė­tų kaip sa­vą pri­si­im­ti ne vie­nas...

Kai­ną le­mia ir ge­og­ra­fi­ja

So­dų ben­dri­jo­je „Pu­še­lė“ – apie 400 na­rių. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Ti­va­na Ba­ra­no­vie­nė sa­ko, kad jų so­duo­se per me­tus par­duo­da­ma apie 10 so­dų.

Vi­siš­ku są­stin­giu ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je to ne­pa­va­din­si. Ta­čiau ir so­dai – iš­skir­ti­niai. Skai­čiuo­jant pliu­siu­kus ir ly­gi­nant su dau­ge­liu ki­tų ben­dri­jų, „Pu­še­lė“ lai­mi sa­vo ge­og­ra­fi­ne pa­dė­ti­mi.

Au­to­ma­gist­ra­lė už­tik­ri­na su­si­sie­ki­mą su did­mies­čiais, as­fal­tuo­ti ke­liu­kai reiš­kia ge­rą pri­va­žia­vi­mą, jie žie­mą va­lo­mi. Ne­ma­žai ža­ve­sio su­tei­kia miš­kas.

Gal dėl šių prie­žas­čių ne­re­tai so­di­nin­kai Uk­mer­gės rin­kos kai­nų ne­pai­so ir par­duo­da­mo tur­to ne­nu­ver­ti­na – lau­kia pir­kė­jų iš sos­ti­nės.

T. Ba­ra­no­vie­nė ne­nei­gia, kad kai ku­riems pa­si­se­ka par­duo­ti bran­giau. Mat vil­niš­kiams, ver­ti­nan­tiems skly­pus pa­gal sos­ti­nės rin­kos kai­nas, jos ne­at­ro­do iš­pūs­tos.

„Pu­še­lės“ so­dų ben­dri­ja ne vel­tui va­di­na­ma gy­ve­na­mai­siais so­dais. Šiuo me­tu čia – apie 50 nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų. Jų dau­gė­ja. Pa­šne­ko­vė sa­ko, kad na­mo sta­ty­bai įsi­gy­ja­ma po du ar net tris ša­lia esan­čius skly­pus.

Lau­kia už­sie­nie­čių

Pa­sak T. Ba­ra­no­vie­nės, at­si­ran­da net įsi­ti­ki­nu­sių­jų, jog įsta­ty­mams lei­dus že­mę įsi­gy­ti už­sie­nie­čiams, jie tuoj pat su­plūs į Uk­mer­gę ir griebs par­duo­da­mus 6 arų so­dų skly­pe­lius.

„Tie, ku­rie no­ri grei­čiau par­duo­ti, pri­vers­ti rin­kos pai­sy­ti. Ne pa­slap­tis, jog in­ves­ta­vę į pir­ki­nį 35 ir dau­giau, da­bar iš pir­kė­jų te­gau­na po 12–15 tūks­tan­čių“, – pa­sa­ko­ja pir­mi­nin­kė.

Apie ko­kią eko­no­mi­nę to­kių in­ves­ti­ci­jų nau­dą ga­li­ma kal­bė­ti, jei bu­vai už­si­krė­tęs vi­suo­ti­nio pir­ki­mo ma­ni­ja ir įsi­gi­jai tris ar net ke­tu­ris so­do skly­pus?

Juk juos vi­sus, kad ir mi­ni­ma­liai, bet pri­žiū­rė­ti rei­kia – mo­kes­čius mo­kė­ti, šie­nau­ti. Žo­lė­mis ap­leis­tų so­dų sa­vi­nin­kus Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba nu­bau­džia ke­lių šim­tų li­tų dy­džio bau­do­mis. T. Ba­ra­no­vie­nė sa­ko, kad to­kių pi­ni­gi­nę pa­tuš­ti­nu­sių so­dų sa­vi­nin­kų yra ir „Pu­še­lė­je“.

So­duo­se – hie­rar­chi­ja

Pir­kė­jų pa­ieš­ka ir de­ry­bos – kas­die­nė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bro­ke­rės Dia­nos Sa­va­ne­vi­čie­nės duo­na. Ji sa­ko, kad skly­pų ir juo­se esan­čių sta­ti­nių kai­na la­biau­siai pri­klau­so nuo to, ku­rio­je so­dų ben­dri­jo­je jis yra.

So­dų ben­dri­jos su­dė­lio­tos po­pu­lia­ru­mo ir kai­nų hie­ra­chi­jos laip­tais. Bran­giau­sia ir pres­ti­žiš­kiau­sia – mi­nė­ta „Pu­še­lė“. Pa­šne­ko­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad skly­pų kai­ną ge­ro­kai kils­te­li ben­dri­ją su­pan­tis pu­šy­nas.

Tarp pi­ges­nių – „Vie­ny­bės“ so­dai. No­rin­tie­ji at­si­kra­ty­ti čia esan­čiu skly­pu tu­rė­tų ge­ro­kai pa­suk­ti gal­vą, kaip su­gal­vo­ti jam kuo dau­giau pri­va­lu­mų.

D. Sa­va­ne­vi­čie­nės nuo­mo­ne, so­dų ben­dri­jo­se par­da­vi­mo ten­den­ci­ja – dau­giau­sia par­duo­da­ma pi­gių skly­pų. Lanks­čiai ne­si­de­ri­nan­čių prie rin­kos kai­nų par­da­vė­jų skel­bi­mai „mė­ne­sių mė­ne­siais ka­ba­liuo­ja ir dar ka­ba­liuos“ re­kla­mi­niuo­se laik­raš­čiuo­se bei por­ta­luo­se.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų